สรุป

เสร็จสมบูรณ์เมื่อ

ในมอดูลนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีการสร้างวิชวล หน้ารายงาน และแดชบอร์ดที่นําข้อมูลเชิงลึกที่นําไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วและสามารถดําเนินการได้ใน Power BI คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการแสดงภาพ คุณได้เรียนรู้วิธีการใช้การจัดรูปแบบ วิธีการทํางานของตัวแบ่งส่วนข้อมูลและการโต้ตอบ วิธีการรวมวิชวลแบบกําหนดเอง และวิธีการนําทางระหว่างบุ๊กมาร์ก