Distribuera en webbapp med hjälp av en avbildning från en Azure Container Registry-lagringsplats

Slutförd

Du kan distribuera en webbapp till Azure App Service direkt från Azure Container Registry.

I exempelscenariot vill teamet ha webbappen i App Service. De måste konfigurera App Service för att hämta avbildningen för webbappen från lagringsplatsen i Container Registry.

I den här enheten får du lära dig hur du kan konfigurera App Service för att distribuera en webbapp från en lagringsplats i Container Registry.

Distribuera en webbapp från en lagringsplats i Azure Container Registry

När du skapar en webbapp från en Docker-avbildning kan du konfigurera följande egenskaper:

  • Register som innehåller avbildningen: Registret kan vara Docker Hub, Container Registry eller något annat privat register.
  • Bild: Det här objektet är namnet på lagringsplatsen.
  • Tagg: Det här objektet anger vilken version av avbildningen som ska användas från lagringsplatsen. Enligt konventionen får den senaste versionen taggen senaste när den skapas.
  • Startfil: Det här objektet är namnet på en körbar fil eller ett kommando som ska köras när avbildningen läses in. Det motsvarar det kommando som du kan ange till Docker när du läser in en avbildning från kommandoraden genom att köra docker run. Om du distribuerar en containerbaserad app som är redo att köra och som redan har värdena ENTRYPOINT och/eller COMMAND konfigurerade så behöver du inte fylla i det här.

När du har konfigurerat webbappen hämtas Docker-avbildningen och körs som en kallstartsåtgärd första gången en användare försöker besöka webbplatsen. Det kan ta några sekunder att starta appen från början, men därefter blir den tillgänglig omedelbart.