divişleç (Databricks SQL)

ile dividendbölümünün divisor integral bölümünü döndürür.

Söz dizimi

divisor div dividend

Bağımsız değişkenler

  • divisor: Sayısal veya aralık olarak değerlendirilen bir ifade.
  • dividend: Bir aralıksa divisor eşleşen aralık türü, aksi takdirde sayısal bir değerdir.

Döndürülenler

A BIGINT

ise dividend0INTERVAL '0' SECOND veya INTERVAL '0' MONTH işleç bir DIVIDE_BY_ZERO hatası oluşturur.

Örnekler

> SELECT 3 div 2;
 1
> SELECT -5.9 div 1;
 -5

> SELECT -5.9 div 0;
 Error: DIVIDE_BY_ZERO

> SELECT INTERVAL '100' HOUR div INTERVAL '1' DAY;
 4