docs.microsoft.com เงื่อนไขการใช้

การยอมรับเงื่อนไข

เงื่อนไขการใช้ต่อไปนี้ (Terms of Use หรือ "TOU") จะใช้บังคับกับการใช้เว็บไซต์ Microsoft Docs ของคุณ (https://docs.microsoft.com), Tech Profile (https://techprofile.microsoft.com) และบริการที่เกี่ยวข้องใดๆ Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง TOU ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ คุณสามารถตรวจสอบ TOU ใหม่ล่าสุดได้โดยคลิกที่การเชื่อมโยงข้อความหลายมิติ "เงื่อนไขการใช้งาน" ที่อยู่ที่ด้านล่างของเว็บเพจของเรา

รายละเอียดของบริการ

ด้วยเครือข่ายของคุณสมบัติเว็บไซด์Microsoft Docs, Tech Profile และบริการที่เกี่ยวข้องจึงสามารถให้คุณเข้าถึงแหล่งทรัพยากรได้หลากหลาย รวมถึงคู่มือสอนการเรียนรู้อินเตอร์แอคทีฟ เอกสาร วีดีโอ เครื่องมือพัฒนา พื้นที่ดาวน์โหลด ฟอรัมการสื่อสาร และข้อมูลผลิตภัณฑ์ (รวมเรียกว่า "บริการ") บริการซึ่งรวมถึงโปรแกรมปรับปรุง การปรับปรุง คุณลักษณะใหม่ๆ และ/หรือการเพิ่มคุณสมบัติเว็บใหม่ๆ จะอยู่ภายใต้ TOU

จำกัดเฉพาะการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

บริการมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณไม่สามารถดัดแปลง คัดลอก แจกจ่าย ส่งผ่าน แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ ให้สิทธิ์การใช้งาน จัดทำงานที่สามารถแก้ไขต้นฉบับได้ ถ่ายโอน หรือขายข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ที่ได้จากบริการ (ยกเว้นเพื่อการใช้เป็นการของคุณเอง ส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์) โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microsoft เป็นการล่วงหน้า

สิทธิความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านมีความสำคัญกับเรา โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") เนื่องจากนโยบายดังกล่าวจะอธิบายประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณและอุปกรณ์ของคุณ วิธีการที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว และเหตุผลตามกฎหมายที่เรามีเพื่อประมวลผลข้อมูลดังกล่าว นโยบายความเป็นส่วนตัวยังอธิบายถึงวิธีการที่ Microsoft ใช้การนำส่ง (ตามที่ได้นิยามในเอกสานี้) ข้อคิดเห็น เรตติ้งหรือบทวิจารณ์บริการ การสื่อสาร แฟ้ม ภาพถ่าย เอกสาร เสียง ผลงานดิจิทัล การถ่ายทอดสด วีดีโอและเนื้อหาอื่นใดที่คุณอัพโหลด จัดเก็บ ออกอากาศหรือแบ่งปันผ่านบริการ (รวมเรียกว่า “เนื้อหาของคุณ”) ขณะที่การประมวลอาศัยพื้นฐานบนความยินยอมและตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้ ด้วยการใช้บริการหรือการยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ เท่ากับว่าคุณยินยอมให้ Microsoft เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเนื้อหาและข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ในบางกรณี เราจะแจ้งคำประกาศเตือนแยกต่างหากและขอความยินยอมตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลผู้ใช้ที่แสดงต่อสาธารณะและเนื้อหา: ข้อมูลผู้ใช้ที่คุณได้ให้ไว้ (ประกอบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ ชื่อที่แสดง ภาพที่แสดง ชีวประวัติ ตำแหน่งงานและองค์กรและความสำเร็จของผู้ใช้ของคุณ คุณต้องให้ชื่อผู้ใช้งานและชื่อที่แสดงเท่านั้นเพื่อการใช้ Tech Profile ช่องอื่นๆ เป็นตัวเลือก คุณอาจอัพเดทชื่อผู้ใช้งานและชื่อที่แสดงของคุณได้ทุกเมื่อ Microsoft อาจรวบรวมและแสดงแก่สาธารณะถึงวันที่ที่คุณได้ลงทะเบียนกับ Tech Profile และการเข้าร่วมของคุณกับ Microsoft

เนื้อหาใดที่คุณโพสต์แก่สาธารณะอาจมีผู้อื่นมองเห็นได้ คุณอาจสามารถลบเนื้อหาบางประเภทหลังจากที่ได้ถูกโพสต์แล้ว แต่ไม่ใช่ทุกประเภทของเนื้อหาที่สามารถลบได้หลังจากที่ได้ถูกโพสต์แล้ว

คำประกาศเฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์นี้

ซอฟต์แวร์ใดก็ตามที่พร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากบริการ ("ซอฟต์แวร์") ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ Microsoft และ/หรือผู้จำหน่ายของ Microsoft การใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ (ถ้ามี) ซึ่งมีมาพร้อมกับหรือรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ ("ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน") ผู้ใช้ไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มาพร้อมกับหรือมีข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานได้ เว้นแต่จะตกลงยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานดังกล่าวก่อน บุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของสคริปต์หรือรหัสที่มีการเชื่อมโยงไปยังหรืออ้างอิงไปจากเว็บไซต์นี้จะเป็นผู้ให้อนุญาตในสคริปต์หรือรหัสดังกล่าว ไม่ใช่ Microsoft

ซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อดาวน์โหลดโดยผู้ใช้ตามข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานเท่านั้น การทำซ้ำหรือการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ดังกล่าวต่อให้แก่ผู้อื่นโดยไม่เป็นไปตามข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน เป็นการกระทำผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้ง และอาจทำให้ถูกลงโทษขั้นรุนแรงทั้งทางแพ่งและอาญา ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด

โดยปราศจากซึ่งข้อจำกัดในเงื่อนไขก่อนหน้า การคัดลอกหรือการทำซ้ำกับซอฟต์แวร์ดังกล่าวเพื่อจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือสถานที่อื่นๆ เพื่อนำไปทำซ้ำหรือแจกจ่ายต่อ เป็นการกระทำผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้ง เว้นแต่การทำซ้ำหรือการแจกจ่ายต่อดังกล่าวจะได้รับการอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งโดยข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ดังกล่าว

ซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการประกัน หากมี ตามข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน MICROSOFT CORPORATION ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในด้านความสามารถในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือโดยกฎหมาย ในด้านความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ด้านกรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิด เว้นแต่จะมีการรับประกันไว้ในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน เพื่อความสะดวกของคุณ MICROSOFT อาจเปิดให้ใช้งานเครื่องมือและโปรแกรมอรรถประโยชน์เพื่อใช้งานและ/หรือดาวน์โหลด โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการดังกล่าวหรืออยู่ในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ MICROSOFT จะไม่รับประกันถึงความถูกต้องแม่นยำของผลลัพธ์หรือผลที่ได้จากการใช้งานเครื่องมือและโปรแกรมอรรถประโยชน์ดังกล่าว โปรดเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นเมื่อใช้งานเครื่องมือและโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่มีอยู่ในบริการหรือในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ MICROSOFT

การจำกัดสิทธิ ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ดาวน์โหลดจากบริการ ซึ่งเป็นบริการสำหรับหรือในนามของสหรัฐอเมริกา หน่วยงานและ/หรือหน่วยงานย่อยใดๆ ของสหรัฐอเมริกา ("รัฐบาล สหรัฐฯ") เป็นซอฟต์แวร์ที่จัดให้ใช้งานโดยมีการจำกัดสิทธิ การใช้งาน ทำซ้ำ หรือเปิดเผยโดยรัฐบาลสหรัฐฯ จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในอนุมาตราที่ (c)(1)(ii) ของมาตราที่ว่าด้วย Rights in Technical Data and Computer Software ใน DFARS 252.227-7013 หรืออนุมาตราที่ (c)(1) และ (2) ของ Commercial Computer Software - Restricted Rights ใน 48 CFR 52.227-19 ตามที่บังคับใช้ได้ ผู้ผลิต คือ Microsoft Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399

คำประกาศเฉพาะสำหรับเอกสารบนเว็บไซต์นี้

เอกสารบางอย่างอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ชัดเจนแยกต่างหากจากเงื่อนไขที่ระบุในที่นี้ ในกรณที่เงื่อนไขขัดแย้งกัน ให้บังคับตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ชัดเจนนั้น การใช้เอกสาร (เช่น เอกสารปกขาว ข่าวประชาสัมพันธ์ แผ่นข้อมูล และคำถามที่พบบ่อย) จากบริการดังกล่าวได้รับการอนุญาตให้สามารถกระทำได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า (1) จะต้องมีการแสดงคำประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ในสำเนาทุกฉบับ และแสดงทั้งคำประกาศเรื่องลิขสิทธิ์และคำประกาศเรื่องการอนุญาตนี้ควบคู่กัน (2) การใช้เอกสารจากบริการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ หรือเป็นการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น และจะต้องไม่มีการทำสำเนาหรือเผยแพร่เอกสารดังกล่าวลงบนคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายหรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ และ (3) จะต้องไม่มีการดัดแปลงแก้ไขเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง เช่น K-12 มหาวิทยาลัย วิทยาลัยของเอกชน/รัฐ และวิทยาลัยชุมชน สามารถดาวน์โหลดและคัดลอกเอกสารเพื่อแจกจ่ายในห้องเรียน การแจกจ่ายนอกห้องเรียนจำเป็นต้องมีการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง การใช้งานเพื่อจุดประสงค์อื่นใดเป็นการกระทำผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้ง และอาจทำให้ถูกลงโทษขั้นรุนแรงทั้งทางแพ่งและอาญา ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด

เอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นไม่ได้รวมถึงงานออกแบบหรือเค้าโครงของเว็บไซต์ Microsoft.com หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ Microsoft เป็นเจ้าของ ดำเนินการ ได้รับสิทธิการใช้งาน หรือควบคุม องค์ประกอบต่างๆ ในเว็บไซต์ของ Microsoft ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายว่าด้วยส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (Trade Dress) เครื่องหมายการค้า การแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงไม่อนุญาตให้ทำซ้ำหรือเลียนแบบส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด และห้ามมิให้มีการทำซ้ำ หรือส่งต่อโลโก้ กราฟิก เสียง หรือภาพจากเว็บไซต์ใดๆของ Microsoft เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Microsoft

ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัดการรับผิดสำหรับบริการ

MICROSOFT และ/หรือผู้จำหน่ายของ MICROSOFT มิได้ให้การรับรองเกี่ยวกับความเหมาะสมของบริการหรือความเหมาะสมของข้อมูลในเอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการเผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม เอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้บริการไว้ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ แต่อย่างใด MICROSOFT และ/หรือผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้องของ MICROSOFT ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการ ข้อมูลและกราฟิกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในด้านความสามารถในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือโดยกฎหมาย ในด้านความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดสิทธิ ไม่มีกรณีใดๆ ที่ MICROSOFT และ/หรือผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้องของ MICROSOFT จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เป็นผลมาจากการสูญเสียในการใช้งาน ข้อมูลหรือผลกำไร ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา การประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำที่เป็นการละเมิดอื่นๆ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการบริการ รวมถึงการใช้งานหรือการดำเนินงานของข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในบริการ

เอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่บนบริการอาจมีความไม่ถูกต้องในเชิงเทคนิค หรือมีข้อผิดพลาดด้านการพิมพ์ได้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในที่นี้จะถูกเพิ่มเติมเป็นระยะ MICROSOFT และ/หรือผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้องของ MICROSOFT สามารถดำเนินการปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ และ/หรือโปรแกรมที่ระบุไว้ในที่นี้ได้ตลอดเวลา

ไม่มีกรณีใดๆ ที่ MICROSOFT และ/หรือผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้องของ MICROSOFT จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เป็นผลมาจากการสูญเสียความสามารถในการใช้งาน ข้อมูลหรือผลกำไร ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา การประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำที่เป็นการละเมิดอื่นๆ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการดำเนินงานของบริการซอฟต์แวร์ เอกสาร การให้บริการหรือการไม่สามารถให้บริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในบริการ

บัญชี รหัสผ่านและความปลอดภัยของ Tech Profile

คุณอาจต้องการบัญชี Microsoft, Azure Acttive Directory หรือ Tech Profile เพื่อเข้าถึงบริการบางอย่าง

บัญชี Microsoft บัญชี Microsoft ของคุณจะทำให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ และบริการที่ Microsoft และคู่ค้าบางรายของ Microsoft จัดไว้ให้ได้ คุณสามารถสร้างบัญชี Microsoft ได้โดยการลงทะเบียนสมัครทาง ออนไลน์ บัญชี Microsoft จะอยู่ภายใต้ ข้อตกลงการให้บริการของ Microsoft

บัญชี Azure Active Directory คุณอาจมีบัญชีกับ Microsoft ผ่านองค์กรที่คุณเป็นเจ้าของอยู่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริหารขององค์กรคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีนี้

บัญชี Tech Profile บัญชี Tech Profile ของคุณจะให้คุณได้ลงชื่อเข้าใช้ในเว็บไซด์ Microsoft Docs และใช้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าถึงอย่างอิสระถึงทรัพยากรการเรียนรู้ ความสำเร็จที่ไม่ได้ถูกบล็อคไว้ เรตติ้ง การแสดงข้อคิดเห็น การโพสต์เนื้อหาและการใช้บริการอินเตอร์แอคทีฟอื่นๆ คุณสามารถสร้างบัญชี Tech Profile ได้โดยการสร้างชื่อผู้ใช้ใน Tech Profile หลังจากการล็อกอินโดยใช้บัญชี Microsoft หรือบัญชี Azure Active Directory

คุณตกลงว่าจะไม่ใช้ข้อมูลใดๆ ที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเมื่อลงทะเบียนสมัครบัญชี Tech Profile ของคุณ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรหัสผ่านและบัญชีของตนเองเป็นความลับ นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของท่าน ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ Microsoft ทราบทันทีหากมีการใช้งานบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ Microsoft จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆที่ท่านอาจได้รับเนื่องมาจากบุคคลอื่นที่ใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่านไม่ว่าท่านจะทราบหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ท่านอาจมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดย Microsoft หรือฝ่ายอื่น เนื่องจากมีบุคคลอื่นใช้บัญชีและรหัสผ่านของท่าน ท่านไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่นได้ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชี

หากคุณสร้างบัญชี Tech Profile ในนามของนิติบุคคล เช่น ธุรกิจหรือนายจ้างของคุณ คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจตามกฎหมายที่จะให้นิติบุคคลนั้นเข้าผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้ คุณไม่สามารถโอนบัญชี Tech Profile ของคุณให้กับผู้ใช้หรือนิติบุคคลอื่นได้ ในการคุ้มครองบัญชีของคุณ ให้เก็บรายละเอียดบัญชีของคุณไว้เป็นความลับ คุณจะต้องรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชี Tech Profile ของคุณ

คุณอาจปิดบัญชี Tech Profile ของคุณได้โดยการเข้าถึง การตั้งค่าบัญชี Tech Profile ที่นี่

ห้ามใช้งานโดยผิดกฎหมายหรือตามที่ได้ห้ามไว้

ตามเงื่อนไขในการใช้บริการของท่าน ท่านจะต้องไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือที่ข้อกำหนด เงื่อนไขและคำประกาศเหล่านี้ห้ามไว้ ท่านไม่สามารถใช้บริการในลักษณะที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft หรือเครือข่ายอื่นใดที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft เกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้ รับภาระเกินควร หรือเกิดการชำรุด หรือรบกวนการใช้งานและความเพลิดเพลินของผู้อื่นจากบริการใด ท่านต้องไม่พยายามให้ได้มาซึ่งการเข้าใช้งานบริการใดๆ บัญชี ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่กับเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ใดๆหรือเชื่อมต่อกับบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วยวิธีการเจาะระบบ การถอดรหัสผ่าน หรือวิธีการอื่นใด ท่านไม่สามารถได้มาหรือพยายามให้ได้มาซึ่งเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ผ่านวิธีการใดๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจสร้างไว้ให้มีอยู่ผ่านบริการ

การใช้บริการ

บริการของโปรแกรมและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของโปรแกรมอาจมีบริการอีเมล บริการกระดานข่าว พื้นที่แชท กลุ่มข่าว ฟอรัม ชุมชน เว็บเพจส่วนตัว ปฏิทิน ภาพถ่าย อัลบั้มรูป ตู้เก็บเอกสาร และ/หรือข้อความหรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร ที่ออกแบบมาเพื่อให้ท่านสามารถติดต่อกับผู้อื่นได้ คุณตกลงที่จะใช้บริการการสื่อสารเพื่อประกาศ ส่ง และรับข้อความและวัสดุที่เหมาะสมและเมื่อมีอยู่ ที่เกี่ยวข้องกับบริการการสื่อสารเฉพาะประเภทเท่านั้น จากวิถีทางของตัวอย่าง และไม่มีข้อจำกัดใดๆท่านตกลงว่าในเวลาที่ใช้บริการสื่อสาร ท่านจะไม่ดำเนินการต่อไปนี้

 • ใช้บริการการสื่อสารโดยเกี่ยวข้องกับการสำรวจ การประกวด ระบบการขายแบบพีระมิด จดหมายลูกโซ่ อีเมลขยะ สแปม หรือข้อความซ้ำหรือข้อความที่ไม่ได้ขอให้ส่งมาใดๆ (เชิงพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์อื่น)
 • หมิ่นประมาท ใช้ในทางที่ผิด ก่อกวน ติดตาม ข่มขู่ หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมาย (เช่น สิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิในการเผยแพร่) ของบุคคลอื่น
 • ตีพิมพ์ ประกาศ อัปโหลด แจกจ่าย หรือเผยแพร่หัวข้อ ชื่อ เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ไม่เหมาะสม เป็นการดูหมิ่น ทำลายชื่อเสียง ผิดศีลธรรม อนาจาร หรือผิดกฎหมาย
 • อัพโหลด หรือใช้วิธีการอื่นๆ ที่ทำให้สามารถใช้งานได้สำหรับแฟ้มที่มีรูปภาพ รูปถ่าย ซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงในลักษณะที่เป็นตัวอย่างแต่ไม่ใช่ข้อจำกัด กฎหมายลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายทางการค้า (หรือโดยสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือการนำเสนอในที่สาธารณะ) เว้นแต่ว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์นั้น หรือได้รับความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดให้ทำสิ่งเดียวกันได้
 • ใช้เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ รวมถึงรูปภาพหรือภาพถ่าย ซึ่งจัดไว้ให้ผ่านบริการในลักษณะใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือสิทธิที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของผู้ใดก็ตาม
 • อัปโหลดไฟล์ที่มีไวรัส ม้าโทรจัน หนอน ระเบิดเวลา ไวรัสลบข้อมูล ไฟล์ที่เสียหาย หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอื่นใดในทำนองเดียวกันที่อาจสร้างความเสียหายแก่การทำงานของคอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินของผู้อื่น
 • โฆษณาหรือเสนอที่จะขายหรือซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เว้นแต่บริการนั้นจะอนุญาตให้มีข้อความลักษณะดังกล่าวเป็นการเฉพาะ
 • ดาวน์โหลดไฟล์ใดๆ ที่โพสต์โดยผู้ใช้บริการรายอื่น ซึ่งท่านรู้หรือมีเหตุอันควรให้รู้ว่าไม่สามารถทำซ้ำ แสดง ดำเนินการ และ/หรือแจกจ่ายในลักษณะดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • บิดเบือนหรือลบข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์ใดๆ เช่น การอ้างอิงผู้แต่ง ประกาศทางกฎหมายหรือที่เหมาะสมอื่นๆ หรือข้อกำหนดกรรมสิทธิ์ หรือป้ายชื่อของแหล่งกำเนิด หรือที่มาของซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่ในแฟ้มที่อัพโหลด
 • จำกัดหรือขัดขวางผู้ใช้รายอื่นในการใช้และการเพลิดเพลินจากบริการ
 • ละเมิดแนวปฏิบัติหรือแนวทางอื่นๆ ที่อาจเหมาะสมกับบริการเฉพาะใดๆ
 • เก็บหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น รวมถึงที่อยู่อีเมล
 • ฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ใช้บังคับ
 • สร้างตัวตนปลอมขึ้นมาเพื่อทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด
 • ใช้ ดาวน์โหลด หรือคัดลอก หรือให้ไดเรกทอรีของผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้อื่นหรือข้อมูลการใช้งาน หรือส่วนใดๆ ของสิ่งดังกล่าว (ไม่ว่าจะมีค่าธรรมเนียมหรือไม่ก็ตาม) แก่บุคคลหรือองค์กร

Microsoft ไม่มีภาระผูกพันในการควบคุมติดตามบริการ อย่างไรก็ตาม Microsoft ขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบวัสดุที่โพสต์ลงในบริการและลบวัสดุใดๆ ตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว Microsoft ขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกการเข้าถึงบริการของโปรแกรมใดๆ หรือทั้งหมดของท่านโดยไม่มีการบอกกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ Microsoft เห็นว่าจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือข้อเรียกร้องจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องใดๆ หรือขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปฏิเสธที่จะประกาศหรือลบข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ เป็นบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลา ภายใต้ดุลยพินิจของ Microsoft แต่เพียงผู้เดียว

ใช้ความระมัดระวังอยู่เสมอเมื่อให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณหรือบุตรหลานในบริการใดๆ Microsoft ไม่ได้ควบคุมหรือรับรองเนื้อหา ข้อความ หรือข้อมูลที่พบในบริการใดๆ และดังนั้น Microsoft จึงขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริการการสื่อสารและการกระทำใดๆ ที่เป็นผลมาจากการเข้าร่วมในบริการ ของคุณ ผู้จัดการและโฮสต์ไม่ได้เป็นโฆษกที่ได้รับอำนาจของ Microsoft และความคิดเห็นของบุคคลดังกล่าวไม่ได้แสดงถึงความคิดเห็นของ Microsoft เสมอไป

วัสดุที่อัพโหลดไปยังบริการการสื่อสารอาจเป็นไปตามข้อจำกัดที่ประกาศไว้เกี่ยวกับการใช้ การผลิตซ้ำและ/หรือการแจกจ่าย และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าวหากคุณดาวน์โหลดวัสดุ

วิดีโอและ eBook อาจมีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น นอกจากนี้ หากคุณคลิกที่ลิงก์ คุณอาจถูกนำไปยังเว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

วัสดุที่ให้ไว้ต่อ Microsoft หรือ โพสต์ในบริการ

Microsoft ไม่ถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเนื้อหาที่คุณให้กับ Microsoft (รวมถึงคำติชมและคำแนะนำ) หรือประกาศ อัพโหลด ป้อนเข้าหรือส่งไปยังบริการใดๆ หรือบริการที่เกี่ยวข้องของ Microsoft เพื่อให้สาธารณชนหรือสมาชิกของชุมชนแบบเปิดเผยหรือส่วนตัวได้ดู (ซึ่งแต่ละประเภทเรียกว่า "การนำส่ง" และรวมเรียกว่า "การนำส่ง") อย่างไรก็ตาม เมื่อประกาศ อัปโหลด ป้อนเข้า จัดหาหรือส่ง ("ประกาศ") สิ่งที่ท่านนำส่ง ท่านยอมรับว่าได้อนุญาตให้ Microsoft บริษัทในเครือของ Microsoft และผู้ที่ได้รับสิทธิการใช้งานที่จำเป็นใช้สิ่งที่ท่านนำส่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตของบุคคลดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการของ Microsoft ทั้งหมด) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิการใช้งานสำหรับ คัดลอก แจกจ่าย ส่งผ่าน เผยแพร่โดยการโฆษณา แสดงโดยการโฆษณา ทำซ้ำ แก้ไข แปล และจัดรูปแบบสิ่งที่ท่านนำส่งใหม่ แสดงชื่อโดยเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านนำส่งและสิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวต่อแก่ผู้จัดหาบริการใดๆ

จะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยเกี่ยวกับการใช้สิ่งที่ท่านนำส่ง ตามที่ระบุไว้ในที่นี้ Microsoft ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประกาศหรือใช้การนำส่งใดๆที่ท่านให้ไว้และ Microsoft สามารถลบทิ้งการนำส่งใดๆในเวลาใดก็ตามภายใต้ดุลยพินิจขอ Microsoft แต่เพียงผู้เดียว

เมื่อประกาศสิ่งที่นำส่ง ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิทั้งหมดของสิ่งที่ท่านนำส่งดังที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิทั้งหมดที่จำเป็นต่อท่านในการให้ ประกาศ อัปโหลด ป้อนเข้า หรือส่งสิ่งที่นำส่ง

นอกจากการรับประกันและการรับรองที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว เมื่อประกาศการนำส่งที่มีรูป รูปถ่าย ภาพ หรือภาพที่มีกราฟิกเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ("รูปภาพ") คุณได้รับรองและรับประกันว่า (ก) คุณคือเจ้าของลิขสิทธิ์รูปภาพดังกล่าว หรือเจ้าของลิขสิทธิ์รูปภาพดังกล่าวอนุญาตให้คุณใช้รูปภาพดังกล่าว หรือเนื้อหา และ/หรือรูปภาพใดๆ ที่มีอยู่ในรูปภาพดังกล่าวโดยตรงกับลักษณะและวัตถุประสงค์ในการใช้งานของคุณ และเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และบริการ (ข) คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นต่อการให้สิทธิ์การใช้งานและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วงซึ่งอธิบายไว้ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และ (ค) แต่ละบุคคลที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพดังกล่าว (หากมี) ได้ยินยอมให้ใช้รูปภาพดังที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ รวมถึง ในลักษณะที่เป็นตัวอย่างแต่ไม่ใช่ข้อจำกัด การแจกจ่าย การแสดงในที่สาธารณะ และการผลิตซ้ำรูปภาพดังกล่าว เมื่อประกาศรูปภาพ คุณได้อนุญาตให้ (a) สมาชิกทั้งหมดของชุมชนส่วนตัวของคุณ (สำหรับรูปภาพแต่ละรูปที่เผยแพร่ต่อสมาชิกของชุมชนส่วนตัวดังกล่าว) และ/หรือ (b) สาธารณชน (สำหรับรูปภาพแต่ละรูปที่มีอยู่ใดๆ ในบริการ นอกเหนือจากชุมชนส่วนตัว) ใช้รูปภาพของคุณร่วมกับการใช้งานบริการใดๆ ตามที่ได้รับอนุญาตโดยเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (รวมถึงในลักษณะที่เป็นตัวอย่างแต่ไม่ใช่ข้อจำกัด การสร้างงานพิมพ์และรายการของขวัญที่มีรูปภาพดังกล่าว) และรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงสิทธิ์การใช้งานโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวซึ่งใช้ได้ทั่วโลกและจ่ายเงินเพียงครั้งเดียวสำหรับ: คัดลอก แจกจ่าย ส่งผ่าน แสดง ดำเนินการ ผลิตซ้ำ แก้ไข แปล และจัดรูปแบบรูปภาพของคุณใหม่โดยไม่มีชื่อของคุณติดอยู่กับรูปภาพดังกล่าว ตลอดจนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วงแก่ผู้จำหน่ายบริการใดๆ สิทธิ์การใช้งานรูปภาพที่ให้ในประโยคก่อนหน้าจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณลบรูปภาพดังกล่าวออกจากบริการจนหมด โดยมีเงื่อนไขว่า การสิ้นสุดดังกล่าวจะไม่มีผลต่อสิทธิ์การใช้งานใดๆ ที่ให้ไว้เกี่ยวกับรูปภาพดังกล่าวก่อนหน้าที่คุณจะลบรูปภาพดังกล่าวออกไปจนหมด จะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับการใช้รูปภาพของคุณ

ภายใต้ข้อ 17 ของ United States Code มาตรา 512 (c)(2) การแจ้งถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เรียกร้องค่าเสียหายควรส่งถึงตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของผู้ให้บริการ การสอบถามทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนต่อไปนี้จะไม่ได้รับการตอบกลับ โปรดดู การบอกกล่าวและกระบวนการเรียกร้องสิทธิในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์

การเชื่อมโยงในบริการนี้จะนำคุณออกนอกเว็บไซต์ของ MICROSOFT ไซต์ที่เชื่อมโยงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MICROSOFT และ MICROSOFT จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ หรือการเชื่อมโยงใดๆ ที่มีอยู่ในไซต์ที่เชื่อมโยง หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงใดๆ ในไซต์ดังกล่าว MICROSOFT ไม่รับผิดชอบต่อการออกอากาศทางเว็บหรือรูปแบบอื่นใดของการรับส่งข้อมูลที่ได้รับจากไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงถึง MICROSOFT จะจัดให้มีการเชื่อมโยงเหล่านี้แก่ท่านเฉพาะเพื่อความสะดวกเท่านั้น และการใส่ลิงก์ใดๆ ไม่ได้หมายความว่า MICROSOFT ให้การรับรองไซต์นั้น

นโยบายการนำส่งความคิดที่ไม่มีการเรียกร้อง การสำรองสิทธิและการตอบกลับ

MICROSOFT หรือลูกจ้างของบริษัทไม่ยอมรับหรือพิจารณาความคิดที่ไม่ได้ขอให้ส่งมาซึ่งรวมไปถึงความคิดสำหรับแคมเปญการโฆษณาใหม่ การส่งเสริมการขายใหม่ ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใหม่ กระบวนการ ข้อมูล แผนการตลาด หรือชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ โปรดอย่าส่งต้นฉบับงานศิลป์ที่สร้างขึ้น ตัวอย่าง ตัวอย่างสาธิต หรืองานอื่นๆ มา ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวของนโยบายนี้คือเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิดหรือข้อโต้แย้งเมื่อผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์ทางการตลาดของ MICROSOFT อาจคล้ายกับความคิดที่ส่งมายัง MICROSOFT ดังนั้น โปรดอย่าส่งความคิดที่ไม่ได้ขอให้ส่งมาของคุณมาที่ MICROSOFT หรือบุคคลใดที่ MICROSOFT แม้ว่าเราได้ทำการขอร้องมิให้คุณส่งความคิดและข้อมูลของคณมายังเราแล้ว หากคุณยังคงส่งมา โปรดเข้าใจว่า MICROSOFT จะไม่รับประกันใดๆ ว่าความคิดและข้อมูลของคุณจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับหรืออย่างมีกรรมสิทธิ์

ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้ TOUเหล่านี้ Microsoft ไม่อนุญาตให้สิทธิการใช้งานหรือสิทธิอื่นใดของประเภทใดๆภายใต้สิทธิบัตร ความรู้ ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่ Microsoft หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องใดๆ เป็นเจ้าของหรือควบคุม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (Trade Dress) โลโก้หรือสิ่งอื่นที่เทียบเท่ากัน หากคุณให้ความคิด ข้อเสนอ ข้อเสนอแนะ หรือการตอบกลับใดๆ แก่ Microsoft รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความคิดสำหรับบริการ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคโนโลยี การส่งเสริมการขาย ชื่อผลิตภัณฑ์ การตอบกลับผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ("การตอบกลับ") เท่ากับคุณให้สิทธิ์แก่ Microsoft โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ค่าสิทธิ หรือภาระผูกพันอื่น ๆ แก่คุณ สิทธิที่จะทำ ได้ทำแล้ว สร้างงานสืบเนื่อง ใช้ แบ่งปัน และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์กับการตอบกลับของคุณไม่ว่าด้วยวิธีและเพื่อจุดประสงค์ใดๆ คุณจะไม่แสดงความเห็นที่อยู่ภายใต้การอนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆ ที่กำหนดให้ Microsoft ต้องให้สิทธิในซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือเอกสารประกอบแก่บุคคลภายนอก เนื่องจาก Microsoft ได้รวมความเห็นของคุณไว้ในซอฟต์แวร์ เอกสารประกอบ หรือบริการดังกล่าว