Dela via


System Center Operations Manager REST API-referens

Välkommen till REST API-referensen för System Center Operations Manager.

Den här referensen för REST-API:et (Representational State Transfer) gäller för System Center Operations Manager 1801 och senare versioner. Programmet stöder en uppsättning HTTP-åtgärder (metoder) för att skapa, hämta, uppdatera eller ta bort åtkomst till driftdata med hjälp av widgeten Anpassad instrumentpanel i den nya System Center Operations Manager 1801-webbkonsolen.

De nya HTML5-baserade instrumentpanelerna har stöd för en anpassad widget som kör HTML-koden som använder metoder som är tillgängliga i det här REST-API:et för att visualisera önskade utdata i en mängd olika visualiseringar. Mer information om Operations Manager HTLM5-instrumentpaneler finns i Översikt över HTML5-webbkonsol och instrumentpaneler. Mer information om hur du arbetar med den anpassade widgeten finns i Så här skapar du en instrumentpanel med widgeten Anpassad i webbkonsolen.

Anteckning

Operations Manager 2019 UR1 stöder CSRF-token (Cross-Site Request Forgery) för att förhindra CSRF-attacker. Om du använder Operations Manager 2019 UR1 måste du initiera CSRF-token. HTML-skript fungerar inte om CSRF-token inte initieras.

Initiera CSRF-token

Nödvändig åtgärd, som gäller för Operations Manager 2019 UR1.

 1. Lägg till följande kod i HTML-huvudet på instrumentpanelen:
      Accept: 'q=0.8;application/json;q=0.9',
      "Content-Type": "application/json"
    };
    InitializeCSRFToken();
    function InitializeCSRFToken() {
      var documentcookies = document.cookie.split('; ');
      var result = {};
      for (var i = 0; i < documentcookies.length; i++) {
        var cur = documentcookies[i].split('=');
        result[cur[0]] = cur[1];
      }
      if (result["SCOM-CSRF-TOKEN"] && result["SCOM-CSRF-TOKEN"] != null) {
        requestHeaders["SCOM-CSRF-TOKEN"] = decodeURIComponent(result["SCOM-CSRF-TOKEN"]);
      }
    }
 1. I funktionen onload ändrar du rubrikvärdet till requestHeaders. Om rubrikvärdet inte finns lägger du till det enligt nedan:

Exempel:

Initiera CSRF-tokenexemplet

Exempel

Följande exempel visar hur du gör anrop till Operations Manager REST API med den anpassade widgeten.

Stapeldiagram

Följande HTML-kod visar återgivning av ett stapeldiagram med aviseringsdata.

<html>

<head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    var criticalCounter = 0;
    var informationCounter = 0;
    var warningCounter = 0;

    window.onload = function () {
      $.ajax({
        url: "/OperationsManager/data/alert",
        type: "POST",
        data: JSON.stringify ({
          "classId": null,
          "objectIds": { "3c8ac4f3-475e-44dd-4163-8a97af363705": -1 },
          "criteria": "((Severity = '0') OR (Severity = '1') OR (Severity = '2') OR (Severity = '3')) AND ((Priority = '2') OR (Priority = '1') OR (Priority = '0')) AND ((ResolutionState = '0') OR (ResolutionState = '247') OR (ResolutionState = '248') OR (ResolutionState = '249') OR (ResolutionState = '250') OR (ResolutionState = '254') OR (ResolutionState = '255'))",
          "displayColumns":
          [
            "severity","monitoringobjectdisplayname","name","age","repeatcount","lastModified"
          ]
        }),
        success: function (result) {
          for (var i = 0; i < result.rows.length; i++) {
      switch(result.rows[i].severity)
      {
        case "Error":
          criticalCounter++;
          break;
        case "Information":
          informationCounter++;
          break;
        case "Warning":
                  warningCounter++
          break;
      }
          }
          renderChart();
        }
      });
    }

    function renderChart() {
      var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
        title: {
          text: "Alerts representation in bar chart"
        },
        data: [{
          type: "column",
          dataPoints: [
            { y: criticalCounter, label: "Critical" },
            { y: warningCounter, label: "Warning" },
            { y: informationCounter, label: "Information" }
          ]
        }]
      });
      chart.render();
    }
  </script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/canvasjs/1.7.0/canvasjs.min.js"></script>
  <title>CanvasJS Example</title>
</head>

<body>
  <div id="chartContainer" style="height: 400px; width: 100%;"></div>
</body>

</html>

Cirkeldiagram

Följande HTML-kod visar hur du återger ett cirkeldiagram med aviseringsdata.

<html>

<head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    var criticalCounter = 0;
    var informationCounter = 0;
    var warningCounter = 0;

    window.onload = function () {
      $.ajax({
        url: "/OperationsManager/data/alert",
        type: "POST",
        data: JSON.stringify ({
          "classId": null,
          "objectIds": { "3c8ac4f3-475e-44dd-4163-8a97af363705": -1 },
          "criteria": "((Severity = '0') OR (Severity = '1') OR (Severity = '2') OR (Severity = '3')) AND ((Priority = '2') OR (Priority = '1') OR (Priority = '0')) AND ((ResolutionState = '0') OR (ResolutionState = '247') OR (ResolutionState = '248') OR (ResolutionState = '249') OR (ResolutionState = '250') OR (ResolutionState = '254') OR (ResolutionState = '255'))",
          "displayColumns":
          [
            "severity","monitoringobjectdisplayname","name","age","repeatcount","lastModified"
          ]
        }),
        success: function (result) {
          for (var i = 0; i < result.rows.length; i++) {
      switch(result.rows[i].severity)
      {
        case "Error":
          criticalCounter++;
          break;
        case "Information":
          informationCounter++;
          break;
        case "Warning":
                  warningCounter++
          break;
      }
          }
          renderChart();
        }
      });
    }

    function renderChart() {
      var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer",
        {
          theme: "theme2",
          title: {
            text: "Alerts representation in Pie chart"
          },
          data: [
            {
              type: "pie",
              showInLegend: true,
              toolTipContent: "{y} - #percent %",
              legendText: "{indexLabel}",
              dataPoints: [
                { y: criticalCounter, indexLabel: "Critical" },
                { y: warningCounter, indexLabel: "Warning" },
                { y: informationCounter, indexLabel: "Information" }
              ]
            }
          ]
        });
      chart.render();
    }
  </script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/canvasjs/1.7.0/canvasjs.min.js"></script>
  <title>CanvasJS Example</title>
</head>

<body>
  <div id="chartContainer" style="height: 400px; width: 100%;"></div>
</body>

</html>

3D-cirkeldiagram

Följande HTML-kod visar återgivning av ett 3D-cirkeldiagram med aviseringsdata.

<html>

<head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    var criticalCounter = 0;
    var informationCounter = 0;
    var warningCounter = 0;

    window.onload = function () {
      $.ajax({
        url: "/OperationsManager/data/alert",
        type: "POST",
        data: JSON.stringify ({
          "classId": null,
          "objectIds": { "3c8ac4f3-475e-44dd-4163-8a97af363705": -1 },
          "criteria": "((Severity = '0') OR (Severity = '1') OR (Severity = '2') OR (Severity = '3')) AND ((Priority = '2') OR (Priority = '1') OR (Priority = '0')) AND ((ResolutionState = '0') OR (ResolutionState = '247') OR (ResolutionState = '248') OR (ResolutionState = '249') OR (ResolutionState = '250') OR (ResolutionState = '254') OR (ResolutionState = '255'))",
          "displayColumns":
          [
            "severity","monitoringobjectdisplayname","name","age","repeatcount","lastModified"
          ]
        }),
        success: function (result) {
          for (var i = 0; i < result.rows.length; i++) {
      switch(result.rows[i].severity)
      {
        case "Error":
          criticalCounter++;
          break;
        case "Information":
          informationCounter++;
          break;
        case "Warning":
                  warningCounter++
          break;
      }
          }
          renderChart();
        }
      });
    }

    function renderChart() {
      var chart = new Highcharts.chart('container', {
  chart: {
    type: 'pie',
    options3d: {
      enabled: true,
      alpha: 45,
      beta: 0
    }
  },
  title: {
    text: 'Alerts share per severity'
  },
  tooltip: {
    pointFormat: '{series.name}: <b>{point.percentage:.1f}%</b>'
  },
  plotOptions: {
    pie: {
      allowPointSelect: true,
      cursor: 'pointer',
      depth: 35,
      dataLabels: {
        enabled: true,
        format: '{point.name}'
      }
    }
  },
  series: [{
    type: 'pie',
    name: 'Alerts share',
    data: [
      {
        name: 'Critical',
        y: 48,
        sliced: true,
        selected: true
      },
      ['Warning', 39],
      ['Information', 13],
    ]
  }]
});

      chart.render();
    }
  </script>
  <script src="https://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
<script src="https://code.highcharts.com/highcharts-3d.js"></script>
<script src="https://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script>

<div id="container" style="height: 400px"></div>
</head>

<body>
  <div id="chartContainer" style="height: 400px; width: 100%;"></div>
</body>

</html>

Ringdiagram

Följande HTML-kod visar återgivning av ett ringdiagram med aviseringsdata.

<html>

<head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    var criticalCounter = 0;
    var informationCounter = 0;
    var warningCounter = 0;

    window.onload = function () {
      $.ajax({
        url: "/OperationsManager/data/alert",
        type: "POST",
        data: JSON.stringify ({
          "classId": null,
          "objectIds": { "3c8ac4f3-475e-44dd-4163-8a97af363705": -1 },
          "criteria": "((Severity = '0') OR (Severity = '1') OR (Severity = '2') OR (Severity = '3')) AND ((Priority = '2') OR (Priority = '1') OR (Priority = '0')) AND ((ResolutionState = '0') OR (ResolutionState = '247') OR (ResolutionState = '248') OR (ResolutionState = '249') OR (ResolutionState = '250') OR (ResolutionState = '254') OR (ResolutionState = '255'))",
          "displayColumns":
          [
            "severity","monitoringobjectdisplayname","name","age","repeatcount","lastModified"
          ]
        }),
        success: function (result) {
          for (var i = 0; i < result.rows.length; i++) {
      switch(result.rows[i].severity)
      {
        case "Error":
          criticalCounter++;
          break;
        case "Information":
          informationCounter++;
          break;
        case "Warning":
                  warningCounter++
          break;
      }
          }
          renderChart();
        }
      });
    }

    function renderChart() {
      var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer",
        {
          theme: "theme2",
animationEnabled: true,
          title: {
            text: "Alerts representation in doughnut"
          },
          data: [
            {
              type: "doughnut",
        indexLabelFontFamily: "Garamond",
        indexLabelFontSize: 20,
        startAngle:0,
        indexLabelFontColor: "dimgrey",
        indexLabelLineColor: "darkgrey",
        toolTipContent: "{y} %",
              dataPoints: [
                { y: criticalCounter, indexLabel: "Critical" },
                { y: warningCounter, indexLabel: "Warning" },
                { y: informationCounter, indexLabel: "Information" }
              ]
            }
          ]
        });
      chart.render();
    }
  </script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/canvasjs/1.7.0/canvasjs.min.js"></script>
  <title>CanvasJS Example</title>
</head>

<body>
  <div id="chartContainer" style="height: 400px; width: 100%;"></div>
</body>

</html>

3D-ringdiagram

Följande HTML-kod visar återgivning av ett 3D-ringdiagram med aviseringsdata.

<html>

<head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    var criticalCounter = 0;
    var informationCounter = 0;
    var warningCounter = 0;

    window.onload = function () {
      $.ajax({
        url: "/OperationsManager/data/alert",
        type: "POST",
        data: JSON.stringify ({
          "classId": null,
          "objectIds": { "3c8ac4f3-475e-44dd-4163-8a97af363705": -1 },
          "criteria": "((Severity = '0') OR (Severity = '1') OR (Severity = '2') OR (Severity = '3')) AND ((Priority = '2') OR (Priority = '1') OR (Priority = '0')) AND ((ResolutionState = '0') OR (ResolutionState = '247') OR (ResolutionState = '248') OR (ResolutionState = '249') OR (ResolutionState = '250') OR (ResolutionState = '254') OR (ResolutionState = '255'))",
          "displayColumns":
          [
            "severity","monitoringobjectdisplayname","name","age","repeatcount","lastModified"
          ]
        }),
        success: function (result) {
          for (var i = 0; i < result.rows.length; i++) {
      switch(result.rows[i].severity)
      {
        case "Error":
          criticalCounter++;
          break;
        case "Information":
          informationCounter++;
          break;
        case "Warning":
                  warningCounter++
          break;
      }
          }
          renderChart();
        }
      });
    }

    function renderChart() {
      var chart = Highcharts.chart('container', {
  chart: {
    type: 'pie',
    options3d: {
      enabled: true,
      alpha: 45
    }
  },
  title: {
    text: 'Alerts representation in 3D donut'
  },
  subtitle: {
    text: ''
  },
  plotOptions: {
    pie: {
      innerSize: 100,
      depth: 45
    }
  },
  series: [{
    name: 'Number of alerts',
    data: [
    ['Critical', criticalCounter],
                ['Warning', warningCounter ],
                ['Information', informationCounter]

    ]
  }]
});
      chart.render();
    }
  </script>
  <script src="https://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
<script src="https://code.highcharts.com/highcharts-3d.js"></script>
<script src="https://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script>

<div id="container" style="height: 400px">
</div>
</head>

<body>
  <div id="chartContainer" style="height: 400px; width: 100%;"></div>
</body>

</html>

Kombinationsdiagram

Följande HTML-kod visar hur du skapar ett kombinationsdiagram för att visa aviseringar i ett cirkel- och spline-diagram.

<html>

<head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    var criticalCounter = 0;
    var informationCounter = 0;
    var warningCounter = 0;
var totalCounter =0;

    window.onload = function () {
      $.ajax({
        url: "/OperationsManager/data/alert",
        type: "POST",
        data: JSON.stringify ({
          "classId": null,
          "objectIds": { "3c8ac4f3-475e-44dd-4163-8a97af363705": -1 },
          "criteria": "((Severity = '0') OR (Severity = '1') OR (Severity = '2') OR (Severity = '3')) AND ((Priority = '2') OR (Priority = '1') OR (Priority = '0')) AND ((ResolutionState = '0') OR (ResolutionState = '247') OR (ResolutionState = '248') OR (ResolutionState = '249') OR (ResolutionState = '250') OR (ResolutionState = '254') OR (ResolutionState = '255'))",
          "displayColumns":
          [
            "severity","monitoringobjectdisplayname","name","age","repeatcount","lastModified"
          ]
        }),
        success: function (result) {
          for (var i = 0; i < result.rows.length; i++) {
      switch(result.rows[i].severity)
      {
        case "Error":
          criticalCounter++;
          break;
        case "Information":
          informationCounter++;
          break;
        case "Warning":
                  warningCounter++
          break;
      }
          }
          renderChart();
        }
      });
    }

    function renderChart() {
      var chart = new Highcharts.chart('container', {
  title: {
    text: 'Alerts representation in combination chart'
  },
  xAxis: {
    categories: ['Critical', 'Warning', 'Information']
  },
  labels: {
    items: [{
      html: 'Total alerts generated',
      style: {
        left: '50px',
        top: '0px',
        color: (Highcharts.theme && Highcharts.theme.textColor) || 'black'
      }
    }]
  },
  series: [{
    type: 'column',
    name: 'Critical',
    data: [criticalCounter, 0, 0]
  }, {
    type: 'column',
    name: 'Warning',
    data: [0, warningCounter, 0]
  }, {
    type: 'column',
    name: 'Information',
    data: [0, 0, informationCounter]
  }, {
    type: 'spline',
    name: 'Spline chart',
    data: [criticalCounter, warningCounter, informationCounter],
    marker: {
      lineWidth: 2,
      lineColor: Highcharts.getOptions().colors[3],
      fillColor: 'white'
    }
  }, {
    type: 'pie',
    name: 'Total consumption',
    data: [{
      name: 'Critical',
      y: criticalCounter,
      color: Highcharts.getOptions().colors[0] // Jane's color
    }, {
      name: 'Warning',
      y: warningCounter,
      color: Highcharts.getOptions().colors[1] // John's color
    }, {
      name: 'Information',
      y: informationCounter,
      color: Highcharts.getOptions().colors[2] // Joe's color
    }],
    center: [150, 100],
    size: 100,
    showInLegend: false,
    dataLabels: {
      enabled: false
    }
  }]
});


      chart.render();
    }
  </script>
  <script src="https://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
<script src="https://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script>

<div id="container" style="min-width: 310px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>

</head>

<body>
  <div id="chartContainer" style="height: 400px; width: 100%;"></div>
</body>

</html>