Replications - Delete

Tar bort en replikering från ett containerregister.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.ContainerRegistry/registries/{registryName}/replications/{replicationName}?api-version=2019-05-01

URI-parametrar

Name In Required Type Description
registryName
path True
  • string

Namnet på containerregistret.

Regex pattern: ^[a-zA-Z0-9]*$

replicationName
path True
  • string

Namnet på replikeringen.

Regex pattern: ^[a-zA-Z0-9]*$

resourceGroupName
path True
  • string

Namnet på resursgruppen som containerregistret tillhör.

subscriptionId
path True
  • string

Prenumerations-ID för Microsoft Azure.

api-version
query True
  • string

Klient-API-versionen.

Svar

Name Type Description
200 OK

Begäran lyckades. begäran var väl utformad och mottogs korrekt.

202 Accepted

Begäran lyckades. åtgärden slutförs asynkront.

204 No Content

Replikeringen finns inte i prenumerationen.

Säkerhet

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation personifiera ditt användarkonto

Exempel

ReplicationDelete

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/myResourceGroup/providers/Microsoft.ContainerRegistry/registries/myRegistry/replications/myReplication?api-version=2019-05-01

Sample Response