Share via


EventSourceCreationData(String, String) Oluşturucu

Tanım

Belirtilen olay kaynağı ve olay günlüğü adıyla sınıfının yeni bir örneğini EventSourceCreationData başlatır.

public:
 EventSourceCreationData(System::String ^ source, System::String ^ logName);
public EventSourceCreationData (string source, string logName);
new System.Diagnostics.EventSourceCreationData : string * string -> System.Diagnostics.EventSourceCreationData
Public Sub New (source As String, logName As String)

Parametreler

source
String

Giriş kaynağı olarak olay günlüğüne kaydedilecek ad.

logName
String

Kaynaktan girişlerin yazıldığı günlüğün adı.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği adlı SampleApplicationSource olay kaynağının yerel bilgisayarda kayıtlı olup olmadığını belirler. Olay kaynağı yoksa, örnek kaynak için ileti kaynak dosyasını ayarlar ve yeni olay kaynağını oluşturur. Son olarak, kod örneği içindeki kaynak tanımlayıcı değerini ve içindeki DisplayNameMsgId kaynak dosyası yolunu messageFilekullanarak olay günlüğü için yerelleştirilmiş görünen adı ayarlar.

void CreateEventSourceSample1( String^ messageFile )
{
  String^ myLogName;
  String^ sourceName = "SampleApplicationSource";
  
  // Create the event source if it does not exist.
  if ( !EventLog::SourceExists( sourceName ) )
  {
   
   // Create a new event source for the custom event log
   // named "myNewLog." 
   myLogName = "myNewLog";
   EventSourceCreationData ^ mySourceData = gcnew EventSourceCreationData( sourceName,myLogName );
   
   // Set the message resource file that the event source references.
   // All event resource identifiers correspond to text in this file.
   if ( !System::IO::File::Exists( messageFile ) )
   {
     Console::WriteLine( "Input message resource file does not exist - {0}", messageFile );
     messageFile = "";
   }
   else
   {
     
     // Set the specified file as the resource
     // file for message text, category text, and 
     // message parameter strings. 
     mySourceData->MessageResourceFile = messageFile;
     mySourceData->CategoryResourceFile = messageFile;
     mySourceData->CategoryCount = CategoryCount;
     mySourceData->ParameterResourceFile = messageFile;
     Console::WriteLine( "Event source message resource file set to {0}", messageFile );
   }

   Console::WriteLine( "Registering new source for event log." );
   EventLog::CreateEventSource( mySourceData );
  }
  else
  {
   
   // Get the event log corresponding to the existing source.
   myLogName = EventLog::LogNameFromSourceName( sourceName, "." );
  }

  
  // Register the localized name of the event log.
  // For example, the actual name of the event log is "myNewLog," but
  // the event log name displayed in the Event Viewer might be
  // "Sample Application Log" or some other application-specific
  // text.
  EventLog^ myEventLog = gcnew EventLog( myLogName,".",sourceName );
  if ( messageFile->Length > 0 )
  {
   myEventLog->RegisterDisplayName( messageFile, DisplayNameMsgId );
  }  
}
static void CreateEventSourceSample1(string messageFile)
{
  string myLogName;
  string sourceName = "SampleApplicationSource";

  // Create the event source if it does not exist.
  if(!EventLog.SourceExists(sourceName))
  {
    // Create a new event source for the custom event log
    // named "myNewLog."

    myLogName = "myNewLog";
    EventSourceCreationData mySourceData = new EventSourceCreationData(sourceName, myLogName);

    // Set the message resource file that the event source references.
    // All event resource identifiers correspond to text in this file.
    if (!System.IO.File.Exists(messageFile))
    {
      Console.WriteLine("Input message resource file does not exist - {0}",
        messageFile);
      messageFile = "";
    }
    else
    {
      // Set the specified file as the resource
      // file for message text, category text, and
      // message parameter strings.

      mySourceData.MessageResourceFile = messageFile;
      mySourceData.CategoryResourceFile = messageFile;
      mySourceData.CategoryCount = CategoryCount;
      mySourceData.ParameterResourceFile = messageFile;

      Console.WriteLine("Event source message resource file set to {0}",
        messageFile);
    }

    Console.WriteLine("Registering new source for event log.");
    EventLog.CreateEventSource(mySourceData);
  }
  else
  {
    // Get the event log corresponding to the existing source.
    myLogName = EventLog.LogNameFromSourceName(sourceName,".");
  }

  // Register the localized name of the event log.
  // For example, the actual name of the event log is "myNewLog," but
  // the event log name displayed in the Event Viewer might be
  // "Sample Application Log" or some other application-specific
  // text.
  EventLog myEventLog = new EventLog(myLogName, ".", sourceName);

  if (messageFile.Length > 0)
  {
    myEventLog.RegisterDisplayName(messageFile, DisplayNameMsgId);
  }
}
Public Shared Sub CreateEventSourceSample1(ByVal messageFile As String)

  Dim myLogName As String
  Dim sourceName As String = "SampleApplicationSource"

  ' Create the event source if it does not exist.
  If Not EventLog.SourceExists(sourceName)
  
    ' Create a new event source for the custom event log
    ' named "myNewLog." 

    myLogName = "myNewLog"
    Dim mySourceData As EventSourceCreationData = New EventSourceCreationData(sourceName, myLogName)

    ' Set the message resource file that the event source references.
    ' All event resource identifiers correspond to text in this file.
    If Not System.IO.File.Exists(messageFile)

      Console.WriteLine("Input message resource file does not exist - {0}", _
        messageFile)
      messageFile = ""
    Else 
      ' Set the specified file as the resource
      ' file for message text, category text and 
      ' message parameters strings.

      mySourceData.MessageResourceFile = messageFile
      mySourceData.CategoryResourceFile = messageFile
      mySourceData.CategoryCount = CategoryCount
      mySourceData.ParameterResourceFile = messageFile

      Console.WriteLine("Event source message resource file set to {0}", _
        messageFile)
    End If

    Console.WriteLine("Registering new source for event log.")
    EventLog.CreateEventSource(mySourceData)
  Else
    ' Get the event log corresponding to the existing source.
    myLogName = EventLog.LogNameFromSourceName(sourceName,".")
  End If

  ' Register the localized name of the event log.
  ' For example, the actual name of the event log is "myNewLog," but
  ' the event log name displayed in the Event Viewer might be
  ' "Sample Application Log" or some other application-specific
  ' text.
  Dim myEventLog As EventLog = New EventLog(myLogName, ".", sourceName)
  
  If messageFile.Length > 0
    myEventLog.RegisterDisplayName(messageFile, DisplayNameMsgId)
  End If
End Sub

Kod örneği, kaynak kitaplığı EventLogMsgs.dll yerleşik olarak aşağıdaki ileti metin dosyasını kullanır. İleti metin dosyası, ileti kaynak dosyasının oluşturulduğu kaynaktır. İleti metin dosyası, kategori, olay iletisi ve parametre ekleme dizeleri için kaynak tanımlayıcılarını ve metni tanımlar.

; // EventLogMsgs.mc 
; // ******************************************************** 

; // Use the following commands to build this file: 

; //  mc -s EventLogMsgs.mc 
; //  rc EventLogMsgs.rc 
; //  link /DLL /SUBSYSTEM:WINDOWS /NOENTRY /MACHINE:x86 EventLogMsgs.Res  
; // ******************************************************** 

; // - Event categories - 
; // Categories must be numbered consecutively starting at 1. 
; // ******************************************************** 

MessageId=0x1 
Severity=Success 
SymbolicName=INSTALL_CATEGORY 
Language=English 
Installation 
. 

MessageId=0x2 
Severity=Success 
SymbolicName=QUERY_CATEGORY 
Language=English 
Database Query 
. 

MessageId=0x3 
Severity=Success 
SymbolicName=REFRESH_CATEGORY 
Language=English 
Data Refresh 
. 

; // - Event messages - 
; // ********************************* 

MessageId = 1000 
Severity = Success 
Facility = Application 
SymbolicName = AUDIT_SUCCESS_MESSAGE_ID_1000 
Language=English 
My application message text, in English, for message id 1000, called from %1. 
. 

MessageId = 1001 
Severity = Warning 
Facility = Application 
SymbolicName = AUDIT_FAILED_MESSAGE_ID_1001 
Language=English 
My application message text, in English, for message id 1001, called from %1. 
. 

MessageId = 1002 
Severity = Success 
Facility = Application 
SymbolicName = GENERIC_INFO_MESSAGE_ID_1002 
Language=English 
My generic information message in English, for message id 1002. 
. 

MessageId = 1003 
Severity = Warning 
Facility = Application 
SymbolicName = GENERIC_WARNING_MESSAGE_ID_1003 
Language=English 
My generic warning message in English, for message id 1003, called from %1. 
. 

MessageId = 1004 
Severity = Success 
Facility = Application 
SymbolicName = UPDATE_CYCLE_COMPLETE_MESSAGE_ID_1004 
Language=English 
The update cycle is complete for %%5002. 
. 

MessageId = 1005 
Severity = Warning 
Facility = Application 
SymbolicName = SERVER_CONNECTION_DOWN_MESSAGE_ID_1005 
Language=English 
The refresh operation did not complete because the connection to server %1 could not be established. 
. 

; // - Event log display name - 
; // ******************************************************** 

MessageId = 5001 
Severity = Success 
Facility = Application 
SymbolicName = EVENT_LOG_DISPLAY_NAME_MSGID 
Language=English 
Sample Event Log 
. 

; // - Event message parameters - 
; //  Language independent insertion strings 
; // ******************************************************** 

MessageId = 5002 
Severity = Success 
Facility = Application 
SymbolicName = EVENT_LOG_SERVICE_NAME_MSGID 
Language=English 
SVC_UPDATE.EXE 
. 

Açıklamalar

Bir olay günlüğüne girdi yazmak için önce olay günlüğü için bir olay kaynağı oluşturmanız gerekir. Yeni bir kaynak kaydetmek için bir EventSourceCreationData örneği başlatın, uygulamanızın örnek özelliklerini yapılandırın ve yöntemini çağırın EventLog.CreateEventSource(EventSourceCreationData) . Kaynak kaydedildikten sonra, veya WriteEntry yöntemlerini kullanarak WriteEvent kaynaktan girdi yazabilirsiniz.

Olay kaynağınızı, olay kategoriniz ve ileti dizeleriniz için yerelleştirilmiş kaynaklara kaydedebilirsiniz. Uygulamanız gerçek dizeyi belirtmek yerine kaynak tanımlayıcılarını kullanarak olay günlüğü girdileri yazabilir. Olay Görüntüleyicisi, geçerli dil ayarlarına göre yerelleştirilmiş kaynak dosyasından karşılık gelen dizeyi bulmak ve görüntülemek için kaynak tanımlayıcısını kullanır. Olay kategorileri, iletiler ve parametre ekleme dizeleri için ayrı bir dosya kaydedebilir veya aynı kaynak dosyasını üç dize türü için de kaydedebilirsiniz. CategoryCountKaynağı olay günlüğüne yerelleştirilmiş girdiler yazacak şekilde yapılandırmak için , CategoryResourceFile, MessageResourceFileve ParameterResourceFile özelliklerini kullanın. Uygulamanız dize değerlerini doğrudan olay günlüğüne yazıyorsa, bu özellikleri ayarlamanız gerekmez.

Kaynak, yerelleştirilmiş girdiler yazmak veya doğrudan dizeler yazmak için yapılandırılmalıdır. Uygulamanız hem kaynak tanımlayıcılarını hem de dize değerlerini kullanarak girdi yazıyorsa, iki ayrı kaynağı kaydetmeniz gerekir. Örneğin, kaynak dosyalarıyla bir kaynak yapılandırın ve ardından olay günlüğüne kaynak tanımlayıcılarını kullanarak girdi yazmak için yönteminde bu kaynağı WriteEvent kullanın. Ardından kaynak dosyaları olmadan farklı bir kaynak oluşturun ve dizeleri doğrudan olay günlüğüne yazmak için yönteminde WriteEntry bu kaynağı kullanın.

Aşağıdaki tabloda bir EventSourceCreationDataiçin ilk özellik değerleri gösterilmektedir.

Özellik İlk Değer
Source source parametresi.
LogName logName parametresi.
MachineName Yerel bilgisayar (".").
CategoryCount Sıfır
CategoryResourceFile null (Nothing Visual Basic'te).
MessageResourceFile null (Nothing Visual Basic'te).
ParameterResourceFile null (Nothing Visual Basic'te).

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.