แชร์ผ่าน


ค้นหาภายในเนื้อหาของไฟล์ที่แนบมา

หมายเหตุ

พอร์ทัล Power Apps คือ Power Pages โดยมีผลในวันที่ 12 ตุลาคม 2022 ข้อมูลเพิ่มเติม: Microsoft Power Pages มีให้ใช้งานทั่วไป (บล็อก)
ในไม่ช้าเราจะย้ายและรวมคู่มือพอร์ทัล Power Apps เข้ากับ คู่มือ Power Pages

คุณสามารถใช้สิ่งที่แนบของบันทึกย่อเพื่อรวมแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ในบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ได้ คุณยังสามารถใช้ไฟล์เว็บได้เมื่อต้องการสร้างเพจที่มี FAQ ที่ มีเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้

คุณสามารถกำหนดค่าเว็บไซต์ของคุณเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้พอร์ทัลไซต์ค้นหาภายในเนื้อหาสิ่งที่แนบมาของบทความในฐานความรู้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลที่พวกเขากำลังค้นหา

ทำดัชนีสิ่งที่แนบใด ๆ บันทึกย่อ ด้วยคำนำหน้าที่กำหนดไว้ในบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ ในไฟล์เว็บ สิ่งที่แนบของบันทึกย่อล่าสุดถูกทำเป็นดัชนี

การจัดทำสิ่งที่แนบมาให้เป็นดัชนี คุณต้องสร้างการตั้งค่าไซต์ต่อไปนี้ และตั้งค่าการ จริง:

การตั้งค่าไซต์ คำอธิบาย
Search/IndexNotesAttachments บ่งชี้ว่าควรจัดทำดัชนีเนื้อหาของสิ่งที่แนบของบันทึกย่อในบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้และไฟล์เว็บหรือไม่ โดยค่าเริ่มต้น จะถูกกำหนดเป็น เท็จ
KnowledgeManagement/DisplayNotes บ่งชี้ว่าการจัดทำดัชนีสิ่งที่แนบมาของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ โดยค่าเริ่มต้น จะถูกกำหนดเป็น เท็จ

หมายเหตุ

คุณสามารถค้นหาได้เฉพาะไฟล์ที่แนบกับบทความองค์ความรู้ คุณไม่สามารถค้นหาไฟล์ที่แนบกับไฟล์เว็บได้

เมื่อคุณค้นหาคำผลลัพธ์คำ ผลลัพธ์ของการค้นหารวมสิ่งที่แนบมาด้วย ถ้าคำที่ค้นหาตรงกับสิ่งที่แนบของบันทึกย่อแบบ การเชื่อมโยงไปยังบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่สอดคล้องกันก็มีให้ เมื่อต้องการดูสิ่งที่แนบมาที่สามารถดาวน์โหลดได้ เลือก ดาวน์โหลด ภายใต้ ชนิดของเรกคอร์ด ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เมื่อต้องการปรับเปลี่ยน ดาวน์โหลด ป้ายชื่อ แก้ไขส่วนย่อยของเนื้อหา Search/Facet/Downloads โดยค่าเริ่มต้น จะตั้งค่าไว้เป็น ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดสิ่งที่แนบ

หมายเหตุ

การค้นหา Dataverse ต้องเปิดใช้งานในสภาพแวดล้อมของคุณเพื่อใช้ฟังก์ชันนี้

การค้นหาสิ่งที่แนบมากับบทความให้ความรู้บนพอร์ทัล

หากไซต์ของคุณใช้ การค้นหา Lucene .NET คุณสามารถเปิดใช้งานพอร์ทัลเพื่อค้นหาสิ่งที่แนบของบทความให้ความรู้โดยการตั้งค่าตัวเลือก ซิงค์สิ่งที่แนบมากับบทความให้ความรู้กับพอร์ทัล เป็น ใช่ ในศูนย์การจัดการ Dynamics 365 Customer Service หรือแอปฮับการบริการลูกค้า คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าตัวเลือกนี้หากไซต์ของคุณใช้การค้นหา Dataverse คุณจะสามารถค้นหาสิ่งที่แนบมากับบทความให้ความรู้ได้ตามค่าเริ่มต้น

สิ่งนี้ทำให้การค้นหาสามารถค้นหาสิ่งที่แนบมากับบทความให้ความรู้และทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ด้วยความสามารถของสิ่งที่แนบใหม่นี้ คุณจะต้องหยุดใช้สิ่งที่แนบของบันทึกย่อสำหรับพอร์ทัล สิ่งที่แนบมากับบทความให้ความรู้จะซิงค์กับเอกสารแนบของบันทึกย่อโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเพิ่มเติม: ปรับปรุงสิ่งที่แนบมากับบทความให้ความรู้สำหรับพอร์ทัล

ปรับปรุงการกำหนดค่าพอร์ทัล

ถ้าคุณมีพอร์ทัลก่อน เดือนเมษายน 2018 และคุณจะได้ปรับรุ่นเว็บไซต์ของคุณเป็นรุ่นล่าสุด คุณต้องใช้การกำหนดค่าต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับการติดตั้งใหม่พอร์ทัลได้เช่นเดียวกัน

Snippet เนื้อหา

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนป้ายชื่อแสดงอยู่ในผลลัพธ์การค้นหาสำหรับการดาวน์โหลดแฟ้มคำอธิบายประกอบและเว็บ สร้างส่วนย่อย Search/Facet/Downloads และจากนั้นตั้งค่าตามที่ต้องการ ค่าเริ่มต้นคือ ดาวน์โหลด

ไฟล์เว็บ

ขณะนี้เนื้อหาของสิ่งที่แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์เว็บสามารถทำเป็นดัชนี้ได้แล้ว คุณสามารถปรับปรุงไฟล์เว็บที่มีอยู่สำหรับไฟล์ CSS และแฟ้มรูปภาพ (ตัวอย่างเช่น bootstrap.min.css, theme.css และ homehero.jpg) จะถูกแยกออกจากการค้นหา

 1. เปิด แอปการจัดการพอร์ทัล และไปที่ พอร์ทัล > ไฟล์เว็บ
 2. เปิดแฟ้มที่จะแยกออกจากการค้นหา
 3. ภายใต้ เบ็ดเตล็ด เลือก ใช่ ในการฟิลด์ แยกออกจากการค้นหา

เทมเพลตเว็บ

การค้นหาแบบแฟเซ็ทเป็น ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของเทมเพลตเว็บถูกปรับปรุง เพื่อแสดงไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้เป็นรายการผลลัพธ์การค้นหาหลักซึ่งเชื่อมโยงบทความที่เกี่ยวข้อง คุณต้องปรับปรุงการค้นหาแบบแฟเซ็ทซึ่งเป็นผลลัพธ์ของเทมเพลตเว็บไปยังแหล่งต่อไปนี้:

{% assign openTag = '{{' %}
{% assign closingTag = '}}' %}
 {%raw%}
 <script id="search-view-results" type="text/x-handlebars-template">
  {{#if items}}
  <div class="page-header">
   <h2>{%endraw%}{{openTag}} stringFormat "{{ resx.Search_Results_Format_String }}" firstResultNumber lastResultNumber itemCount {{closingTag}}{%raw%}
   <em class="querytext">{{{query}}}</em>
   {{#if isResetVisible}}
    <a class="btn btn-default btn-sm facet-clear-all" role="button" title="{%endraw%}{{ snippets['Search/Facet/ClearConstraints'] | default: res['Search_Filter_Clear_All'] }}{%raw%}" tabIndex="0">{%endraw%}{{ snippets['Search/Facet/ClearConstraints'] | default: res['Search_Filter_Clear_All'] }}{%raw%}</a>
   {{/if}}
   </h2>
  </div>
  <ul>
  {{#each items}}
   <li>
   <h3><a title="{{title}}" href="{{url}}">{{#if parent}}<span class="glyphicon glyphicon-file pull-left text-muted" aria-hidden="true"></span>{{/if}}{{title}}</a></h3>
   <p class="fragment">{{{fragment}}}</p>
   {{#if parent}}
    <p class="small related-article">{%endraw%}{{ resx.Related_Article }}{%raw%}: <a title="{{parent.title}}" href="{{parent.absoluteUrl}}">{{parent.title}}</a></p>
   {{/if}}
   <ul class="note-group small list-unstyled">
    {{#if relatedNotes}}
    {{#each relatedNotes}}
     <li class="note-item">
     {{#if isImage}}
     <a target="_blank" title="{{title}}" href="{{absoluteUrl}}"><span class="glyphicon glyphicon-file" aria-hidden="true"></span>&nbsp;{{title}}</a>
     {{else}}
     <a title="{{title}}" href="{{absoluteUrl}}"><span class="glyphicon glyphicon-file" aria-hidden="true"></span>&nbsp;{{title}}</a>
     {{/if}}
     <p class="fragment text-muted">{{{fragment}}}</p>
     </li>
    {{/each}}
    {{/if}}
   </ul>
   </li>
  {{/each}}
  </ul>
  {{else}}
  <h2>{%endraw%}{{ resx.Search_No_Results_Found }}{%raw%}<em class="querytext">{{{query}}}</em>
   {{#if isResetVisible}}
   <a class="btn btn-default btn-sm facet-clear-all" role="button" title="{%endraw%}{{ snippets['Search/Facet/ClearConstraints'] | default: res['Search_Filter_Clear_All'] }}{%raw%}" tabIndex="0">{%endraw%}{{ snippets['Search/Facet/ClearConstraints'] | default: res['Search_Filter_Clear_All'] }}{%raw%}</a>
   {{/if}}
  </h2>
  {{/if}}
 </script>
 {%endraw%}

การตั้งค่าไซต์

คุณต้องเพิ่มค่า \_logicalname:annotation~0.9^0.25 ไปยังการตั้งค่าไซต์ Search/Query หลังจากนั้นเพิ่ม ค่าดังกล่าวควรเป็นดังนี้:

+(@Query) \_title:(@Query) \_logicalname:knowledgearticle~0.9^0.3 \_logicalname:annotation~0.9^0.25 \_logicalname:adx_webpage~0.9^0.2 -\_logicalname:adx_webfile~0.9 adx_partialurl:(@Query) \_logicalname:adx_blogpost~0.9^0.1 -\_logicalname:adx_communityforumthread~0.9

การกำหนดค่าแฟเซ็ทที่ให้คำอธิบายกลุ่มที่สัมพันธ์กับบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้และไฟล์เว็บในแฟเซ็ทเดี่ยว แก้ไขชื่อการตั้งค่าไซต์Search/RecordTypeFacetsEntities และผนวก ;Downloads:annotation,adx_webfile ไปเป็นค่านั้น

เมื่อต้องการอนุญาตสิ่งที่แนบมาที่เกี่ยวข้องกับความรู้บทความไปปรากฏในผลลัพธ์ของพอร์ทัลและการค้นหา แก้ไขการตั้งค่าที่ตั้ง KnowledgeManagement/DisplayNotes และตั้งค่าเป็น จริง การตั้งค่าที่ตั้ง KnowledgeManagement/NotesFilter ประกอบด้วยค่าคำนำหน้าที่ต้องนำหน้าไปยังฟิลด์ข้อความบันทึกย่อในบันทึกย่อ บันทึกที่มีคำนำหน้าที่ระบุค่าจะปรากฏขึ้นบนเว็บไซต์ โดยค่าเริ่มต้น ค่าคือ *เว็บ* แต่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าไซต์ได้

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการทำดัชนีของแฟ้มที่แนบมาที่เกี่ยวข้องกับบันทึกย่อ สร้างการตั้งค่าที่ตั้ง Search/IndexNotesAttachments และตั้งค่าเป็น จริง

หมายเหตุ

บอกให้เราทราบเกี่ยวกับภาษาที่คุณต้องการในคู่มือ ทำแบบสำรวจสั้นๆ (โปรดทราบว่าแบบสำรวจนี้เป็นภาษาอังกฤษ)

แบบสำรวจนี้ใช้เวลาทำประมาณเจ็ดนาที ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล)