az sql elastic-pool

Elastik havuzları yönetme.

Komutlar

az sql elastic-pool create

Elastik havuz oluşturma.

az sql elastic-pool delete

Elastik havuzu siler.

az sql elastic-pool list

Bir sunucudaki tüm elastik havuzları alır.

az sql elastic-pool list-dbs

Elastik havuzdaki veritabanlarının listesini alır.

az sql elastic-pool list-editions

Etkin abonelik için kullanılabilen elastik havuz sürümlerini listeleyin.

az sql elastic-pool op

Elastik havuzdaki işlemleri yönetme.

az sql elastic-pool op cancel

Elastik havuzdaki zaman uyumsuz işlemi iptal eder.

az sql elastic-pool op list

Elastik havuzda gerçekleştirilen işlemlerin listesini alır.

az sql elastic-pool show

Elastik havuz alır.

az sql elastic-pool update

Elastik havuzu güncelleştirme.

az sql elastic-pool create

Elastik havuz oluşturma.

az sql elastic-pool create --name
              --resource-group
              --server
              [--capacity]
              [--db-dtu-max]
              [--db-dtu-min]
              [--edition]
              [--family]
              [--ha-replicas]
              [--license-type {BasePrice, LicenseIncluded}]
              [--maint-config-id]
              [--max-size]
              [--no-wait]
              [--tags]
              [--zone-redundant {false, true}]

Örnekler

Alanlar arası yedeklilik etkin elastik havuz oluşturma

az sql elastic-pool create -g mygroup -s myserver -n mypool -z

Bölge yedekliliği açıkça devre dışı bırakılmış elastik havuz oluşturma

az sql elastic-pool create -g mygroup -s myserver -n mypool -z false

Standart 100 DTU elastik havuzu oluşturun.

az sql elastic-pool create -g mygroup -s myserver -n mydb -e Standard -c 100

GeneralPurpose sürümü, 4. Nesil donanım ve 1 sanal çekirdek ile bir elastik havuz oluşturun.

az sql elastic-pool create -g mygroup -s myserver -n mydb -e GeneralPurpose -f Gen4 -c 1

Hiper Ölçek sürümü, Gen5 donanımı, 4 sanal çekirdek ve 2 yüksek kullanılabilirlik çoğaltması ile elastik havuz oluşturun.

az sql elastic-pool create -g mygroup -s myserver -n mydb -e Hyperscale -f Gen5 -c 4 --ha-replicas 2

Gerekli Parametreler

--name -n

Elastik havuzun adı.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--server -s

Azure SQL Sunucusunun adı. varsayılanı kullanarak az configure --defaults sql-server=<name>yapılandırabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Parametreler

--capacity --dtu -c

DTU'ların veya sanal çekirdeklerin tamsayı sayısı cinsinden sku'nun kapasite bileşeni.

--db-dtu-max --db-max-capacity --db-max-dtu

Herhangi bir veritabanının kullanabileceği maksimum kapasite (DTU'larda veya sanal çekirdeklerde).

--db-dtu-min --db-min-capacity --db-min-dtu

Her veritabanı için minimum kapasite (DTU'lar veya sanal çekirdekler) garanti edilir.

--edition --tier -e

Sku'nun sürüm bileşeni. İzin verilen değerler şunlardır: Basic, Standard, Premium, GeneralPurpose, BusinessCritical.

--family -f

Sku'nun işlem oluşturma bileşeni (yalnızca sanal çekirdek sku'ları için). İzin verilen değerler şunlardır: 4. Nesil, 5. Nesil.

--ha-replicas --read-replicas

Veritabanı için sağ kullanılacak yüksek kullanılabilirlik çoğaltmalarının sayısı. Yalnızca Hiper Ölçek sürümü için ayarlanabilir.

--license-type

Bu elastik havuz için uygulanacak lisans türü.

kabul edilen değerler: BasePrice, LicenseIncluded
--maint-config-id -m

Bu kaynak için belirtilen bakım yapılandırma kimliği veya adı.

--max-size --storage

Maksimum depolama boyutu. Hiçbir birim belirtilmezse, varsayılan olarak bayt (B) olur.

--no-wait

Uzun süre çalışan işlemin bitmesini beklemeyin.

--tags

Boşlukla ayrılmış etiketler: key[=value] [key[=value] ...]. Mevcut etiketleri temizlemek için "" kullanın.

--zone-redundant -z

Bölge yedekliliğini etkinleştirip etkinleştirmeyeceğini belirtir.

kabul edilen değerler: false, true

az sql elastic-pool delete

Elastik havuzu siler.

az sql elastic-pool delete [--ids]
              [--name]
              [--no-wait]
              [--resource-group]
              [--server]

İsteğe Bağlı Parametreler

--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren tam bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--name -n

Elastik havuzun adı.

--no-wait

Uzun süre çalışan işlemin bitmesini beklemeyin.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--server -s

Azure SQL Sunucusunun adı. varsayılanı kullanarak az configure --defaults sql-server=<name>yapılandırabilirsiniz.

az sql elastic-pool list

Bir sunucudaki tüm elastik havuzları alır.

az sql elastic-pool list [--ids]
             [--resource-group]
             [--server]
             [--skip]

İsteğe Bağlı Parametreler

--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren tam bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--server -s

Azure SQL Sunucusunun adı. varsayılanı kullanarak az configure --defaults sql-server=<name>yapılandırabilirsiniz.

--skip

Koleksiyondaki atlana öğe sayısı. Varsayılan değer Yok'tur.

az sql elastic-pool list-dbs

Elastik havuzdaki veritabanlarının listesini alır.

az sql elastic-pool list-dbs [--ids]
               [--name]
               [--resource-group]
               [--server]

İsteğe Bağlı Parametreler

--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren tam bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--name -n

Elastik havuzun adı.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--server -s

Azure SQL Sunucusunun adı. varsayılanı kullanarak az configure --defaults sql-server=<name>yapılandırabilirsiniz.

az sql elastic-pool list-editions

Etkin abonelik için kullanılabilen elastik havuz sürümlerini listeleyin.

Ayrıca kullanılabilir havuz DTU ayarlarını, depolama sınırlarını ve veritabanı başına ayarları içerir. Ayrıntı düzeyini azaltmak için ek depolama sınırları ve veritabanı başına ayarlar varsayılan olarak gizlenir.

az sql elastic-pool list-editions --location
                 [--available]
                 [--dtu]
                 [--edition]
                 [--show-details {db-max-dtu, db-max-size, db-min-dtu, max-size}]
                 [--vcores]

Örnekler

Batı ABD bölgesindeki tüm elastik havuz sürümlerini ve havuz DTU sınırlarını gösterin.

az sql elastic-pool list-editions -l westus -o table

Batı ABD bölgesindeki Standart sürüm için tüm havuz DTU sınırlarını gösterin.

az sql elastic-pool list-editions -l westus --edition Standard -o table

Batı ABD bölgesinde en az 100 DTU'ya sahip elastik havuzlar için kullanılabilir maksimum boyutları gösterin.

az sql elastic-pool list-editions -l westus --dtu 100 --show-details max-size -o table

Batı ABD bölgesindeki Standart 100 DTU elastik havuzları için veritabanı başına kullanılabilir ayarları gösterin.

az sql elastic-pool list-editions -l westus --edition Standard --dtu 100 -o table --show-details db-min-dtu db-max-dtu db-max-size

Gerekli Parametreler

--location -l

Konum. Değerleri: az account list-locations. varsayılan konumu kullanarak az configure --defaults location=<location>yapılandırabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Parametreler

--available -a

Belirtilirse, yalnızca belirtilen bölgede kullanılabilen sonuçları gösterin.

--dtu

Aranacak DTU sayısı. Belirtilmemişse, tüm DTU boyutları gösterilir.

--edition --tier -e

Aranacak sürüm. Belirtilmemişse, tüm sürümler gösterilir.

--show-details -d

Çıkışa eklenecek ek ayrıntıların listesi.

kabul edilen değerler: db-max-dtu, db-max-size, db-min-dtu, max-size
--vcores

Aranacak sanal çekirdek sayısı. Belirtilmemişse, tüm sanal çekirdek boyutları gösterilir.

az sql elastic-pool show

Elastik havuz alır.

az sql elastic-pool show [--ids]
             [--name]
             [--resource-group]
             [--server]

İsteğe Bağlı Parametreler

--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren tam bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--name -n

Elastik havuzun adı.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. varsayılan grubu kullanarak az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--server -s

Azure SQL Sunucusunun adı. varsayılanı kullanarak az configure --defaults sql-server=<name>yapılandırabilirsiniz.

az sql elastic-pool update

Elastik havuzu güncelleştirme.

az sql elastic-pool update [--add]
              [--capacity]
              [--db-dtu-max]
              [--db-dtu-min]
              [--edition]
              [--family]
              [--force-string]
              [--ha-replicas]
              [--ids]
              [--maint-config-id]
              [--max-size]
              [--name]
              [--no-wait]
              [--remove]
              [--resource-group]
              [--server]
              [--set]
              [--zone-redundant {false, true}]

Örnekler

Bölge yedekliliği etkinleştirilmiş elastik havuzu güncelleştirme

az sql elastic-pool update -g mygroup -s myserver -n mypool -z

Bölge yedekliliği açıkça devre dışı bırakılmış elastik havuzu güncelleştirme

az sql elastic-pool update -g mygroup -s myserver -n mypool -z false

Elastik havuzu 2 yüksek kullanılabilirlik çoğaltmasıyla güncelleştirme

az sql elastic-pool update -g mygroup -s myserver -n mypool --ha-replicas 2

İsteğe Bağlı Parametreler

--add

Bir yol ve anahtar değer çiftleri belirterek nesne listesine nesne ekleyin. Örnek: --add property.listProperty <key=value, string veya JSON dizesi>.

--capacity --dtu -c

Sku'nun DTU'ların veya sanal çekirdeklerin tamsayı sayısındaki kapasite bileşeni.

--db-dtu-max --db-max-capacity --db-max-dtu

Herhangi bir veritabanının kullanabileceği maksimum kapasite (DTU'larda veya sanal çekirdeklerde).

--db-dtu-min --db-min-capacity --db-min-dtu

Her veritabanının minimum kapasitesi (DTU'larda veya sanal çekirdeklerde) garanti edilir.

--edition --tier -e

Sku'nun sürüm bileşeni. İzin verilen değerler şunlardır: Temel, Standart, Premium, GeneralPurpose, BusinessCritical.

--family -f

Sku'nun işlem oluşturma bileşeni (yalnızca sanal çekirdek sku'ları için). İzin verilen değerler şunlardır: 4. Nesil, 5. Nesil.

--force-string

'set' veya 'add' kullanırken, JSON'a dönüştürmeye çalışmak yerine dize değişmez değerlerini koruyun.

--ha-replicas --read-replicas

Veritabanı için sağ kullanılacak yüksek kullanılabilirlik çoğaltmalarının sayısı. Yalnızca Hiper Ölçek sürümü için ayarlanabilir.

--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren tam bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--maint-config-id -m

Bu kaynak için belirtilen bakım yapılandırma kimliği veya adı.

--max-size --storage

Maksimum depolama boyutu. Hiçbir birim belirtilmezse, varsayılan olarak bayt (B) olur.

--name -n

Elastik havuzun adı.

--no-wait

Uzun süre çalışan işlemin bitmesini beklemeyin.

--remove

Bir özelliği veya öğeyi listeden kaldırın. Örnek: --remove property.list OR --remove propertyToRemove.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. varsayılan grubu kullanarak az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--server -s

Azure SQL Sunucusunun adı. varsayılanı kullanarak az configure --defaults sql-server=<name>yapılandırabilirsiniz.

--set

Ayarlanacağı özellik yolunu ve değeri belirterek bir nesneyi güncelleştirin. Örnek: --set property1.property2=.

--zone-redundant -z

Bölge yedekliliğini etkinleştirilip etkinleştirilmeymeyeceğini belirtir.

kabul edilen değerler: false, true