Model - Get Properties

Hämta modellegenskaper.
Hämta egenskaper för modellfilen som genereras av tjänsten Personanpassning.

GET {Endpoint}/personalizer/v1.1-preview.1/model/properties

URI-parametrar

Name In Required Type Description
Endpoint
path True
  • string

Cognitive Services-slutpunkt som stöds.

Svar

Name Type Description
200 OK

Klart

Exempel

Successful Model_GetProperties request

Sample Request

GET {Endpoint}/personalizer/v1.1-preview.1/model/properties

Sample Response

{
  "creationTime": "2019-01-18T16:00:00-08:00",
  "lastModifiedTime": "2019-01-18T16:00:00-08:00"
}

Definitioner

ModelProperties

Egenskaper relaterade till den tränade modellen.

Name Type Description
creationTime
  • string

Skapandetid för modellen.

lastModifiedTime
  • string

Senaste gången modellen ändrades.