ตรวจสอบความรู้ของคุณ

เสร็จสมบูรณ์เมื่อ

การประเมินความรู้: สร้างรายงาน Power BI แรกของคุณ

1.

เครื่องมือใดต่อไปนี้ช่วยให้คุณจัดรูปร่างแหล่งข้อมูล

2.

ข้อความใดต่อไปนี้เกี่ยวกับการจัดรูปร่างข้อมูลด้วย Power BI Desktop เป็นความจริง

3.

วิธีการที่แนะนำในการแชร์รายงานของคุณคืออะไร