DataTypeAttribute.DisplayFormat Özellik

Tanım

Veri alanı görüntüleme biçimini alır.

public:  property System::ComponentModel::DataAnnotations::DisplayFormatAttribute ^ DisplayFormat {  public:
System::ComponentModel::DataAnnotations::DisplayFormatAttribute ^ get(); protected:
 void set(System::ComponentModel::DataAnnotations::DisplayFormatAttribute ^ value); };
public System.ComponentModel.DataAnnotations.DisplayFormatAttribute DisplayFormat { get; protected set; }
public System.ComponentModel.DataAnnotations.DisplayFormatAttribute? DisplayFormat { get; protected set; }
member this.DisplayFormat : System.ComponentModel.DataAnnotations.DisplayFormatAttribute with get, set
Public Property DisplayFormat As DisplayFormatAttribute

Özellik Değeri

DisplayFormatAttribute

Veri alanı görüntüleme biçimi.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.