สรุป

เสร็จสมบูรณ์เมื่อ

มอดูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักการศึกษาตระหนักถึงพื้นฐานของ Microsoft Copilot ซึ่งจะสํารวจวิธีการใช้ฟังก์ชันการทํางานพื้นฐานของ Copilot เพื่อออกแบบพร้อมท์ที่สนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงวิธีการประเมินการตอบสนองที่สร้างโดย Copilot สําหรับคุณภาพและความน่าเชื่อถือโดยรวม

สําหรับตัวเลือกการฝึกอบรมเพิ่มเติมในภาษาท้องถิ่นของคุณ ให้ตรวจสอบคู่ค้าการฝึกอบรมทั่วโลกในภูมิภาคของคุณ

แหล่งข้อมูลสําหรับการเรียนรู้เพิ่มเติม

Bing และ Microsoft Edge

แหล่งข้อมูล AI