Aracılığıyla paylaş


InputSelect<TValue>.ChildContent Özellik

Tanım

Select öğesinin içinde işlenecek alt içeriği alır veya ayarlar.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Components::RenderFragment ^ ChildContent { Microsoft::AspNetCore::Components::RenderFragment ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Components::RenderFragment ^ value); };
[Microsoft.AspNetCore.Components.Parameter]
public Microsoft.AspNetCore.Components.RenderFragment ChildContent { get; set; }
[Microsoft.AspNetCore.Components.Parameter]
public Microsoft.AspNetCore.Components.RenderFragment? ChildContent { get; set; }
[<Microsoft.AspNetCore.Components.Parameter>]
member this.ChildContent : Microsoft.AspNetCore.Components.RenderFragment with get, set
Public Property ChildContent As RenderFragment

Özellik Değeri

Öznitelikler

Şunlara uygulanır