Smartsheet

สรุปข้อมูล

Item คำอธิบาย
สถานะการเผยแพร่ ความพร้อมใช้งานทั่วไป
ผลิตภัณฑ์ Power BI (แบบจําลองความหมาย)
Power BI (กระแสข้อมูล)
ผ้า (กระแสข้อมูลรุ่น 2)
ชนิดการรับรองความถูกต้องที่ได้รับการสนับสนุน บัญชีองค์กร
เอกสารอ้างอิงฟังก์ชัน

หมายเหตุ

ความสามารถบางอย่างอาจมีอยู่ในผลิตภัณฑ์เดียว แต่ไม่ใช่อย่างอื่นเนื่องจากตารางเวลาการปรับใช้และความสามารถเฉพาะของโฮสต์

รองรับความสามารถแล้ว

  • Import

ข้อจํากัดและปัญหา

เชื่อมต่อภูมิภาคต่าง ๆ ของ Smartsheet

ตัวเชื่อมต่อ Smartsheet สนับสนุนเฉพาะการเชื่อมต่อกับ https://app.smartsheet.comเท่านั้น ขณะนี้ยังไม่มีแผนให้รองรับโดเมนหรือภูมิภาคอื่นๆ