แบบจำลองข้อมูลใน Power BI

ปานกลาง
Business Analyst
Data Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

เชื่อมต่อ Power BI กับแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อสร้างรายงาน กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข้อมูลของคุณ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในโมดูลนี้ คุณจะต้อง:

  • สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข้อมูลของคุณ
  • สร้างเขตข้อมูลใหม่ที่มีคอลัมน์จากการคำนวณ
  • ปรับปรุงข้อมูลให้เหมาะสมโดยการซ่อนเขตข้อมูลและการจัดเรียงข้อมูลการแสดงผลด้วยภาพ
  • สร้างหน่วยวัดเพื่อทำการคำนวณข้อมูลของคุณ
  • ใช้ตารางจากการคำนวณเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองตาราง
  • จัดรูปแบบข้อมูลตามเวลาเพื่อให้คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

เข้าถึง Power BI Desktop