Microsoft ข้อมูลรายจ่ายเชิงลึกของ Azure (เบต้า) (ไม่แนะนําให้ใช้)

สรุปข้อมูล

Item คำอธิบาย
สถานะการเผยแพร่ ไม่สนับสนุนให้ใช้
ผลิตภัณฑ์
ชนิดการรับรองความถูกต้องที่ได้รับการสนับสนุน บัญชีองค์กร
เอกสารอ้างอิงฟังก์ชัน

การเลิกใช้

หมายเหตุ

ตัวเชื่อมต่อนี้ถูกยกเลิกการสนับสนุนเนื่องจากจุดสิ้นสุดของการสนับสนุนสําหรับบริการข้อมูลรายจ่ายเชิงลึกของ Azure ของ Microsoft เราขอแนะนําให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากการเชื่อมต่อที่มีอยู่โดยใช้ตัวเชื่อมต่อนี้ และอย่าใช้ตัวเชื่อมต่อนี้สําหรับการเชื่อมต่อใหม่

คําแนะนําในการเปลี่ยน

ผู้ใช้จะได้รับคําแนะนําให้ใช้ตัวเชื่อมต่อ Microsoft Azure Cost Management ที่ได้รับการรับรองแทน ชื่อตารางและเขตข้อมูลจะคล้ายกันและควรมีฟังก์ชันการทํางานเดียวกัน

ไทม์ไลน์

บริการข้อมูลรายจ่ายเชิงลึกของ Azure ของ Microsoft จะหยุดทํางานในเดือนธันวาคม 2021 ผู้ใช้ควรย้ายออกจากตัวเชื่อมต่อ Microsoft ข้อมูลรายจ่ายเชิงลึกของ Azure ไปยังตัวเชื่อมต่อ Microsoft Azure Cost Management ภายในเดือนธันวาคม 2021