System.ComponentModel.DataAnnotations Ad Alanı

ASP.NET MVC ve ASP.NET veri denetimleri için meta verileri tanımlamak üzere kullanılan öznitelik sınıfları sağlar.

Sınıflar

AssociatedMetadataTypeTypeDescriptionProvider

İlişkili bir sınıfta tanımlanan öznitelikleri ve özellik bilgilerini ekleyerek sınıfın meta veri bilgilerini genişletir.

AssociationAttribute

Varlık üyesinin yabancı anahtar ilişkisi gibi bir veri ilişkisini temsil ettiğini belirtir.

BindableTypeAttribute

Bir türün, genellikle bağlama için kullanılıp kullanılmadığını belirtir.

CompareAttribute

İki özelliği karşılaştıran bir öznitelik sağlar.

ConcurrencyCheckAttribute

Bir özelliğin iyimser eşzamanlılık denetimlerine katıldığını belirtir.

CreditCardAttribute

Veri alanı değerinin kredi kartı numarası olduğunu belirtir.

CustomValidationAttribute

Bir özelliği veya sınıf örneğini doğrulamak için kullanılan özel bir doğrulama yöntemini belirtir.

DataTypeAttribute

Bir veri alanıyla ilişkilendirilecek ek türün adını belirtir.

DisplayAttribute

Kısmi varlık sınıflarının türleri ve üyeleri için yerelleştirilebilir dizeler belirtmenize olanak tanıyan genel amaçlı bir öznitelik sağlar.

DisplayColumnAttribute

Yabancı anahtar sütunu olarak adlandırılan tabloda görüntülenen sütunu belirtir.

DisplayFormatAttribute

Veri alanlarının dinamik veri ASP.NET tarafından nasıl görüntüleneceğini ve biçimlendirildiğini belirtir.

EditableAttribute

Veri alanının düzenlenebilir olup olmadığını gösterir.

EmailAddressAttribute

E-posta adresini doğrular.

EnumDataTypeAttribute

Bir .NET numaralandırmanın bir veri sütununa eşlenmesini sağlar.

FileExtensionsAttribute

Dosya adı uzantılarını doğrular.

FilterUIHintAttribute

Bir sütun için filtreleme davranışını belirtmek için kullanılan özniteliği temsil eder.

KeyAttribute

Bir varlığı benzersiz olarak tanımlayan bir veya daha fazla özelliği belirtir.

MaxLengthAttribute

Bir özellikte izin verilen en fazla dizi veya dize veri uzunluğunu belirtir.

MetadataTypeAttribute

Bir veri modeli sınıfıyla ilişkilendirilecek meta veri sınıfını belirtir.

MinLengthAttribute

Bir özellikte izin verilen dizi veya dize verilerinin en düşük uzunluğunu belirtir.

PhoneAttribute

Veri alanı değerinin iyi biçimlendirilmiş bir telefon numarası olduğunu belirtir.

RangeAttribute

Veri alanının değeri için sayısal aralık kısıtlamalarını belirtir.

RegularExpressionAttribute

ASP.NET Dinamik Veri'deki bir veri alanı değerinin belirtilen normal ifadeyle eşleşmesi gerektiğini belirtir.

RequiredAttribute

Veri alanı değerinin gerekli olduğunu belirtir.

ScaffoldColumnAttribute

Sınıf veya veri sütunlarının yapı iskelesi kullanıp kullanmadığını belirtir.

ScaffoldTableAttribute

Bir sınıf veya veri tablosunun yapı iskelesi kullanıp kullanmadığını belirtir.

StringLengthAttribute

Bir veri alanında izin verilen en küçük ve en fazla karakter uzunluğunu belirtir.

TimestampAttribute

Sütunun veri türünü satır sürümü olarak belirtir.

UIHintAttribute

Dinamik Veri'nin bir veri alanını görüntülemek için kullandığı şablonu veya kullanıcı denetimini belirtir.

UrlAttribute

URL doğrulaması sağlar.

ValidationAttribute

Tüm doğrulama öznitelikleri için temel sınıf görevi görür.

ValidationContext

Doğrulama denetiminin gerçekleştirildiği bağlamı açıklar.

ValidationException

Sınıf kullanıldığında veri alanının ValidationAttribute doğrulanması sırasında oluşan özel durumu temsil eder.

ValidationResult

Doğrulama isteğinin sonuçları için bir kapsayıcıyı temsil eder.

Validator

İlişkili ValidationAttribute özniteliklerine dahil edildiğinde nesneleri, özellikleri ve yöntemleri doğrulamak için kullanılabilecek bir yardımcı sınıfı tanımlar.

Arabirimler

IValidatableObject

Bir nesnenin doğrulanması için bir yol sağlar.

Numaralandırmalar

DataType

Veri alanları ve parametrelerle ilişkili veri türlerinin bir numaralandırmasını temsil eder.