ใช้ฟังก์ชันตัวแสดงเวลาของ DAX ในแบบจำลอง Power BI Desktop

ปานกลาง
Data Analyst
App Maker
Power BI
Microsoft Power Platform

ในตอนท้ายของโมดูลนี้ คุณจะได้เรียนรู้ความหมายของตัวแสดงเวลาและวิธีการเพิ่มการคํานวณ DAX ของตัวแสดงเวลาไปยังแบบจําลองของคุณ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในตอนท้ายของโมดูลนี้ คุณจะสามารถ:

  • กำหนดตัวแสดงเวลา
  • ใช้ฟังก์ชันตัวแสดงเวลาทั่วไปของ DAX
  • สร้างการคำนวณอัจฉริยะที่มีประโยชน์

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

คุณควรมีประสบการณ์ในการสร้างรูปแบบ Microsoft Power BI Desktop และการออกแบบเค้าโครงรายงาน Power BI นอกจากนี้คุณควรเข้าใจวิธีการสร้างหน่วยวัดนิพจน์การวิเคราะห์ข้อมูล (DAX) และวิธีการทำงานกับฟังก์ชันซ้ำและบริบทตัวกรอง