Yönetilen örnek oluşturmak için PowerShell kullanma

Şunlar için geçerlidir: Azure SQL Yönetilen Örneği

Bu PowerShell betiği örneği, yeni bir sanal ağ içindeki ayrılmış bir alt ağda yönetilen bir örnek oluşturur. Ayrıca, sanal ağ için bir yol tablosu ve ağ güvenlik grubu yapılandırılır. Betik başarıyla çalıştırıldıktan sonra yönetilen örneğe sanal ağ içinden veya şirket içi ortamdan erişilebilir. Bkz. Azure VM'yi Azure SQL Veritabanı Yönetilen Örneğine bağlanacakşekilde yapılandırma ve Şirket içinden Azure SQL Yönetilen Örneği için noktadan siteye bağlantı yapılandırma.

Önemli

Sınırlamalar için bkz . desteklenen bölgeler ve desteklenen abonelik türleri.

Azure Cloud Shell kullanma

Azure, tarayıcınız aracılığıyla kullanabileceğiniz etkileşimli bir kabuk ortamı olan Azure Cloud Shell’i barındırır. Azure hizmetleriyle çalışmak için Cloud Shell ile Bash veya PowerShell kullanabilirsiniz. Bu makaledeki kodu yerel ortamınıza herhangi bir şey yüklemek zorunda kalmadan çalıştırmak için önceden yüklenmiş Cloud Shell komutlarını kullanabilirsiniz.

Azure Cloud Shell’i başlatmak için:

Seçenek Örnek/Bağlantı
Kod bloğunun sağ üst köşesindeki Deneyin’i seçin. Deneyin seçeneği belirlendiğinde, kod otomatik olarak Cloud Shell’e kopyalanmaz. Azure Cloud Shell için Deneyin örneğini gösteren ekran görüntüsü.
Cloud Shell’i tarayıcınızda açmak için https://shell.azure.com bölümüne gidin veya Cloud Shell’i Başlat düğmesini seçin. yeni bir pencerede Cloud Shell başlatmayı gösteren ekran görüntüsü.
Azure portalın sağ üst köşesindeki menü çubuğunda yer alan Cloud Shell düğmesini seçin. Azure portal Cloud Shell düğmesini gösteren ekran görüntüsü

Azure Cloud Shell’de bu makaledeki kodu çalıştırmak için:

 1. Cloud Shell’i başlatın.

 2. Kodu kopyalamak için kod bloğunda Kopyala düğmesini seçin.

 3. Windows ve Linux'ta Ctrl+ShiftV'yi veya macOS'ta Cmd+Shift++V'yi seçerek kodu Cloud Shell oturumuna yapıştırın.

 4. Kodu çalıştırmak için Enter tuşuna basın.

PowerShell'i yerel olarak yükleyip kullanmayı seçerseniz bu öğretici için 1.4.0 veya sonraki Azure PowerShell gerekir. Yükseltmeniz gerekirse, bkz. Azure PowerShell modülünü yükleme. PowerShell'i yerel olarak çalıştırıyorsanız Azure bağlantısı oluşturmak için Connect-AzAccount komutunu da çalıştırmanız gerekir.

Örnek betik

$NSnetworkModels = "Microsoft.Azure.Commands.Network.Models"
$NScollections = "System.Collections.Generic"

Connect-AzAccount
# The SubscriptionId in which to create these objects
$SubscriptionId = ''
# Set the resource group name and location for your managed instance
$resourceGroupName = "myResourceGroup-$(Get-Random)"
$location = "eastus2"
# Set the networking values for your managed instance
$vNetName = "myVnet-$(Get-Random)"
$vNetAddressPrefix = "10.0.0.0/16"
$defaultSubnetName = "myDefaultSubnet-$(Get-Random)"
$defaultSubnetAddressPrefix = "10.0.0.0/24"
$miSubnetName = "myMISubnet-$(Get-Random)"
$miSubnetAddressPrefix = "10.0.0.0/24"
#Set the managed instance name for the new managed instance
$instanceName = "myMIName-$(Get-Random)"
# Set the admin login and password for your managed instance
$miAdminSqlLogin = "SqlAdmin"
$miAdminSqlPassword = "ChangeYourAdminPassword1"
# Set the managed instance service tier, compute level, and license mode
$edition = "General Purpose"
$vCores = 8
$maxStorage = 256
$computeGeneration = "Gen5"
$license = "LicenseIncluded" #"BasePrice" or LicenseIncluded if you have don't have SQL Server licence that can be used for AHB discount

# Set subscription context
Set-AzContext -SubscriptionId $SubscriptionId 

# Create a resource group
$resourceGroup = New-AzResourceGroup -Name $resourceGroupName -Location $location -Tag @{Owner="SQLDB-Samples"}

# Configure virtual network, subnets, network security group, and routing table
$networkSecurityGroupMiManagementService = New-AzNetworkSecurityGroup `
                      -Name 'myNetworkSecurityGroupMiManagementService' `
                      -ResourceGroupName $resourceGroupName `
                      -location $location

$routeTableMiManagementService = New-AzRouteTable `
                      -Name 'myRouteTableMiManagementService' `
                      -ResourceGroupName $resourceGroupName `
                      -location $location

$virtualNetwork = New-AzVirtualNetwork `
                      -ResourceGroupName $resourceGroupName `
                      -Location $location `
                      -Name $vNetName `
                      -AddressPrefix $vNetAddressPrefix

         Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig `
                      -Name $miSubnetName `
           -VirtualNetwork $virtualNetwork `
                      -AddressPrefix $miSubnetAddressPrefix `
                      -NetworkSecurityGroup $networkSecurityGroupMiManagementService `
                      -RouteTable $routeTableMiManagementService |
         Set-AzVirtualNetwork

$virtualNetwork = Get-AzVirtualNetwork -Name $vNetName -ResourceGroupName $resourceGroupName

$subnet= $virtualNetwork.Subnets[0]

# Create a delegation
$subnet.Delegations = New-Object "$NScollections.List``1[$NSnetworkModels.PSDelegation]"
$delegationName = "dgManagedInstance" + (Get-Random -Maximum 1000)
$delegation = New-AzDelegation -Name $delegationName -ServiceName "Microsoft.Sql/managedInstances"
$subnet.Delegations.Add($delegation)

Set-AzVirtualNetwork -VirtualNetwork $virtualNetwork

$miSubnetConfigId = $subnet.Id$allowParameters = @{
  Access = 'Allow'
  Protocol = 'Tcp'
  Direction= 'Inbound'
  SourcePortRange = '*'
  SourceAddressPrefix = 'VirtualNetwork'
  DestinationAddressPrefix = '*'
}
$denyInParameters = @{
  Access = 'Deny'
  Protocol = '*'
  Direction = 'Inbound'
  SourcePortRange = '*'
  SourceAddressPrefix = '*'
  DestinationPortRange = '*'
  DestinationAddressPrefix = '*'
}
$denyOutParameters = @{
  Access = 'Deny'
  Protocol = '*'
  Direction = 'Outbound'
  SourcePortRange = '*'
  SourceAddressPrefix = '*'
  DestinationPortRange = '*'
  DestinationAddressPrefix = '*'
}

Get-AzNetworkSecurityGroup `
    -ResourceGroupName $resourceGroupName `
    -Name "myNetworkSecurityGroupMiManagementService" |
  Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
    @allowParameters `
    -Priority 1000 `
    -Name "allow_tds_inbound" `
    -DestinationPortRange 1433 |
  Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
    @allowParameters `
    -Priority 1100 `
    -Name "allow_redirect_inbound" `
    -DestinationPortRange 11000-11999 |
  Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
    @denyInParameters `
    -Priority 4096 `
    -Name "deny_all_inbound" |
  Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
    @denyOutParameters `
    -Priority 4096 `
    -Name "deny_all_outbound" |
  Set-AzNetworkSecurityGroup


# Create credentials
$secpassword = ConvertTo-SecureString $miAdminSqlPassword -AsPlainText -Force
$credential = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ($miAdminSqlLogin, $secpassword)

# Create managed instance
New-AzSqlInstance -Name $instanceName `
                      -ResourceGroupName $resourceGroupName -Location $location -SubnetId $miSubnetConfigId `
                      -AdministratorCredential $credential `
                      -StorageSizeInGB $maxStorage -VCore $vCores -Edition $edition `
                      -ComputeGeneration $computeGeneration -LicenseType $license

# Clean up deployment 
# Remove-AzResourceGroup -ResourceGroupName $resourceGroupName

Dağıtımı temizleme

Kaynak grubunu ve onunla ilişkili tüm kaynakları kaldırmak için aşağıdaki komutu kullanın.

Remove-AzResourceGroup -ResourceGroupName $resourcegroupname

Betik açıklaması

Bu betik aşağıdaki komutlardan bazılarını kullanır. Aşağıdaki tabloda kullanılan komutlar ve diğer komutlar hakkında daha fazla bilgi için komuta özgü belgelerin bağlantılarına tıklayın.

Komut Notlar
New-AzResourceGroup Tüm kaynakların depolandığı bir kaynak grubu oluşturur.
New-AzVirtualNetwork Sanal ağ oluşturur.
Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig Sanal ağa bir alt ağ yapılandırması ekler.
Get-AzVirtualNetwork Bir kaynak grubundaki sanal ağı alır.
Set-AzVirtualNetwork Sanal ağ için hedef durumunu ayarlar.
Get-AzVirtualNetworkSubnetConfig Sanal ağdaki bir alt ağı alır.
Set-AzVirtualNetworkSubnetConfig Sanal ağdaki bir alt ağ yapılandırması için hedef durumunu yapılandırılır.
New-AzRouteTable Bir yol tablosu oluşturur.
Get-AzRouteTable Yol tablolarını alır.
Set-AzRouteTable Yol tablosu için hedef durumunu ayarlar.
New-AzSqlInstance Yönetilen örnek oluşturur.
Remove-AzResourceGroup Bir kaynak grubunu tüm iç içe geçmiş kaynaklar dahil siler.

Sonraki adımlar

Azure PowerShell hakkında daha fazla bilgi için Azure PowerShell belgelerine bakın.

Azure SQL Yönetilen Örneği için ek PowerShell betik örnekleri Azure SQL Yönetilen Örneği PowerShell betiklerinde bulunabilir.