USERPRINCIPALNAME

ส่งกลับชื่อหลักของผู้ใช้

ไวยากรณ์

USERPRINCIPALNAME()  

พารามิเตอร์

นิพจน์นี้ไม่มีพารามิเตอร์

ค่าที่ส่งคืน

userprincipalname ในเวลาการเชื่อมต่อ