ISNU เมกะไบต์ ER

ตรวจสอบว่าค่านั้นเป็นตัวเลขหรือไม่ แล้วส่งกลับ TRUE หรือ FALSE

ไวยากรณ์

ISNUMBER(<value>)  

พารามิเตอร์

เงื่อนไข คำนิยาม
ค่า ค่าที่คุณต้องการทดสอบ

ค่าที่ส่งกลับ

TRUE ถ้าค่าเป็นตัวเลข แต่ถ้าเป็นตัวเลข มิฉะนั้นเป็น FALSE

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนสําหรับการใช้งานในโหมด DirectQuery เมื่อใช้ในคอลัมน์จากการคํานวณหรือกฎการรักษาความปลอดภัยระดับแถว (RLS)

ตัวอย่าง

สามตัวอย่างต่อไปนี้แสดงลักษณะการทํางานของ ISNU เมกะไบต์ ER

//RETURNS: Is number  
= IF(ISNUMBER(0), "Is number", "Is Not number")  
  
//RETURNS: Is number  
= IF(ISNUMBER(3.1E-1),"Is number", "Is Not number")  
  
//RETURNS: Is Not number  
= IF(ISNUMBER("123"), "Is number", "Is Not number")  

ฟังก์ชันข้อมูล