Princip: Mätning

Slutförd

Ghg-protokollet (Greenhouse Gas) är den vanligaste metoden för organisationer att mäta sina totala koldioxidutsläpp. Även om programvaruutsläpp kan beräknas med den här metoden kan det vara svårt. En bättre anpassad beräkning är SCI-specifikationen (Software Carbon Intensity).

Protokoll för växthusgas

GHG-protokollet gör det möjligt för organisationer att beräkna sina totala utsläpp. Utsläppen hänförs till en viss kategori som motsvarar hur de producerades. De här kategorierna kallas omfång.

Scope 1

Det här är direkta utsläpp som är kopplade till din företagsägda eller kontrollerade verksamhet. Till exempel utsläpp från förbränning av fossila bränslen i anläggningar och fordon.

Scope 2

Det här är indirekta utsläpp från elproduktion eller värme som du använder. Till exempel från de energikällor som värmer och tänder ditt hem.

Scope 3

Det är indirekta utsläpp som kommer från andra verksamheter. Ett typiskt exempel för ett företag är utsläpp från verksamhet inom leveranskedjan, produktion av inköpt material, transport av varor och tjänster samt användning av sålda produkter.

Diagram of GHG Scopes.

Beräkning av koldioxidintensitet för programvara

SCI är en metod för att mäta de koldioxidutsläpp som är kopplade till alla typer av program. Det ger ett konsekvent sätt att beskriva programvaruutsläpp och hur ändringar kan göra skillnad.

Den använder flera komponenter för att beräkna utsläppspoängen, som vi har introducerat tidigare. Komponenterna är energi, platsbaserad koldioxidintensitet och inbäddad koldioxid.

Energi är den kraft som maskinvaran förbrukar och mäts i kilowattimmar. Fler maskinvaruleverantörer gör den här informationen tillgänglig och kan användas som datauppsättningar eller via ett API.

Koldioxidintensitet är mängden koldioxidekvivalenter för den specifika tid och plats som programvaran körs på, och den mäts i gram koldioxidekvivalenter per kilowattimm.

Diagram of SCI Calculation.

Föregående beräkning multiplicerar den energi som förbrukas med koldioxidintensiteten. Mängden koldioxid som genereras via maskinvaran läggs sedan till i summan. Detta ger en poäng som vi kan tillämpa på varje funktionsenhet. Om programvaran till exempel är ett API kan den funktionella enheten vara ett enda anrop till det API:et. Detta gör poängen till en intensitet snarare än en summa.