งานของนักวิเคราะห์ข้อมูล

เสร็จสมบูรณ์เมื่อ

นักวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญขององค์กร ซึ่งจะช่วยในการเปิดเผยและทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อทำให้บริษัทมีความสมดุลและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในกิจวัตรเกือบทุกวัน นักวิเคราะห์ข้อมูลเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์เพื่อขยายข้อมูลที่ตนเองมีอยู่ และพวกเขาทำงานอย่างใกล้ชิดกับบุคคลอื่น ๆ ภายในองค์กร เพื่อช่วยในการเปิดเผยข้อมูลที่มีประโยชน์

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงห้าขอบเขตหลักที่คุณจะต้องมีส่วนร่วมในระหว่างกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

งานของนักวิเคราะห์ข้อมูล

เตรียมการ

ในฐานะนักวิเคราะห์ข้อมูล คุณอาจต้องสละเวลาส่วนใหญ่เพื่อดำเนินการระหว่างการเตรียมการและการวางรูปแบบ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือบกพร่องอาจมีผลกระทบที่สำคัญ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างรายงานที่ไม่ถูกต้อง การสูญเสียความน่าเชื่อถือ และส่งผลกระทบเชิงลบต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การสูญเสียรายได้ ผลกระทบทางธุรกิจเชิงลบ และอื่น ๆ

เมื่อก่อน การสร้างรายงานฉบับหนึ่งต้องมีการจัดเตรียมข้อมูล การเตรียมข้อมูลเป็นกระบวนการในการสร้างโปรไฟล์ การทำความสะอาด และการแปลงข้อมูลของคุณ เพื่อทำให้ข้อมูลดังกล่าวพร้อมสำหรับการวางรูปแบบและสร้างภาพ

การเตรียมข้อมูลเป็นกระบวนการในการจัดหาข้อมูลดิบและแปลงเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเข้าใจได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรองความถูกต้องของข้อมูล การแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่แม่นยำ การระบุข้อมูลที่ขาดหายไป การแปลงข้อมูลจากโครงสร้างหนึ่งเป็นอีกโครงสร้างหนึ่งหรือจากประเภทหนึ่งเป็นอีกประเภทหนึ่ง หรืองานง่าย ๆ อย่างเช่นการทำให้ข้อมูลนั้นสามารถอ่านได้ และอื่น ๆ

การเตรียมข้อมูลยังเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจ วิธีการ ที่คุณจะได้รับและเชื่อมต่อกับข้อมูลและประสิทธิภาพโดยนัยในการตัดสินใจด้วย เมื่อเชื่อมต่อกับข้อมูล คุณจำเป็นต้องตัดสินใจเพื่อให้แน่ใจว่ารูปแบบข้อมูลและรายงานสามารถตอบสนองและดำเนินการตามข้อกำหนดและความคาดหวังซึ่งเป็นที่ยอมรับได้

นอกจากนี้ การรับประกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญมาก การรับประกันเหล่านี้รวมถึงการปิดบังส่วนที่ระบุตัวตนได้ของข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลมากเกินไป หรือป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเห็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้เมื่อไม่จำเป็น อีกวิธีการหนึ่งในการช่วยรับประกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยอาจเกี่ยวข้องกับการลบข้อมูลดังกล่าวออกโดยสมบูรณ์ หากไม่เหมาะสมกับเรื่องราวที่คุณกำลังพยายามจัดรูปร่างอยู่

การเตรียมข้อมูลเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน ซึ่งนักวิเคราะห์ข้อมูลจะปฏิบัติตามชุดขั้นตอนและวิธีการเตรียมข้อมูลเพื่อปรับรูปแบบให้อยู่ในบริบทและสถานะที่เหมาะสม ซึ่งจะกำจัดข้อมูลคุณภาพไม่ดีออกไปและเปลี่ยนข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์

วางรูปแบบ

เมื่อข้อมูลอยู่ในสถานะที่เหมาะสม ก็พร้อมสำหรับการวางรูปแบบข้อมูลแล้ว การวางรูปแบบข้อมูลคือกระบวนการที่จะกำหนดว่าตารางของคุณจะเชื่อมโยงกันได้อย่างไร ซึ่งกระบวนการนี้สามารถดำเนินการได้โดยการกำหนดและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง จากจุดนั้น คุณสามารถปรับปรุงรูปแบบข้อมูลได้โดยการกำหนดเมตริก และการเพิ่มการคำนวณแบบกำหนดเองเพื่อเสริมข้อมูลของคุณได้

การสร้างแบบจําลองความหมายที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเป็นขั้นตอนสําคัญในการช่วยให้องค์กรสามารถทําความเข้าใจและรับข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ลงในข้อมูลได้ แบบจําลองความหมายที่มีประสิทธิภาพทําให้รายงานมีความแม่นยํามากขึ้นช่วยให้สามารถสํารวจข้อมูลได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพลดเวลาในกระบวนการเขียนรายงานและลดความซับซ้อนของการบํารุงรักษารายงานในอนาคต

รูปแบบข้อมูลเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวม การออกแบบรูปแบบข้อมูลที่ไม่ดีอาจมีผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อความแม่นยำและประสิทธิภาพโดยทั่วไปของรายงานของคุณ ในทางกลับกัน รูปแบบข้อมูลที่ออกแบบและจัดเตรียมมาเป็นอย่างดี จะทำให้รายงานนั้นน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม ความคิดนี้จะชัดเจนมากขึ้นในกรณีที่คุณทำงานกับระดับข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

จากมุมมองของ Power BI หากรายงานของคุณทำงานช้าหรือการรีเฟรชของคุณใช้เวลานาน คุณอาจจะต้องกลับไปที่ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลและการวางรูปแบบอีกครั้ง เพื่อปรับรายงานของคุณให้เหมาะสม

กระบวนการในการจัดเตรียมข้อมูลและการวางรูปแบบข้อมูลเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการซ้ำ การเตรียมข้อมูลเป็นงานแรกในการวิเคราะห์ข้อมูล การทำความเข้าใจและการเตรียมข้อมูลของคุณก่อนที่จะวางรูปแบบ จะช่วยให้ขั้นตอนการวางรูปแบบนั้นง่ายขึ้นอย่างมาก

แสดงภาพ

งานด้านการแสดงภาพนี้คือขั้นตอนที่คุณจะได้นำข้อมูลของคุณมาใช้งานจริง เป้าหมายสูงสุดของงานด้านการแสดงภาพคือการแก้ปัญหาทางธุรกิจ รายงานที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีควรบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตัดสินใจทางธุรกิจได้รับข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้การแสดงภาพและการโต้ตอบที่เหมาะสม คุณสามารถนำเสนอรายงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำทางผู้อ่านผ่านเนื้อหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงช่วยให้ผู้อ่านสามารถติดตามการเล่าเรื่องไปยังข้อมูลได้

รายงานซึ่งสร้างขึ้นระหว่างงานด้านการแสดงภาพช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ตัดสินใจเข้าใจว่าข้อมูลนั้นหมายความว่าอย่างไร เพื่อให้สามารถตัดสินใจครั้งสำคัญได้อย่างถูกต้อง รายงานขับเคลื่อนการดำเนินการ การตัดสินใจ และพฤติกรรมโดยรวมขององค์กร โดยการเชื่อถือและไว้วางใจสารสนเทศซึ่งค้นพบในข้อมูล

ภาคธุรกิจอาจแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจำเป็นต้องใช้จุดข้อมูลทั้งหมดในรายงานที่กำหนด เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ในฐานะนักวิเคราะห์ข้อมูล คุณควรใช้เวลาในการทำความเข้าใจปัญหาที่ธุรกิจกำลังพยายามแก้ไขอย่างเต็มที่ พิจารณาว่าจุดข้อมูลทั้งหมดของพวกเขานั้นจำเป็นหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลที่มากเกินไปทำให้การตรวจหาจุดสำคัญเป็นเรื่องยาก การมีเรื่องราวที่ประกอบด้วยข้อมูลขนาดเล็กและกระชับได้ใจความ ช่วยให้ค้นหาข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยความสามารถของ AI ในตัวของ Power BI นักวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสร้างรายงานที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเขียนรหัสใด ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลเชิงลึกและคำตอบต่าง ๆ รวมถึงค้นหาวัตถุประสงค์ที่สามารถดำเนินการได้ ความสามารถของ AI ใน Power BI เช่น วิชวล AI ในตัว ช่วยในการค้นหาข้อมูลด้วยการถามคำถาม โดยใช้คุณลักษณะการค้นหาข้อมูลเชิงลึกด่วน หรือการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ของเครื่องโดยตรงภายใน Power BI

ลักษณะที่สำคัญของข้อมูลสำหรับการแสดงภาพคือการออกแบบและการสร้างรายงานที่สามารถเข้าถึงได้ ในขณะที่คุณสร้างรายงาน เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงบุคคลต่าง ๆ ที่จะเข้าถึงและอ่านรายงานได้ ซึ่งควรออกแบบรายงานที่สามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้น จึงไม่จำเป็นต้องทำการปรับแก้เป็นพิเศษในอนาคต

องค์ประกอบจำนวนมากในรายงานของคุณจะช่วยในการบอกเล่าเรื่องราว ตั้งแต่ชุดรูปแบบสีที่สามารถใช้งานและเข้าถึงได้ฟรี ไปจนถึงแบบอักษรและการปรับขนาด การคัดเลือกวิชวลที่เหมาะสมกับสิ่งที่จะแสดง ทุกสิ่งผสานรวมกันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวนั้น

วิเคราะห์

งานด้านการวิเคราะห์เป็นขั้นตอนสำคัญในการทำความเข้าใจและตีความข้อมูลที่แสดงบนรายงาน ด้วยบทบาทของคุณในฐานะนักวิเคราะห์ข้อมูล คุณควรเข้าใจความสามารถในการวิเคราะห์ของ Power BI และใช้ความสามารถดังกล่าวเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก ระบุรูปแบบและแนวโน้ม คาดการณ์ผลลัพธ์ จากนั้นจึงสื่อสารข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นในรูปแบบที่ทุกคนสามารถทำความเข้าใจได้

การวิเคราะห์ขั้นสูงช่วยให้ภาคธุรกิจและองค์กรสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ และสร้างข้อมูลเชิงลึกที่นำมาใช้ได้และผลลัพธ์ที่มีความหมาย ด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูง องค์กรสามารถเจาะลึกข้อมูลเพื่อคาดการณ์รูปแบบและแนวโน้มในอนาคต ระบุกิจกรรมและพฤติกรรม และช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถถามคำถามที่เหมาะสมเกี่ยวกับข้อมูลของตนเองได้

ก่อนหน้านี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการที่ยากและซับซ้อน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะดำเนินการโดยวิศวกรข้อมูลหรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล แต่ในปัจจุบัน Power BI ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเข้าถึงได้ง่าย และยังลดความซับซ้อนของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลอีกด้วย ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลเชิงลึกลงในข้อมูลของตนเองได้อย่างรวดเร็วโดยใช้วิชวลและเมตริกจากเดสก์ท็อปของพวกเขาโดยตรง แจากนั้นเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นไปยังแดชบอร์ด เพื่อให้ผู้อื่นสามารถค้นหารายละเอียดที่จำเป็นได้

ซึ่งคุณลักษณะนี้เป็นอีกขอบเขตหนึ่งที่การบูรณาการ AI ภายใน Power BI ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลของคุณก้าวหน้าไปสู่อีกระดับหนึ่ง การผสานรวมกับ Azure Machine Learning บริการด้านการเรียนรู้ และวิชวล AI ในตัวจะช่วยเสริมข้อมูลและการวิเคราะห์ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดการ

Power BI ประกอบด้วยคอมโพเนนต์จํานวนมาก รวมถึงรายงาน แดชบอร์ด พื้นที่ทํางาน แบบจําลองความหมาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ในฐานะนักวิเคราะห์ข้อมูล คุณจะต้องรับผิดชอบในการจัดการสินทรัพย์ของ Power BI เหล่านี้ เพื่อดูแลการแชร์และการกระจายรายการต่าง ๆ เช่น รายงานและแดชบอร์ด และรับประกันถึงความปลอดภัยของสินทรัพย์ Power BI

แอปเป็นวิธีการกระจายที่มีประโยชน์สำหรับเนื้อหาของคุณ รวมถึงการจัดการที่ง่ายขึ้นสำหรับผู้ชมจำนวนมาก คุณลักษณะนี้ยังช่วยให้คุณมีประสบการณ์การนำทางแบบกำหนดเองและเชื่อมโยงไปยังสินทรัพย์อื่น ๆ ภายในองค์กรของคุณ เพื่อเสริมส่วนประกอบในรายงานของคุณให้สมบูรณ์

การจัดการเนื้อหาของคุณช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานและบุคลากรแต่ละคน การแชร์และการค้นพบเนื้อหาของคุณมีความสำคัญสำหรับบุคคลที่เหมาะสมในการค้นหาคำตอบตามที่พวกเขาต้องการ นอกจากนี้ การตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการต่าง ๆ มีความปลอดภัยก็สำคัญเช่นกัน คุณต้องการที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่เหมาะสมมีสิทธิ์ในการเข้าถึง และคุณจะไม่ทำให้ข้อมูลรั่วไหลผ่านทางผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง

การจัดการที่เหมาะสมยังช่วยลดการเก็บข้อมูลที่ไร้ประโยชน์ภายในองค์กรของคุณได้ การทำสำเนาข้อมูลอาจทำให้การจัดการและการแสดงเวลาแฝงข้อมูลเมื่อมีการใช้งานทรัพยากรมากเกินไปนั้นเป็นเรื่องยาก Power BI ช่วยลดการเก็บข้อมูลที่ไร้ประโยชน์ด้วยการใช้แบบจําลองเชิงความหมายที่ใช้ร่วมกัน และช่วยให้คุณสามารถนําข้อมูลที่คุณจัดเตรียมและวางรูปแบบแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ สําหรับข้อมูลทางธุรกิจที่สําคัญ การรับรองแบบจําลองเชิงความหมายเป็นข้อมูลที่ผ่านการรับรองแล้ว จะช่วยรับประกันความน่าเชื่อถือของข้อมูล

การจัดการสินทรัพย์ของ Power BI ช่วยลดความพยายามในการดำเนินการซ้ำ และช่วยรับประกันความปลอดภัยของข้อมูล