Microsoft Learn สําหรับ Azure skill-up

เพิ่มศักยภาพให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการเรียนรู้ Microsoft Azure

Microsoft มีคอลเลกชันที่ครอบคลุมของทรัพยากรการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ AWS เรียนรู้เกี่ยวกับ Microsoft Azure สร้างทักษะงานที่ใช้ได้จริงด้วยการฝึกอบรมทีละขั้นตอนออนไลน์ที่สามารถช่วยให้มีเส้นทางการเรียนรู้เพื่อการรับรอง