Schedules - Execute

Kör ett schema. Den här åtgärden tar ett tag att slutföra.

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.DevTestLab/labs/{labName}/schedules/{name}/execute?api-version=2018-09-15

URI-parametrar

Name In Required Type Description
labName
path True
  • string

Namnet på labbet.

name
path True
  • string

Namnet på schemat.

resourceGroupName
path True
  • string

Namnet på resursgruppen.

subscriptionId
path True
  • string

Prenumerations-ID:t.

api-version
query True
  • string

Klient-API-version.

Svar

Name Type Description
200 OK

OK

202 Accepted

Har godkänts

Other Status Codes

BadRequest

Säkerhet

azure_auth

Implicit OAuth2-beviljande

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation Åtkomst Microsoft Azure

Exempel

Schedules_Execute

Sample Request

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/resourceGroupName/providers/Microsoft.DevTestLab/labs/{labName}/schedules/{scheduleName}/execute?api-version=2018-09-15

Sample Response

Definitioner

CloudError

Fel från en REST-begäran.

CloudErrorBody

Brödtext för ett fel från en REST-begäran.

CloudError

Fel från en REST-begäran.

Name Type Description
error

Molnfelet som inträffade

CloudErrorBody

Brödtext för ett fel från en REST-begäran.

Name Type Description
code
  • string

Felkoden.

details

Inre fel.

message
  • string

Felmeddelandet.

target
  • string

Felmålet.