เขียนสูตร DAX สำหรับแบบจำลอง Power BI Desktop

ปานกลาง
App Maker
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

ในมอดูลนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนสูตร DAX เพื่อสร้างตารางจากการคำนวณ คอลัมน์จากการคำนวณ และการวัดผล ซึ่งเป็นการคำนวณแบบจำลองชนิดต่างๆ นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนและจัดรูปแบบสูตร DAX ซึ่งประกอบด้วยนิพจน์ที่ใช้ฟังก์ชัน ตัวดำเนินการ การอ้างอิงถึงออบเจ็กต์แบบจำลอง ค่าคงที่ และตัวแปร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในตอนท้ายของมอดูลนี้ คุณจะสามารถ:

  • อธิบายชนิดการคำนวณ DAX ที่แตกต่างกัน
  • เขียนสูตร DAX
  • อธิบายชนิดข้อมูล DAX
  • ทำงานกับฟังก์ชัน DAX
  • ใช้ตัวดำเนินการ DAX
  • ใช้ตัวแปร DAX

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

สัมผัสประสบการณ์การสร้างแบบจำลอง Microsoft Power BI Desktop และการออกแบบเค้าโครงรายงาน Power BI