ISSUBTOTAL

สร้างคอลัมน์อื่นใน นิพจน์ SUMMARIZE ซึ่งให้ผลลัพธ์เป็น True ถ้าแถวมีค่าผลรวมย่อยสําหรับคอลัมน์ที่ระบุเป็นอาร์กิวเมนต์ หรือระบบจะแสดงค่า False ถ้าเป็นอย่างอื่น

ไวยากรณ์

ISSUBTOTAL(<columnName>)

ด้วย SUMMARIZE

SUMMARIZE(<table>, <groupBy_columnName>[, <groupBy_columnName>]…[, ROLLUP(<groupBy_columnName>[,< groupBy_columnName>…])][, <name>, {<expression>|ISSUBTOTAL(<columnName>)}]…)  

พารามิเตอร์

เงื่อนไข คำนิยาม
columnName ชื่อของคอลัมน์ใด ๆ ในตารางของฟังก์ชัน SUMMARIZE หรือคอลัมน์ใด ๆ ในตารางที่เกี่ยวข้องกับตาราง

ค่าที่ส่งคืน

ค่า True ถ้าแถวมีค่าผลรวมย่อยสําหรับคอลัมน์ที่ระบุเป็นอาร์กิวเมนต์ หรือจะส่งกลับ False ถ้าเป็นอย่างอื่น

หมายเหตุ

  • ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้เฉพาะในนิพจน์ของ ฟังก์ชัน SUMMARIZE เท่านั้น

  • ต้องนําหน้าฟังก์ชันนี้ด้วยชื่อของคอลัมน์บูลีน

ตัวอย่างเช่น

ดู SUMMARIZE