Aracılığıyla paylaş


PageRouteModel.RouteValues Özellik

Tanım

İlgili sayfanın seçilmesi için içinde Values bulunması gereken yol değerleri koleksiyonunu alır.

public:
 property System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::String ^> ^ RouteValues { System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::String ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IDictionary<string,string> RouteValues { get; }
member this.RouteValues : System.Collections.Generic.IDictionary<string, string>
Public ReadOnly Property RouteValues As IDictionary(Of String, String)

Özellik Değeri

Açıklamalar

değeri ViewEnginePath anahtarına pagekarşılık gelen örtük yol değeri olarak kabul edilir.

değeriAreaName, olmadığında nullanahtara areaAreaName karşılık gelen örtük yol değeri olarak kabul edilir.

Bu girişler eylem tanımlayıcısı oluşturulduğunda öğesine örtük olarak eklenir RouteValues , ancak içinde RouteValuesgörünmez.

Şunlara uygulanır