Dela via


syntax för Azure Time Series Insights Gen2-tidsserieuttryck

Översikt

Time Series Expression (TSX) är ett strängbaserat uttrycksspråk med stark typning. TSX används för att representera följande entiteter i en Time Series-fråga.

 • Filtrera
 • Värde
 • Aggregering

Filteruttryck

Filteruttryck används för att representera booleska satser. I följande tabell visas exempel på filter:

TSX Description
$event.PointValue.Double = 3.14 true för händelser med dubbla PointValue lika med 3.14
$event.PointValue > 3.14 AND $event.Status.String = 'Good' true för händelser med PointValue som är större än 3.14 och strängstatus Good
$event.$ts > dt'2018-11-01T02:03:45Z' true för händelser med en tidsstämpel som är större än 2018-11-01T02:03:45Z
$event.PointEval.Bool = true true för händelser med PointValue lika med true

Värdeuttryck

Värdeuttryck används för att illustrera värdet för numeriska och kategoriska variabler. Ett värdeuttryck kan vara ett egenskapsreferensuttryck av typen Double eller Long.

Exempel:

TSX Kommentarer
$event.Temperature.Double Den sista token i ett värdeuttryck (i det här fallet Double) läss som egenskapens typ.
$event.Temperature Typen antas vara Double för en egenskap som nås av en enda token.
$event['Temperature-Celsius'] Använd [ och ] för undantagstoken som har specialtecken. Använd dessutom \ inom hakparenteserna för att undvika följande tecken: \ och '.
$event.Temperature.Celsius.Double Använd . för att komma åt kapslade egenskaper. Vid åtkomst till kapslade egenskaper krävs typen .
$event.Temperature['Celsius-C'].Double Använd [ och ] för undantagstoken som har specialtecken vid åtkomst till kapslade egenskaper. Använd dessutom \ inom hakparenteserna för att undvika följande tecken: \ och '. Vid åtkomst till kapslade egenskaper krävs typen .
$event['Temperature']['Celsius'].Double Användning av [ och ] för undantagstoken tillåts på valfri token.

Numerisk variabeltyp

Resultatet av värdeuttrycket ska vara av typen Double eller Long .

Mängdvariabeltyp

Resultatet av värdeuttrycket kan vara av valfri typ som stöds.

Kategorisk variabeltyp

Resultatet av värdeuttrycket får bara vara av typen String eller Long .

Sammansättningsuttryck

Mängduttryck används för att illustrera aggregeringsåtgärden som ska användas i frågan. Ett aggregeringsuttryck resulterar i ett enda värde för varje intervall. Mängduttryck kan tillämpas på numeriska variabler och aggregeringsvariabler.

Sammansättningsuttryck – numerisk variabeltyp

Numeriska variabler bör referera till $value.

Här är de mängdfunktioner som stöds.

Mängdfunktion Exempel Description
min min($value) Beräknar minimivärdet för $value per intervall. Undviker null värden. Kan inte användas med interpolering.
max max($value) Beräknar maxvärdet för $value per intervall. Undviker null värden. Kan inte användas med interpolering.
sum sum($value) Beräknar summan av $value för alla händelser i intervallet. Undviker null värden. Kan inte användas med interpolering.
avg avg($value) Beräknar medelvärdet av $value för alla händelser i intervallet. Undviker null värden. Kan inte användas med interpolering.
first first($value) Returnerar $value den första händelsen i intervallet efter händelsetidsstämpel. Undviker intenull värden. Kan inte användas med interpolering.
last last($value) Returnerar $value den senast inträffade händelsen i intervallet efter tidsstämpel för händelsen. Undviker intenull värden. Kan inte användas med interpolering.
median median($value) Returnerar $value den mellersta händelsen i intervallet efter tidsstämpel för händelsen. Undviker intenull värden. Kan inte användas med interpolering.
stdev stdev($value) Returnerar $value standardavvikelsen för händelserna i intervallet. Undviker null värden. Kan inte användas med interpolering.
twsum twsum($value) Returnerar $value den tidsviktade summan av händelserna i intervallet. Kräver interpolering.
twavg twavg($value) Returnerar $value det tidsviktade medelvärdet för händelserna i intervallet. Kräver interpolering.
left left($value) $value Returnerar vid vänsterkanten för det angivna intervallet. Kräver interpolering.
right right($value) $value Returnerar vid den högra kanten av det angivna intervallet. Kräver interpolering.

Sammansättningsuttryck – mängdvariabeltyp

Mängdvariabler ska referera till en egenskap i händelsenyttolasten.

Här är de mängdfunktioner som stöds.

Mängdfunktion Exempel Description
count count() Returnerar antalet händelser per intervall.
min min($event.Temperature.Double) Beräknar minimivärdet för egenskapen Temperatur per intervall. Undviker null värden.
max max($event.Temperature.Long) Beräknar maxvärdet för egenskapen Temperatur per intervall. Undviker null värden.
sum sum($event.Temperature.Double) Beräknar summan av egenskapen Temperature ( Temperatur ) för alla händelser i intervallet. Undviker null värden.
avg avg($event.Temperature.Long) Beräknar medelvärdet av egenskapen Temperature (Temperatur ) för alla händelser i intervallet. Undviker null värden.
first first($event.Temperature.String) Returnerar det första värdet (efter händelsetidsstämpel) för egenskapen Temperatur från alla händelser i intervallet. Undviker intenull värden.
last last($event.Temperature.String) Returnerar värdet för senast förekommande (efter händelsetidsstämpel) för egenskapen Temperatur från alla händelser i intervallet. Undviker intenull värden.
median median($event.Temperature.String) Returnerar värdet för mellanrummet (efter händelsetidsstämpel) för egenskapen Temperatur från alla händelser i intervallet. Undviker intenull värden.
stdev stdev($event.Temperature.String) Beräknar standardavvikelsen för egenskapen Temperatur per intervall. Undviker null värden.

För en mängdvariabeltyp kan dessa funktioner kombineras i mängduttrycket. Exempel: max($event.Temperature.Long) - min($event.Temperature.Long).

Syntax

I det här avsnittet beskrivs grundläggande syntaxbegrepp och frågeoperatorer som sammanfogas till formuläruttryck.

Literaler som stöds

Anteckning

Literalerna nedan används för att skapa uttryck. I artikeln Datatyper som stöds finns en fullständig lista över datatyper.

Primitiv typ Literaler
Bool TRUE, FALSE
DateTime dt'2016-10-08T03:22:55.3031599Z'
Dubbel 1.23, 1.0
Lång 1, 6
Sträng 'abc'
Gått ts'P1Y2M3DT4M5.67S'
Null NULL

Operandtyper som stöds

Åtgärd Typer som stöds Kommentarer
<, >, <=, >= Double, Long, DateTime, TimeSpan
=, !=, <> Double, Long, String, Bool, DateTime, TimeSpan, NULL <> motsvarar !=
+, -, *, / Double, Long, DateTime, TimeSpan

För jämförelseuttryck (<, >, <=, >=, =, !=) kan operanderna vara NULL eller ha samma typ. I varje predikatuttryck valideras typer av LHS-operander (vänster sida) och rhs-operander (höger sida) för att matcha. Fel uppstår när typer av LHS och RHS inte accepterar, eller om en åtgärd inte tillåts för vissa typer.

Anteckning

Strängtypen kan inte ha värdet null i det varma arkivet:

 • Jämförelse av Sträng mot NULL och tom sträng ('') fungerar på samma sätt: $event.p1.String = NULL motsvarar $event.p1.String = ''.
 • API kan returnera NULL-värden även om ursprungliga händelser innehåller tomma strängar.

I framtiden kommer samma beteende att finnas på Cold Store.

Var inte beroende av NULL-värden i strängkolumner och behandla dem på samma sätt som tomma strängar.

 • En typkontroll tillämpas:
  • Alla egenskapstyper accepteras mot en NULL literal.
  • Typer av LHS och RHS bör matcha.

Här följer exempel på egenskaperna p1 och p2 av typen String, egenskapen p3 av typen Double och en kapslad egenskap som lagras som p4.p5 av typen Double:

Filtrera Är giltig? Kommentarer
$event.p1.String = 'abc' Ja
$event.p1.String = $event.p2.String Ja
$event.p1.String = NULL Yes NULL matchar valfri typ av vänster sida.
$event.p3.Double = 'abc' No Typmatchningsfel.
$event.p3.Double = $event.p1.String No Typmatchningsfel.
$event.p1 = 'abc' No Typmatchningsfel.
$event.p1 = 1 No Typmatchningsfel.
$event.p1 = true No Typmatchningsfel.
$event.p1 = NULL Yes p1 är den enda token som används. Tolkas som $event.p1.Double = NULL
$event['p1'] != NULL Yes ['p1'] är den enda token som används. Tolkas som $event['p1'].Double != NULL
$event.p4.p5 = 0.0 No Ogiltig egenskapsreferenssyntax. En typ måste anges på LHS för jämförelse.
$event.p4.p5.Double = 0.0 Yes

Skalära funktioner som stöds

Nedan visas listan över skalärfunktioner efter kategorier:

Konverteringsfunktioner

Funktionsnamn Signatur Exempel Anteckningar
toDouble Double toDouble (value: String, Double, Long) toDouble($event.value.Long) Konverterar argumenten till Double.
toLong Long toLong (value: String, Double, Long) toLong($event.value.Double + 1.0) Konverterar argumenten till Long.
toString String toString (value: String, Double, Long) toString($event.value.Double) Konverterar argument till Sträng.

Matematiska funktioner

Funktionsnamn Signatur Exempel Anteckningar
round Double round(value:Double) round($event.value.Double) Avrundar ett flytande tal med dubbel precision till närmaste integral.
ceiling Double ceiling(value:Double) ceiling($event.value.Double) Returnerar det minsta integralvärdet som är större än eller lika med flyttal med dubbel precision.
floor Double floor(value:Double) floor($event.value.Double) Returnerar det största integralvärdet som är mindre än eller lika med flyttal med dubbel precision.

Trigonometriska funktioner

Funktionsnamn Signatur Exempel Anteckningar
cos Double cos(value:Double) cos($event.value.Double) Returnerar Cosinin för den angivna vinkeln i radianer.
sin Double sin(value:Double) sin($event.value.Double) Returnerar sinus för den angivna vinkeln i radianer.
tan Double tan(value:Double) tan($event.value.Double) Returnerar tangens för den angivna vinkeln i radianer.
acos Double acos(value:Double) acos($event.value.Double) Returnerar vinkeln i radianer vars Cosiné är det angivna talet.
asin Double asin(value:Double) asin($event.value.Double) Returnerar vinkeln i radianer vars sinus är det angivna talet.
atan Double atan(value:Double) atan($event.value.Double) Returnerar vinkeln i radianer vars Tang är det angivna talet.
atan2 Double atan2(value1:Double, value2:Double) atan2($event.value1.Double, $event.value2.Double) Returnerar vinkeln i radianer vars Tangent är kvoten för två angivna tal.

Logaritmiska funktioner

Funktionsnamn Signatur Exempel Anteckningar
log Double log(value:Double) log($event.value.Double) Returnerar den naturliga logaritmen för ett angivet tal.
log2 Double log2(value:Double) log2($event.value.Double) Returnerar bas 2-logaritmen för ett angivet tal.
log10 Double log10(value:Double) log10($event.value.Double) Returnerar bas 10 logaritmen för ett angivet tal.

DateTime Functions

Funktionsnamn Signatur Exempel Anteckningar
monthOfYear Long monthOfYear(value:DateTime) monthOfYear($event.$ts) Returnerar månaden på året som ett numeriskt värde för den angivna DateTime.
dayOfMonth Long dayOfMonth(value:DateTime) dayOfMonth($event.$ts) Returnerar dagen i månaden som ett numeriskt värde för den angivna DateTime.
hourOfDay Long hourOfDay(value:DateTime) hourOfDay($event.$ts) Returnerar timmen på dagen som ett numeriskt värde för den angivna DateTime.
utcNow DateTime utcNow() utcNow() Returnerar aktuell tid i UTC-format.

Strängfunktioner

Funktionsnamn Signatur Exempel Anteckningar
toUpper String toUpper(value:String) toUpper($event.value.String) Returnerar indatasträng som konverterats till versaler.
toLower String toLower(value:String) toLower($event.value.String) Returnerar indatasträng som konverterats till gemener.
strLen Long strLen(value:String) strLen($event.value.String) Returnerar antalet tecken i strängargumentet.
strCat Long strCat(value1:String, value2:String) strCat($event.value1.String, $event.value2.String) Sammanfogar två angivna indatasträngar.
subString String subString(value:String, startIndex:Double, length:Double) subString($event.value.String, 2.0, 4.0) Hämtar en delsträng från den här instansen.
trim String trim(value:String) trim($event.value.String) Returnerar en ny sträng genom att ta bort alla inledande och avslutande blankstegstecken från indatasträngen.
indexOf Long indexOf(value:String, subString:String) indexOf($event.value.String, 'abc') Returnerar den första förekomsten av den angivna strängen i den ursprungliga strängen, baserat på nollindexering.
replace String replace(value:String, searchString:String, replaceString:String) replace($event.value.String, 'abc', 'xyz') Returnerar en sträng där alla förekomster av söksträngen ersätts med ersättningssträngen.

Andra funktioner

Funktionsnamn Signatur Exempel Anteckningar
coalesce String, Long, Double, Bool coalesce (value: String, Long, Double, Bool) coalesce(toLong($event.value.Double), $event.value.Long) Returnerar det första värdet som inte är null i argumentlistan. Accepterar minst 2 och högst 64 argument, men alla måste ha samma datatyp.
iff String, Long, Double, Bool iff (predicate: bool, ifTrue: String, Long, Double, Bool, ifFalse: String, Long, Double, Bool) iff ($event.value.Double > 100, 'Good', 'Bad') Returnerar det andra eller tredje argumentet beroende på om predikatet har matchats till sant (returnerar andra argumentet) eller falskt (returnerar tredje argumentet). Predikatet måste vara ett booleskt uttryck och det andra och tredje argumentet måste ha samma typ.

Se även

 • Mer information om programregistrering och Azure Active Directory-programmeringsmodellen finns i Azure Active Directory för utvecklare.

 • Mer information om parametrar för begäran och autentisering finns i Autentisering och auktorisering.

 • Verktyg som hjälper dig att testa HTTP-begäranden och svar är:

 • Fiddler. Den här kostnadsfria webbfelsökningsproxyn kan fånga upp dina REST-begäranden så att du kan diagnostisera HTTP-begäran och svarsmeddelanden.

 • JWT.io. Du kan använda det här verktyget för att snabbt dumpa anspråken i ägartoken och sedan verifiera innehållet.

 • Postman. Det här är ett kostnadsfritt testverktyg för HTTP-begäran och svar för felsökning av REST-API:er.

 • Läs mer om Azure Time Series Insights Gen2 genom att läsa Gen2-dokumentationen.