IEnumerator.Current Özellik

Tanım

Koleksiyondaki öğesini numaralandırıcının geçerli konumunda alır.

public:
 property System::Object ^ Current { System::Object ^ get(); };
public object Current { get; }
public object? Current { get; }
member this.Current : obj
Public ReadOnly Property Current As Object

Özellik Değeri

Object

Numaralandırıcının geçerli konumundaki koleksiyondaki öğesi.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, özel bir koleksiyon için arabirimlerin IEnumerator uygulanmasını gösterir. Bu örnekte, Current açıkça çağrılmıyor, ancak kullanımını desteklemek foreach için uygulandı (for each Visual Basic). Bu kod örneği, arabirim için IEnumerator daha büyük bir örneğin parçasıdır.

// When you implement IEnumerable, you must also implement IEnumerator.
public class PeopleEnum : IEnumerator
{
  public Person[] _people;

  // Enumerators are positioned before the first element
  // until the first MoveNext() call.
  int position = -1;

  public PeopleEnum(Person[] list)
  {
    _people = list;
  }

  public bool MoveNext()
  {
    position++;
    return (position < _people.Length);
  }

  public void Reset()
  {
    position = -1;
  }

  object IEnumerator.Current
  {
    get
    {
      return Current;
    }
  }

  public Person Current
  {
    get
    {
      try
      {
        return _people[position];
      }
      catch (IndexOutOfRangeException)
      {
        throw new InvalidOperationException();
      }
    }
  }
}
' When you implement IEnumerable, you must also implement IEnumerator.
Public Class PeopleEnum
  Implements IEnumerator

  Public _people() As Person

  ' Enumerators are positioned before the first element
  ' until the first MoveNext() call.
  Dim position As Integer = -1

  Public Sub New(ByVal list() As Person)
    _people = list
  End Sub

  Public Function MoveNext() As Boolean Implements IEnumerator.MoveNext
    position = position + 1
    Return (position < _people.Length)
  End Function

  Public Sub Reset() Implements IEnumerator.Reset
    position = -1
  End Sub

  Public ReadOnly Property Current() As Object Implements IEnumerator.Current
    Get
      Try
        Return _people(position)
      Catch ex As IndexOutOfRangeException
        Throw New InvalidOperationException()
      End Try
    End Get
  End Property
End Class

Açıklamalar

Current aşağıdaki koşullardan herhangi biri altında tanımlanmamıştır:

 • Numaralandırıcı, numaralandırıcı oluşturulduktan hemen sonra koleksiyondaki ilk öğeden önce konumlandırılır. MoveNext değerini Currentokumadan önce numaralandırıcıyı koleksiyonun ilk öğesine ilerletmek için çağrılmalıdır.

 • Döndürülen son çağrısı MoveNext false, koleksiyonun sonunu gösterir.

 • Öğe ekleme, değiştirme veya silme gibi koleksiyonda yapılan değişiklikler nedeniyle numaralandırıcı geçersiz kılındı.

Current çağrılana kadar MoveNext aynı nesneyi döndürür. MoveNext bir sonraki öğeye ayarlar Current .

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.