Dela via


Schedules - List

Lista scheman i ett visst labb.

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.DevTestLab/labs/{labName}/schedules?api-version=2018-09-15
GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.DevTestLab/labs/{labName}/schedules?$expand={$expand}&$filter={$filter}&$top={$top}&$orderby={$orderby}&api-version=2018-09-15

URI-parametrar

Name I Obligatorisk Typ Description
labName
path True

string

Namnet på labbet.

resourceGroupName
path True

string

Namnet på resursgruppen.

subscriptionId
path True

string

Prenumerations-ID: t.

api-version
query True

string

Klient-API-version.

$expand
query

string

Ange frågan $expand. Exempel: "properties($select=status)"

$filter
query

string

Filtret som ska tillämpas på åtgärden. Exempel: '$filter=contains(name,'myName')

$orderby
query

string

Orderuttrycket för resultaten med OData-notation. Exempel: "$orderby=name desc"

$top
query

integer

int32

Det maximala antalet resurser som ska returneras från åtgärden. Exempel: "$top=10"

Svar

Name Typ Description
200 OK

ScheduleList

OK

Other Status Codes

CloudError

BadRequest

Säkerhet

azure_auth

Implicit beviljande av OAuth2

Typ: oauth2
Flow: implicit
Auktoriseringswebbadress: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Omfattningar

Name Description
user_impersonation Få åtkomst till Microsoft Azure

Exempel

Schedules_List

Exempelbegäran

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/resourceGroupName/providers/Microsoft.DevTestLab/labs/{labName}/schedules?api-version=2018-09-15

Exempelsvar

{
 "value": [
  {
   "properties": {
    "status": "{Enabled|Disabled}",
    "taskType": "{myLabVmTaskType}",
    "weeklyRecurrence": {
     "weekdays": [
      "Monday",
      "Wednesday",
      "Friday"
     ],
     "time": "{timeOfTheDayTheScheduleWillOccurOnThoseDays}"
    },
    "dailyRecurrence": {
     "time": "{timeOfTheDayTheScheduleWillOccurEveryDay}"
    },
    "hourlyRecurrence": {
     "minute": 30
    },
    "timeZoneId": "Pacific Standard Time",
    "notificationSettings": {
     "status": "{Enabled|Disabled}",
     "timeInMinutes": 15,
     "webhookUrl": "{webhookUrl}",
     "emailRecipient": "{email}",
     "notificationLocale": "EN"
    },
    "createdDate": "2018-10-01T18:40:48.1739018-07:00",
    "targetResourceId": "/subscriptions/{subscriptionId}/resourcegroups/resourceGroupName/providers/microsoft.devtestlab/labs/{labName}",
    "provisioningState": "Creating",
    "uniqueIdentifier": "{uniqueIdentifier}"
   },
   "id": "/subscriptions/{subscriptionId}/resourcegroups/resourceGroupName/providers/microsoft.devtestlab/labs/{labName}/schedules/{scheduleName}",
   "name": "{scheduleName}",
   "type": "Microsoft.DevTestLab/labs/schedules",
   "location": "{location}",
   "tags": {
    "tagName1": "tagValue1"
   }
  }
 ]
}

Definitioner

Name Description
CloudError

Fel från en REST-begäran.

CloudErrorBody

Brödtext för ett fel från en REST-begäran.

DayDetails

Egenskaper för ett dagligt schema.

EnableStatus

Status för schemat (t.ex. Aktiverad, Inaktiverad)

HourDetails

Egenskaper för ett schema per timme.

NotificationSettings

Meddelandeinställningar för ett schema.

Schedule

Ett schema.

ScheduleList

Svaret för en liståtgärd.

WeekDetails

Egenskaper för ett veckoschema.

CloudError

Fel från en REST-begäran.

Name Typ Description
error

CloudErrorBody

Molnfelet som inträffade

CloudErrorBody

Brödtext för ett fel från en REST-begäran.

Name Typ Description
code

string

Felkoden.

details

CloudErrorBody[]

Inre fel.

message

string

Felmeddelandet.

target

string

Felmålet.

DayDetails

Egenskaper för ett dagligt schema.

Name Typ Description
time

string

Den tid på dagen som schemat inträffar.

EnableStatus

Status för schemat (t.ex. Aktiverad, Inaktiverad)

Name Typ Description
Disabled

string

Enabled

string

HourDetails

Egenskaper för ett schema per timme.

Name Typ Description
minute

integer

Minuter av timmen som schemat körs.

NotificationSettings

Meddelandeinställningar för ett schema.

Name Typ Standardvärde Description
emailRecipient

string

E-postmottagaren att skicka meddelanden till (kan vara en lista med semikolonavgränsade e-postadresser).

notificationLocale

string

Språkvarianten som ska användas när du skickar ett meddelande (återställning för språk som inte stöds är EN).

status

EnableStatus

Disabled

Om meddelanden är aktiverade för det här schemat (t.ex. aktiverat, inaktiverat).

timeInMinutes

integer

Tid i minuter innan händelsen då meddelandet skickas.

webhookUrl

string

Den webhook-URL som meddelandet ska skickas till.

Schedule

Ett schema.

Name Typ Standardvärde Description
id

string

Resursens identifierare.

location

string

Platsen för resursen.

name

string

Namnet på resursen.

properties.createdDate

string

Datumet då schemat skapades.

properties.dailyRecurrence

DayDetails

Om schemat ska ske en gång varje dag i veckan anger du den dagliga upprepningen.

properties.hourlyRecurrence

HourDetails

Om schemat ska ske flera gånger om dagen anger du upprepningen varje timme.

properties.notificationSettings

NotificationSettings

Meddelandeinställningar.

properties.provisioningState

string

Resursens etableringsstatus.

properties.status

EnableStatus

Disabled

Status för schemat (t.ex. Aktiverad, Inaktiverad)

properties.targetResourceId

string

Det resurs-ID som schemat tillhör

properties.taskType

string

Uppgiftstypen för schemat (t.ex. LabVmsShutdownTask, LabVmAutoStart).

properties.timeZoneId

string

Tidszons-ID (t.ex. China Standard Time, Grönland Standard Time, Pacific Standard Time osv.). Möjliga värden för den här egenskapen finns i IReadOnlyCollection<string> TimeZoneConverter.TZConvert.KnownWindowsTimeZoneIds (https://github.com/mattjohnsonpint/TimeZoneConverter/blob/main/README.md)

properties.uniqueIdentifier

string

Den unika oföränderliga identifieraren för en resurs (GUID).

properties.weeklyRecurrence

WeekDetails

Om schemat bara inträffar några dagar i veckan anger du veckovis upprepning.

tags

object

Taggarna för resursen.

type

string

Resurstypen.

ScheduleList

Svaret för en liståtgärd.

Name Typ Description
nextLink

string

Länk för nästa uppsättning resultat.

value

Schedule[]

Resultat av liståtgärden.

WeekDetails

Egenskaper för ett veckoschema.

Name Typ Description
time

string

Den tid på dagen som schemat inträffar.

weekdays

string[]

Veckodagarna som schemat anges för (t.ex. söndag, måndag, tisdag osv.).