สรุป

เสร็จสมบูรณ์เมื่อ

โมดูลนี้แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์การเชื่อมต่อข้อมูล การแปลง และการสร้างแบบจําลองจะคล้ายกันระหว่าง Excel และ Power BI คุณได้เรียนรู้วิธีการนําทางส่วนติดต่อ Power BI เพื่อนําเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และเพื่อนําเข้าแบบจําลองข้อมูลที่สร้างขึ้นใน Excel

เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลใน Power BI Desktop

รับข้อมูลจากไฟล์สําหรับ Power BI Desktop

นําเข้าแบบจําลองข้อมูลจาก Excel ไปยัง Power BI Desktop