PrivateLinkResourcesWrapper Klass

Omslutning för en samling privata länkresurser.

Alla obligatoriska parametrar måste fyllas i för att kunna skickas till Azure.

Arv
PrivateLinkResourcesWrapper

Konstruktor

PrivateLinkResourcesWrapper(*, value: List[azure.mgmt.web.v2019_08_01.models._models_py3.PrivateLinkResource], **kwargs)

Parametrar

value
list[PrivateLinkResource]
Obligatorisk

Krävs.