Microsoft Learn สําหรับ Azure Arc

ทรัพยากร Azure Arc

Azure Arc คือบริดจ์ที่ขยายแพลตฟอร์ม Azure เพื่อให้ลูกค้าสามารถสร้างแอปพลิเคชันและบริการด้วยความยืดหยุ่นในการใช้งานข้ามศูนย์ข้อมูล ขอบ และสภาพแวดล้อมแบบมัลติคลาวด์ ซึ่งมีการพัฒนา การดําเนินการ และแบบจําลองความปลอดภัยที่สอดคล้องกันเพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชันบนฮาร์ดแวร์ใหม่และที่มีอยู่ การจําลองภาพเสมือนและแพลตฟอร์ม Kubernetes อุปกรณ์ IoT และระบบแบบรวม

เรียกดูการฝึกอบรมทั้งหมด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Azure Arc