Azure CLI kullanarak bir yük devretme grubuna Azure SQL Veritabanı elastik havuzu ekleme

Şunlar için geçerlidir: Azure SQL Veritabanı

Bu Azure CLI betik örneği tek bir veritabanı oluşturur, elastik havuza ekler, yük devretme grubu oluşturur ve yük devretmeyi test eder.

Azure aboneliğiniz yoksa başlamadan önce ücretsiz bir Azure hesabı oluşturun.

Önkoşullar

Örnek betik

Azure Cloud Shell’i başlatma

Azure Cloud Shell, bu makaledeki adımları çalıştırmak için kullanabileceğiniz ücretsiz bir etkileşimli kabuktur. Yaygın Azure araçları, kabuğa önceden yüklenmiştir ve kabuk, hesabınızla birlikte kullanılacak şekilde yapılandırılmıştır.

Cloud Shell açmak için kod bloğunun sağ üst köşesinden Deneyin'i seçin. İsterseniz https://shell.azure.com adresine giderek Cloud Shell'i ayrı bir tarayıcı sekmesinde de başlatabilirsiniz.

Cloud Shell açıldığında ortamınız için Bash'in seçili olduğunu doğrulayın. Sonraki oturumlarda Bash ortamında Azure CLI kullanılır. Kod bloklarını kopyalamak için Kopyala'yı seçin, Cloud Shell yapıştırın ve çalıştırmak için Enter tuşuna basın.

Azure'da oturum açma

Cloud Shell ilk oturum açma hesabı altında otomatik olarak doğrulanır. Farklı bir abonelik kullanarak oturum açmak için aşağıdaki betiği kullanın ve yerine <Subscription ID> Azure Abonelik Kimliğinizi yazın. Azure aboneliğiniz yoksa başlamadan önce ücretsiz bir Azure hesabı oluşturun.

subscription="<subscriptionId>" # add subscription here

az account set -s $subscription # ...or use 'az login'

Daha fazla bilgi için bkz . Etkin aboneliği ayarlama veya etkileşimli olarak oturum açma

Betiği çalıştırın

# Add an Azure SQL Database elastic pool to a failover group
# Variable block
let "randomIdentifier=$RANDOM*$RANDOM"
location="East US"
resourceGroup="msdocs-azuresql-rg-$randomIdentifier"
tag="add-elastic-pool-to-failover-group-az-cli"
server="msdocs-azuresql-server-$randomIdentifier"
database="msdocsazuresqldb$randomIdentifier"
login="azureuser"
password="Pa$$w0rD-$randomIdentifier"
pool="msdocs-azuresql-pool-$randomIdentifier"
failoverGroup="msdocs-azuresql-failover-group-$randomIdentifier"
failoverLocation="Central US"
secondaryServer="msdocs-azuresql-secondary-server-$randomIdentifier"
echo "Using resource group $resourceGroup with login: $login, password: $password..."

echo "Creating $resourceGroup in $location..."
az group create --name $resourceGroup --location "$location" --tags $tag

echo "Creating $server in $location..."
az sql server create --name $server --resource-group $resourceGroup --location "$location"  --admin-user $login --admin-password $password

echo "Creating $database on $server..."
az sql db create --name $database --resource-group $resourceGroup --server $server --sample-name AdventureWorksLT

echo "Creating $pool on $server..."
az sql elastic-pool create --name $pool --resource-group $resourceGroup --server $server
echo "Adding $database to $pool..."
az sql db update --elastic-pool $pool --name $database --resource-group $resourceGroup --server $server
echo "Creating $secondaryServer in $failoverLocation..."
az sql server create --name $secondaryServer --resource-group $resourceGroup --location "$failoverLocation"  --admin-user $login --admin-password $password
echo "Creating $pool on $secondaryServer..."
az sql elastic-pool create --name $pool --resource-group $resourceGroup --server $secondaryServer
echo "Creating $failoverGroup between $server and $secondaryServer..."
az sql failover-group create --name $failoverGroup --partner-server $secondaryServer --resource-group $resourceGroup --server $server --failover-policy Automatic --grace-period 2
databaseId=$(az sql elastic-pool list-dbs --name $pool --resource-group $resourceGroup --server $server --query [0].name -o json | tr -d '"')
echo "Adding $database to $failoverGroup..."
az sql failover-group update --name $failoverGroup --add-db $databaseId --resource-group $resourceGroup --server $server
echo "Confirming the role of each server in the failover group..." # note ReplicationRole property
az sql failover-group show --name $failoverGroup --resource-group $resourceGroup --server $server
echo "Failing over to $secondaryServer..."
az sql failover-group set-primary --name $failoverGroup --resource-group $resourceGroup --server $secondaryServer 

echo "Confirming role of $secondaryServer is now primary..." # note ReplicationRole property
az sql failover-group show --name $failoverGroup --resource-group $resourceGroup --server $server
echo "Failing back to $server...."
az sql failover-group set-primary --name $failoverGroup --resource-group $resourceGroup --server $server

Kaynakları temizleme

Bu kaynaklar için sürekli bir gereksiniminiz yoksa az group delete komutunu kullanarak kaynak grubunu ve onunla ilişkili tüm kaynakları kaldırmak için aşağıdaki komutu kullanın. Bu kaynaklardan bazılarının oluşturulması ve silinmesi biraz zaman alabilir.

az group delete --name $resourceGroup

Örnek başvuru

Bu betik aşağıdaki komutları kullanır. Tablodaki her komut, komuta özgü belgelere yönlendirir.

Komut Açıklama
az sql elastic-pool Elastik havuz komutları.
az sql failover-group Yük devretme grubu komutları.

Sonraki adımlar

Azure CLI hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure CLI belgeleri.

Ek SQL Veritabanı CLI betiği örnekleri, Azure SQL Veritabanı belgeleri içinde bulunabilir.