Öğretici: Azure CLI ile Linux VM’leri Oluşturma ve Yönetme

Şunlar için geçerlidir: ✔️ Linux VM'leri ✔️ Esnek ölçek kümeleri

Azure sanal makineleri tam olarak yapılandırılabilir ve esnek bir bilgi işlem ortamı sağlar. Bu öğretici VM boyutu seçme, VM görüntüsü seçme ve VM dağıtma gibi temel Azure sanal makine dağıtımı öğelerini kapsar. Aşağıdakileri nasıl yapacağınızı öğrenirsiniz:

 • VM oluşturma ve bir VM’ye bağlanma
 • VM görüntülerini seçme ve kullanma
 • Belirli VM boyutlarını görüntüleme ve kullanma
 • VM’yi yeniden boyutlandırma
 • VM durumunu görüntüleme ve anlama

Bu öğreticide Azure Cloud Shell içindeki CLI sürekli olarak en son sürüme güncelleştirilmektedir. Cloud Shell açmak için herhangi bir kod bloğunun üst kısmından Deneyin'i seçin.

CLI'yi yerel olarak yükleyip kullanmayı tercih ederseniz bu öğretici için Azure CLI 2.0.30 veya sonraki bir sürümünü çalıştırmanız gerekir. Sürümü bulmak için az --version komutunu çalıştırın. Yüklemeniz veya yükseltmeniz gerekirse, bkz. Azure CLI yükleme.

Kaynak grubu oluşturma

az group create komutuyla bir kaynak grubu oluşturun.

Azure kaynak grubu, Azure kaynaklarının dağıtıldığı ve yönetildiği bir mantıksal kapsayıcıdır. Bir sanal makineden önce bir kaynak grubu oluşturulmalıdır. Bu örnekte, eastus bölgesinde myResourceGroupVM adlı bir kaynak grubu oluşturulur.

az group create --name myResourceGroupVM --location eastus

Kaynak grubu, bu öğretici boyunca görülebileceği gibi bir VM oluşturulurken veya değiştirilirken belirtilir.

Sanal makine oluşturma

az vm create komutuyla bir sanal makine oluşturun.

Bir sanal makine oluştururken, işletim sistemi görüntüsü, disk boyutlandırma ve yönetici kimlik bilgileri gibi çeşitli seçenekler bulunur. Aşağıdaki örnekte myVM adlı Ubuntu Server çalıştıran bir VM oluşturulur. VM’de azureuser adlı bir kullanıcı hesabı ve varsayılan anahtar konumunda (~/.ssh) mevcut değilse SSH anahtarları oluşturulur:

az vm create \
  --resource-group myResourceGroupVM \
  --name myVM \
  --image UbuntuLTS \
  --admin-username azureuser \
  --generate-ssh-keys

VM’nin oluşturulması birkaç dakika sürebilir. VM oluşturulduktan sonra, Azure CLI VM hakkında bilgi çıkışı sağlar. publicIpAddress öğesini not edin, bu adres sanal makineye erişmek için kullanılabilir.

{
 "fqdns": "",
 "id": "/subscriptions/d5b9d4b7-6fc1-0000-0000-000000000000/resourceGroups/myResourceGroupVM/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/myVM",
 "location": "eastus",
 "macAddress": "00-0D-3A-23-9A-49",
 "powerState": "VM running",
 "privateIpAddress": "10.0.0.4",
 "publicIpAddress": "52.174.34.95",
 "resourceGroup": "myResourceGroupVM"
}

VM’ye bağlanma

Artık Azure Cloud Shell’de SSH ile veya yerel bilgisayarınızdan VM’ye bağlanabilirsiniz. Örnek IP adresini önceki adımda not ettiğiniz publicIpAddress ile değiştirin.

ssh azureuser@52.174.34.95

VM’de oturum açtıktan sonra, uygulamaları yükleyebilir ve yapılandırabilirsiniz. İşiniz bittiğinde, normal olarak SSH oturumunu kapatın:

exit

VM görüntülerini anlama

Azure market, VM oluşturmak için kullanılabilecek çok sayıda görüntü içerir. Önceki adımlarda, bir Ubuntu görüntüsünü kullanarak bir sanal makine oluşturduk. Bu adımda, markette bir CentOS görüntüsü aramak ve ikinci bir sanal makineyi dağıtmak üzere kullanmak için Azure CLI’si kullanılır.

Yaygın olarak kullanılan görüntülerin bir listesini görmek için, az vm image list komutunu kullanın.

az vm image list --output table

Komut çıkışı Azure’daki en popüler VM görüntülerini döndürür.

Offer     Publisher        Sku         Urn                               UrnAlias       Version
------------- ---------------------- ------------------ -------------------------------------------------------------- ------------------- ---------
WindowsServer MicrosoftWindowsServer 2016-Datacenter   MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2016-Datacenter:latest   Win2016Datacenter  latest
WindowsServer MicrosoftWindowsServer 2012-R2-Datacenter MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2012-R2-Datacenter:latest Win2012R2Datacenter latest
WindowsServer MicrosoftWindowsServer 2008-R2-SP1     MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2008-R2-SP1:latest     Win2008R2SP1     latest
WindowsServer MicrosoftWindowsServer 2012-Datacenter   MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2012-Datacenter:latest   Win2012Datacenter  latest
UbuntuServer  Canonical        16.04-LTS      Canonical:UbuntuServer:16.04-LTS:latest             UbuntuLTS      latest
CentOS     OpenLogic        7.3         OpenLogic:CentOS:7.3:latest                   CentOS        latest
openSUSE-Leap SUSE          42.2        SUSE:openSUSE-Leap:42.2:latest                 openSUSE-Leap    latest
RHEL      RedHat         7.3         RedHat:RHEL:7.3:latest                     RHEL         latest
SLES      SUSE          12-SP2       SUSE:SLES:12-SP2:latest                     SLES         latest
Debian     credativ        8          credativ:Debian:8:latest                    Debian        latest
CoreOS     CoreOS         Stable       CoreOS:CoreOS:Stable:latest                   CoreOS        latest

Parametresi eklenerek --all tam liste görülebilir. Görüntü listesi --publisher veya –-offer kullanılarak da filtrelenebilir. Bu örnekte, liste CentOS ile eşleşen teklife sahip tüm görüntüler için filtrelenmiştir.

az vm image list --offer CentOS --all --output table

Kısmi çıkış:

Offer       Publisher     Sku  Urn                   Version
---------------- ---------------- ---- -------------------------------------- -----------
CentOS      OpenLogic     6.5  OpenLogic:CentOS:6.5:6.5.201501     6.5.201501
CentOS      OpenLogic     6.5  OpenLogic:CentOS:6.5:6.5.201503     6.5.201503
CentOS      OpenLogic     6.5  OpenLogic:CentOS:6.5:6.5.201506     6.5.201506
CentOS      OpenLogic     6.5  OpenLogic:CentOS:6.5:6.5.20150904    6.5.20150904
CentOS      OpenLogic     6.5  OpenLogic:CentOS:6.5:6.5.20160309    6.5.20160309
CentOS      OpenLogic     6.5  OpenLogic:CentOS:6.5:6.5.20170207    6.5.20170207

Belirli bir görüntü kullanarak bir sanal makineyi dağıtmak için, görüntüyü tanımlamak amacıyla Urn sütunundaki yayımcı, teklif, SKU ve isteğe bağlı olarak sürüm numarasından oluşan değeri not edin. Görüntü belirtilirken, görüntü sürüm numarası ile latestdeğiştirilebilir ve bu numara dağıtımın en son sürümünü seçer. Bu örnekte parametresi, --image CentOS 6.5 görüntüsünün en son sürümünü belirtmek için kullanılır.

az vm create --resource-group myResourceGroupVM --name myVM2 --image OpenLogic:CentOS:6.5:latest --generate-ssh-keys

VM boyutlarını anlama

Bir sanal makinenin boyutu sanal makine tarafından kullanılabilen CPU, GPU ve bellek gibi kaynakların miktarını belirler. Sanal makinelerin beklenen iş yüküne uygun olarak boyutlandırılması gerekir. İş yükü artarsa, mevcut bir sanal makine yeniden boyutlandırılabilir.

VM Boyutları

Aşağıdaki tabloda boyutlar kullanım durumlarına göre kategorilere ayrılmaktadır.

Tür Ortak boyutlar Açıklama
Genel amaçlı B, Dsv3, Dv3, DSv2, Dv2, Av2, DC Dengeli CPU/bellek. Küçük ve orta ölçekli uygulama ve veri çözümlerini geliştirmek/test etmek için idealdir.
İşlem için iyileştirilmiş Fsv2 Yüksek CPU/bellek. Orta düzey trafiğe sahip uygulamalar, ağ gereçleri ve toplu işlemler için idealdir.
Bellek için iyileştirilmiş Esv3, Ev3, M, DSv2, Dv2 Yüksek bellek/çekirdek. İlişkisel veritabanı, orta veya büyük boyutlu önbellekler ve bellek içi analiz için idealdir.
Depolama için iyileştirilmiş Lsv2, Ls Yüksek disk aktarım hızı ve GÇ. Büyük Veri, SQL ve NoSQL veritabanları için ideal.
GPU NV, NVv2, NC, NCv2, NCv3, ND Ağır grafik işlemleri ile video düzenleme işlemleri için özel olarak hedeflenen VM’ler.
Yüksek performans H İşleme düzeyi yüksek olan isteğe bağlı ağ arabirimleri (RDMA) içeren VM’lerimiz, şimdiye kadarki en güçlü CPU ile sunuluyor.

Kullanılabilir VM boyutlarını bulma

Belirli bir bölgede kullanılabilen VM boyutlarının listesini görmek için, az vm list-sizes komutunu kullanın.

az vm list-sizes --location eastus --output table

Kısmi çıkış:

 MaxDataDiskCount  MemoryInMb Name           NumberOfCores  OsDiskSizeInMb  ResourceDiskSizeInMb
------------------ ------------ ---------------------- --------------- ---------------- ----------------------
         2     3584 Standard_DS1             1      1047552          7168
         4     7168 Standard_DS2             2      1047552          14336
         8     14336 Standard_DS3             4      1047552          28672
        16     28672 Standard_DS4             8      1047552          57344
         4     14336 Standard_DS11             2      1047552          28672
         8     28672 Standard_DS12             4      1047552          57344
        16     57344 Standard_DS13             8      1047552         114688
        32    114688 Standard_DS14            16      1047552         229376
         1      768 Standard_A0              1      1047552          20480
         2     1792 Standard_A1              1      1047552          71680
         4     3584 Standard_A2              2      1047552         138240
         8     7168 Standard_A3              4      1047552         291840
         4     14336 Standard_A5              2      1047552         138240
        16     14336 Standard_A4              8      1047552         619520
         8     28672 Standard_A6              4      1047552         291840
        16     57344 Standard_A7              8      1047552         619520

Belirli bir boyutta VM oluşturma

Önceki VM oluşturma örneğinde, bir boyut sağlanmamış ve varsayılan boyut kullanılmıştı. Az vm create ve --size parametresi kullanılarak oluşturma zamanında bir VM boyutu seçilebilir.

az vm create \
  --resource-group myResourceGroupVM \
  --name myVM3 \
  --image UbuntuLTS \
  --size Standard_F4s \
  --generate-ssh-keys

VM’yi yeniden boyutlandırma

VM dağıtıldıktan sonra, kaynak ayırmayı artırmak veya azaltmak için yeniden boyutlandırılabilir. Bir VM’nin geçerli boyutunu az vm show komutuyla görüntüleyebilirsiniz:

az vm show --resource-group myResourceGroupVM --name myVM --query hardwareProfile.vmSize

Bir VM’yi yeniden boyutlandırmadan önce, istenen boyutun Azure kümesinde kullanılabilir olup olmadığını denetleyin. az vm list-vm-resize-options komutu boyut listesini döndürür.

az vm list-vm-resize-options --resource-group myResourceGroupVM --name myVM --query [].name

İstenen boyut kullanılabilirse, VM açık durumdayken yeniden boyutlandırılabilir ancak işlem sırasında yeniden başlatılır. Yeniden boyutlandırmayı gerçekleştirmek için az vm resize komutunu kullanın.

az vm resize --resource-group myResourceGroupVM --name myVM --size Standard_DS4_v2

İstenen boyut geçerli kümede değilse, yeniden boyutlandırma işlemi gerçekleştirilmeden önce VM’nin serbest bırakılması gerekir. VM’yi durdurup serbest bırakmak için az vm deallocate komutunu kullanın. VM yeniden açıldıktan sonra geçici diskteki verilerin silinebileceğine dikkat edin. Statik IP kullanılmadığı sürece ortak IP adresi de değiştirilir.

az vm deallocate --resource-group myResourceGroupVM --name myVM

VM serbest bırakıldıktan sonra yeniden boyutlandırma işlemi gerçekleştirilebilir.

az vm resize --resource-group myResourceGroupVM --name myVM --size Standard_GS1

Yeniden boyutlandırmadan sonra, VM yeniden başlatılabilir.

az vm start --resource-group myResourceGroupVM --name myVM

VM güç durumları

Bir Azure VM’si birçok güç durumuna sahip olabilir. Bu durum VM’nin hiper yönetici açısından bulunduğu geçerli durumu temsil eder.

Güç durumları

Güç Durumu Description
Başlatılıyor Sanal makinenin başlatıldığını gösterir.
Çalışma Sanal makinenin çalıştığını gösterir.
Durduruluyor Sanal makinenin durdurulmakta olduğunu gösterir.
Durduruldu Sanal makinenin durdurulduğunu gösterir. Durduruldu durumundaki sanal makinelere bilgi işlem ücretleri uygulanmaya devam eder.
Serbest bırakılıyor Sanal makinenin serbest bırakılmakta olduğunu gösterir.
Serbest bırakıldı Sanal makinenin hiper yöneticiden kaldırıldığını ancak denetim masasında hala kullanılabilir olduğunu gösterir. Serbest bırakıldı durumundaki sanal makinelere bilgi işlem ücretleri uygulanmaz.
- Sanal makinenin güç durumunun bilinmediğini gösterir.

Güç durumunu bulma

Belirli bir VM’nin durumunu almak için, az vm get-instance-view komutunu kullanın. Sanal makine ve kaynak grubu için geçerli bir ad belirttiğinizden emin olun.

az vm get-instance-view \
  --name myVM \
  --resource-group myResourceGroupVM \
  --query instanceView.statuses[1] --output table

Çıkış:

ode        DisplayStatus  Level
------------------ --------------- -------
PowerState/running VM running    Info

Aboneliğinizdeki tüm VM'lerin güç durumunu almak için Sanal Makineler - List All API with parameter statusOnly ayarını true olarak ayarlayın.

Yönetim görevleri

Bir sanal makinenin yaşam döngüsü boyunca, sanal makineyi başlatmak, durdurmak veya silmek gibi yönetim görevleri gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Ayrıca, yinelenen veya karmaşık görevleri otomatikleştirmek için betikler oluşturmak isteyebilirsiniz. Azure CLI kullanarak, birçok ortak yönetim görevi komut satırından veya betikler içinde çalıştırılabilir.

IP adresini alma

Bu komut bir sanal makinenin özel ve ortak IP adreslerini döndürür.

az vm list-ip-addresses --resource-group myResourceGroupVM --name myVM --output table

Sanal makineyi durdurma

az vm stop --resource-group myResourceGroupVM --name myVM

Sanal makine başlatma

az vm start --resource-group myResourceGroupVM --name myVM

VM kaynaklarını silme

Bir VM'yi silebilirsiniz, ancak varsayılan olarak bu işlem yalnızca VM kaynağını siler; VM'nin kullandığı diskleri ve ağ kaynaklarını silmez. VM'yi sildiğinizde diğer kaynakları silmek için varsayılan davranışı değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. VM'yi ve ekli kaynakları silme.

Bir kaynak grubunu silmek ayrıca grubun içindeki VM, sanal ağ ve disk gibi tüm kaynakları da siler. --no-wait parametresi işlemin tamamlanmasını beklemeden denetimi komut istemine döndürür. --yes parametresi kaynakları ek bir komut istemi olmadan silmek istediğinizi onaylar.

az group delete --name myResourceGroupVM --no-wait --yes

Sonraki adımlar

Bu öğreticide, aşağıdakiler gibi temel VM oluşturma ve yönetim görevlerini öğrendiniz:

 • VM oluşturma ve bir VM’ye bağlanma
 • VM görüntülerini seçme ve kullanma
 • Belirli VM boyutlarını görüntüleme ve kullanma
 • VM’yi yeniden boyutlandırma
 • VM durumunu görüntüleme ve anlama

VM diskleri hakkında bilgi edinmek için sonraki öğreticiye ilerleyin.