String Sınıf

Tanım

Metni UTF-16 kod birimleri dizisi olarak temsil eder.

public ref class System::String sealed : IComparable, IComparable<System::String ^>, IConvertible, IEquatable<System::String ^>, System::Collections::Generic::IEnumerable<char>
public ref class System::String sealed : ICloneable, IComparable, IComparable<System::String ^>, IConvertible, IEquatable<System::String ^>, System::Collections::Generic::IEnumerable<char>
public ref class System::String sealed : ICloneable, IComparable, IComparable<System::String ^>, IConvertible, IEquatable<System::String ^>, IParsable<System::String ^>, ISpanParsable<System::String ^>, System::Collections::Generic::IEnumerable<char>
public ref class System::String sealed : ICloneable, IComparable, IConvertible, System::Collections::IEnumerable
public ref class System::String sealed : IComparable, IComparable<System::String ^>, IEquatable<System::String ^>, System::Collections::IEnumerable
public ref class System::String sealed : IComparable, IComparable<System::String ^>, IEquatable<System::String ^>, System::Collections::Generic::IEnumerable<char>
public sealed class String : IComparable, IComparable<string>, IConvertible, IEquatable<string>, System.Collections.Generic.IEnumerable<char>
public sealed class String : ICloneable, IComparable, IComparable<string>, IConvertible, IEquatable<string>, System.Collections.Generic.IEnumerable<char>
public sealed class String : ICloneable, IComparable, IComparable<string>, IConvertible, IEquatable<string>, IParsable<string>, ISpanParsable<string>, System.Collections.Generic.IEnumerable<char>
[System.Serializable]
public sealed class String : ICloneable, IComparable, IConvertible, System.Collections.IEnumerable
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class String : ICloneable, IComparable, IComparable<string>, IConvertible, IEquatable<string>, System.Collections.Generic.IEnumerable<char>
public sealed class String : IComparable, IComparable<string>, IEquatable<string>, System.Collections.IEnumerable
public sealed class String : IComparable, IComparable<string>, IEquatable<string>, System.Collections.Generic.IEnumerable<char>
type string = class
  interface seq<char>
  interface IEnumerable
  interface IComparable
  interface IComparable<string>
  interface IConvertible
  interface IEquatable<string>
type string = class
  interface seq<char>
  interface IEnumerable
  interface ICloneable
  interface IComparable
  interface IComparable<string>
  interface IConvertible
  interface IEquatable<string>
type string = class
  interface seq<char>
  interface IEnumerable
  interface ICloneable
  interface IComparable
  interface IComparable<string>
  interface IConvertible
  interface IEquatable<string>
  interface IParsable<string>
  interface ISpanParsable<string>
type string = class
  interface seq<char>
  interface IEnumerable
  interface IComparable
  interface IComparable<string>
  interface IConvertible
  interface IEquatable<string>
  interface ICloneable
[<System.Serializable>]
type string = class
  interface IComparable
  interface ICloneable
  interface IConvertible
  interface IEnumerable
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type string = class
  interface IComparable
  interface ICloneable
  interface IConvertible
  interface IComparable<string>
  interface seq<char>
  interface IEnumerable
  interface IEquatable<string>
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type string = class
  interface IComparable
  interface ICloneable
  interface IConvertible
  interface IEnumerable
  interface IComparable<string>
  interface seq<char>
  interface IEquatable<string>
type string = class
  interface IEnumerable
  interface IComparable
  interface IComparable<string>
  interface IEquatable<string>
type string = class
  interface IComparable
  interface IComparable<string>
  interface IEquatable<string>
  interface seq<char>
  interface IEnumerable
Public NotInheritable Class String
Implements IComparable, IComparable(Of String), IConvertible, IEnumerable(Of Char), IEquatable(Of String)
Public NotInheritable Class String
Implements ICloneable, IComparable, IComparable(Of String), IConvertible, IEnumerable(Of Char), IEquatable(Of String)
Public NotInheritable Class String
Implements ICloneable, IComparable, IComparable(Of String), IConvertible, IEnumerable(Of Char), IEquatable(Of String), IParsable(Of String), ISpanParsable(Of String)
Public NotInheritable Class String
Implements ICloneable, IComparable, IConvertible, IEnumerable
Public NotInheritable Class String
Implements IComparable, IComparable(Of String), IEnumerable, IEquatable(Of String)
Public NotInheritable Class String
Implements IComparable, IComparable(Of String), IEnumerable(Of Char), IEquatable(Of String)
Devralma
String
Öznitelikler
Uygulamalar

Açıklamalar

Bu API hakkında daha fazla bilgi için bkz . Dize için ek API açıklamaları.

Oluşturucular

String(Char*)

Sınıfın String yeni bir örneğini, bir Unicode karakter dizisinin belirtilen işaretçisi tarafından belirtilen değere başlatır.

String(Char*, Int32, Int32)

Sınıfın String yeni bir örneğini, belirtilen bir Unicode karakter dizisi işaretçisi tarafından belirtilen değere, bu dizi içinde bir başlangıç karakteri konumuna ve bir uzunluğa başlatır.

String(Char, Int32)

Sınıfın String yeni bir örneğini belirtilen sayıda yinelenen belirtilen Unicode karakteriyle belirtilen değere başlatır.

String(Char[])

Belirtilen karakter dizisinde belirtilen Unicode karakterlerine sınıfının yeni bir örneğini String başlatır.

String(Char[], Int32, Int32)

Sınıfın String yeni bir örneğini bir Unicode karakter dizisi, bu dizi içinde bir başlangıç karakteri konumu ve bir uzunluk ile belirtilen değere başlatır.

String(ReadOnlySpan<Char>)

Sınıfın String yeni bir örneğini, belirtilen salt okunur yayılma alanında belirtilen Unicode karakterleriyle başlatır.

String(SByte*)

Sınıfın String yeni bir örneğini, 8 bit imzalı tamsayılar dizisinin işaretçisi tarafından belirtilen değere başlatır.

String(SByte*, Int32, Int32)

Sınıfın String yeni bir örneğini, 8 bit işaretli tamsayılar dizisinin belirtilen işaretçisi tarafından belirtilen değere, bu dizi içinde bir başlangıç konumuna ve bir uzunluğa başlatır.

String(SByte*, Int32, Int32, Encoding)

Sınıfın String yeni bir örneğini, 8 bit imzalı tamsayılar dizisinin belirtilen işaretçisi tarafından belirtilen değere, bu dizi içinde bir başlangıç konumuna, bir uzunluğa ve bir Encoding nesneye başlatır.

Alanlar

Empty

Boş dizeyi temsil eder. Bu alan salt okunur durumdadır.

Özellikler

Chars[Int32]

Char Nesneyi geçerli String nesnede belirtilen konumda alır.

Length

Geçerli String nesnedeki karakter sayısını alır.

Yöntemler

Clone()

Bu örneğine Stringbir başvuru döndürür.

Compare(String, Int32, String, Int32, Int32)

Belirtilen String iki nesnenin alt dizelerini karşılaştırır ve sıralama düzenindeki göreli konumlarını gösteren bir tamsayı döndürür.

Compare(String, Int32, String, Int32, Int32, Boolean)

Belirtilen String iki nesnenin alt dizelerini, büyük/küçük harflerini yoksayarak veya dikkate almayla karşılaştırır ve sıralama düzenindeki göreli konumlarını gösteren bir tamsayı döndürür.

Compare(String, Int32, String, Int32, Int32, Boolean, CultureInfo)

Belirtilen String iki nesnenin alt dizelerini karşılaştırır, büyük/küçük harflerini yoksayarak veya kabul ederek ve karşılaştırmayı etkilemek için kültüre özgü bilgileri kullanarak ve sıralama düzenindeki göreli konumlarını gösteren bir tamsayı döndürür.

Compare(String, Int32, String, Int32, Int32, CultureInfo, CompareOptions)

Karşılaştırmayı etkilemek için belirtilen String karşılaştırma seçeneklerini ve kültüre özgü bilgileri kullanarak belirtilen iki nesnenin alt dizelerini karşılaştırır ve iki alt dizenin sıralama düzeninde birbiriyle ilişkisini gösteren bir tamsayı döndürür.

Compare(String, Int32, String, Int32, Int32, StringComparison)

Belirtilen kuralları kullanarak belirtilen String iki nesnenin alt dizelerini karşılaştırır ve sıralama düzenindeki göreli konumlarını gösteren bir tamsayı döndürür.

Compare(String, String)

Belirtilen String iki nesneyi karşılaştırır ve sıralama düzenindeki göreli konumlarını gösteren bir tamsayı döndürür.

Compare(String, String, Boolean)

Belirtilen String iki nesneyi, büyük/küçük harflerini yoksayarak veya dikkate almayla karşılaştırır ve sıralama düzenindeki göreli konumlarını gösteren bir tamsayı döndürür.

Compare(String, String, Boolean, CultureInfo)

Belirtilen String iki nesneyi karşılaştırır, büyük/küçük harflerini yoksayarak veya kabul ederek ve karşılaştırmayı etkilemek için kültüre özgü bilgileri kullanarak sıralama düzenindeki göreli konumlarını gösteren bir tamsayı döndürür.

Compare(String, String, CultureInfo, CompareOptions)

Karşılaştırmayı etkilemek için belirtilen karşılaştırma seçeneklerini ve kültüre özgü bilgileri kullanarak belirtilen iki String nesneyi karşılaştırır ve iki dizenin sıralama düzeninde birbiriyle ilişkisini gösteren bir tamsayı döndürür.

Compare(String, String, StringComparison)

Belirtilen String kuralları kullanarak belirtilen iki nesneyi karşılaştırır ve sıralama düzenindeki göreli konumlarını gösteren bir tamsayı döndürür.

CompareOrdinal(String, Int32, String, Int32, Int32)

Her alt dizede karşılık gelen Char nesnelerin sayısal değerlerini değerlendirerek belirtilen String iki nesnenin alt dizelerini karşılaştırır.

CompareOrdinal(String, String)

Her dizedeki ilgili Char nesnelerin sayısal değerlerini değerlendirerek belirtilen String iki nesneyi karşılaştırır.

CompareTo(Object)

Bu örneği belirtilen Object bir ile karşılaştırır ve bu örneğin belirtilen ile aynı sıralama düzeninde Objectönce gelip gelmeyeceğini, takip edip etmediğini veya aynı konumda görüntülenip görüntülenmediğini gösterir.

CompareTo(String)

Bu örneği belirtilen String bir nesneyle karşılaştırır ve bu örneğin belirtilen dizeyle aynı sıralama düzeninde önce gelip gelmeyeceğini, takip edip etmediğini veya görüntülenip görüntülenmediğini gösterir.

Concat(IEnumerable<String>)

türündeki Stringbir yapılı IEnumerable<T> koleksiyonun üyelerini birleştirir.

Concat(Object)

Belirtilen nesnenin dize gösterimini oluşturur.

Concat(Object, Object)

Belirtilen iki nesnenin dize gösterimlerini birleştirir.

Concat(Object, Object, Object)

Belirtilen üç nesnenin dize gösterimlerini birleştirir.

Concat(Object, Object, Object, Object)

Belirtilen dört nesnenin dize gösterimlerini ve isteğe bağlı değişken uzunluğu parametre listesinde belirtilen nesneleri birleştirir.

Concat(Object[])

Belirtilen Object dizideki öğelerin dize gösterimlerini birleştirir.

Concat(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>)

Belirtilen iki salt okunur karakter aralığının dize gösterimlerini birleştirir.

Concat(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>)

Belirtilen üç salt okunur karakter aralığının dize gösterimlerini birleştirir.

Concat(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>)

Belirtilen dört salt okunur karakter aralığının dize gösterimlerini birleştirir.

Concat(String, String)

belirtilen iki örneğini Stringbirleştirir.

Concat(String, String, String)

belirtilen üç örneğini Stringbirleştirir.

Concat(String, String, String, String)

Belirtilen dört örneğini Stringbirleştirir.

Concat(String[])

Belirtilen String dizinin öğelerini birleştirir.

Concat<T>(IEnumerable<T>)

Bir uygulamanın üyelerini birleştirir IEnumerable<T> .

Contains(Char)

Belirtilen karakterin bu dize içinde olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.

Contains(Char, StringComparison)

Belirtilen karşılaştırma kurallarını kullanarak belirtilen karakterin bu dize içinde olup olmadığını belirten bir değer döndürür.

Contains(String)

Belirtilen alt dizenin bu dize içinde olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.

Contains(String, StringComparison)

Belirtilen karşılaştırma kurallarını kullanarak belirtilen dizenin bu dize içinde olup olmadığını belirten bir değer döndürür.

Copy(String)
Geçersiz.

Belirtilen Stringile aynı değere sahip yeni bir örneği String oluşturur.

CopyTo(Int32, Char[], Int32, Int32)

Belirtilen sayıda karakteri bu örnekte belirtilen konumdan Unicode karakter dizisindeki belirtilen konuma kopyalar.

CopyTo(Span<Char>)

Bu dizenin içeriğini hedef yayılma alanına kopyalar.

Create(IFormatProvider, DefaultInterpolatedStringHandler)

Belirtilen ilişkilendirilmiş dizenin biçimlendirmesini denetlemek için belirtilen sağlayıcıyı kullanarak yeni bir dize oluşturur.

Create(IFormatProvider, Span<Char>, DefaultInterpolatedStringHandler)

Belirtilen ilişkilendirilmiş dizenin biçimlendirmesini denetlemek için belirtilen sağlayıcıyı kullanarak yeni bir dize oluşturur.

Create<TState>(Int32, TState, SpanAction<Char,TState>)

Belirli bir uzunluğa sahip yeni bir dize oluşturur ve oluşturulduktan sonra belirtilen geri çağırmayı kullanarak bu dizeyi başlatır.

EndsWith(Char)

Bu dize örneğinin sonunun belirtilen karakterle eşleşip eşleşmediğini belirler.

EndsWith(String)

Bu dize örneğinin sonunun belirtilen dizeyle eşleşip eşleşmediğini belirler.

EndsWith(String, Boolean, CultureInfo)

Belirtilen kültür kullanıldığında bu dize örneğinin sonunun belirtilen dizeyle eşleşip eşleşmediğini belirler.

EndsWith(String, StringComparison)

Belirtilen karşılaştırma seçeneği kullanıldığında bu dize örneğinin sonunun belirtilen dizeyle eşleşip eşleşmediğini belirler.

EnumerateRunes()

Bu dizeden bir sabit listesi Rune döndürür.

Equals(Object)

Bu örneğin ve aynı zamanda bir nesne olması String gereken belirtilen nesnenin aynı değere sahip olup olmadığını belirler.

Equals(String)

Bu örneğin ve belirtilen String başka bir nesnenin aynı değere sahip olup olmadığını belirler.

Equals(String, String)

Belirtilen String iki nesnenin aynı değere sahip olup olmadığını belirler.

Equals(String, String, StringComparison)

Belirtilen String iki nesnenin aynı değere sahip olup olmadığını belirler. parametresi, karşılaştırmada kullanılan kültür, büyük/küçük harf ve sıralama kurallarını belirtir.

Equals(String, StringComparison)

Bu dizenin ve belirtilen String bir nesnenin aynı değere sahip olup olmadığını belirler. parametresi, karşılaştırmada kullanılan kültür, büyük/küçük harf ve sıralama kurallarını belirtir.

Format(IFormatProvider, CompositeFormat, Object[])

içindeki CompositeFormat biçim öğesini veya öğelerini, belirtilen biçimde karşılık gelen nesnelerin dize gösterimiyle değiştirir.

Format(IFormatProvider, CompositeFormat, ReadOnlySpan<Object>)

içindeki CompositeFormat biçim öğesini veya öğelerini, belirtilen biçimde karşılık gelen nesnelerin dize gösterimiyle değiştirir.

Format(IFormatProvider, String, Object)

Belirtilen dizedeki biçim öğesini veya öğelerini ilgili nesnenin dize gösterimiyle değiştirir. Parametresi kültüre özgü biçimlendirme bilgileri sağlar.

Format(IFormatProvider, String, Object, Object)

Bir dizedeki biçim öğelerini belirtilen iki nesnenin dize gösterimiyle değiştirir. Parametresi kültüre özgü biçimlendirme bilgileri sağlar.

Format(IFormatProvider, String, Object, Object, Object)

Bir dizedeki biçim öğelerini belirtilen üç nesnenin dize gösterimiyle değiştirir. Bir parametre kültüre özgü biçimlendirme bilgileri sağlar.

Format(IFormatProvider, String, Object[])

Bir dizedeki biçim öğelerini, belirtilen bir dizideki karşılık gelen nesnelerin dize gösterimleriyle değiştirir. Parametresi kültüre özgü biçimlendirme bilgileri sağlar.

Format(String, Object)

Bir dizedeki bir veya daha fazla biçim öğesini belirtilen nesnenin dize gösterimiyle değiştirir.

Format(String, Object, Object)

Bir dizedeki biçim öğelerini belirtilen iki nesnenin dize gösterimiyle değiştirir.

Format(String, Object, Object, Object)

Bir dizedeki biçim öğelerini belirtilen üç nesnenin dize gösterimiyle değiştirir.

Format(String, Object[])

Belirtilen dizedeki biçim öğesini, belirtilen dizideki karşılık gelen bir nesnenin dize gösterimiyle değiştirir.

Format<TArg0,TArg1,TArg2>(IFormatProvider, CompositeFormat, TArg0, TArg1, TArg2)

içindeki CompositeFormat biçim öğesini veya öğelerini, belirtilen biçimde karşılık gelen nesnelerin dize gösterimiyle değiştirir.

Format<TArg0,TArg1>(IFormatProvider, CompositeFormat, TArg0, TArg1)

içindeki CompositeFormat biçim öğesini veya öğelerini, belirtilen biçimde karşılık gelen nesnelerin dize gösterimiyle değiştirir.

Format<TArg0>(IFormatProvider, CompositeFormat, TArg0)

içindeki CompositeFormat biçim öğesini veya öğelerini, belirtilen biçimde karşılık gelen nesnelerin dize gösterimiyle değiştirir.

GetEnumerator()

Bu dizedeki tek tek karakterler arasında yinelenebilir bir nesne alır.

GetHashCode()

Bu dizenin karma kodunu döndürür.

GetHashCode(ReadOnlySpan<Char>)

Sağlanan salt okunur karakter aralığı için karma kodu döndürür.

GetHashCode(ReadOnlySpan<Char>, StringComparison)

Belirtilen kuralları kullanarak sağlanan salt okunur karakter aralığı için karma kodu döndürür.

GetHashCode(StringComparison)

Belirtilen kuralları kullanarak bu dizenin karma kodunu döndürür.

GetPinnableReference()

Sıfır dizinindeki dizenin öğesine bir başvuru döndürür.

Bu yöntem .NET derleyicilerini desteklemeye yöneliktir ve kullanıcı kodu tarafından çağrılması amaçlanmamıştır.

GetType()

Type Geçerli örneğini alır.

(Devralındığı yer: Object)
GetTypeCode()

sınıfı için değerini TypeCodeString döndürür.

IndexOf(Char)

Bu dizede belirtilen Unicode karakterinin ilk oluşumunun sıfır tabanlı dizinini raporlar.

IndexOf(Char, Int32)

Bu dizede belirtilen Unicode karakterinin ilk oluşumunun sıfır tabanlı dizinini raporlar. Arama belirtilen karakter konumunda başlar.

IndexOf(Char, Int32, Int32)

Bu örnekte belirtilen karakterin ilk oluşumunun sıfır tabanlı dizinini raporlar. Arama belirtilen karakter konumunda başlar ve belirtilen sayıda karakter konumunu inceler.

IndexOf(Char, StringComparison)

Bu dizede belirtilen Unicode karakterinin ilk oluşumunun sıfır tabanlı dizinini raporlar. Parametresi, belirtilen karakter için kullanılacak arama türünü belirtir.

IndexOf(String)

Bu örnekte belirtilen dizenin ilk oluşumunun sıfır tabanlı dizinini raporlar.

IndexOf(String, Int32)

Bu örnekte belirtilen dizenin ilk oluşumunun sıfır tabanlı dizinini raporlar. Arama belirtilen karakter konumunda başlar.

IndexOf(String, Int32, Int32)

Bu örnekte belirtilen dizenin ilk oluşumunun sıfır tabanlı dizinini raporlar. Arama belirtilen karakter konumunda başlar ve belirtilen sayıda karakter konumunu inceler.

IndexOf(String, Int32, Int32, StringComparison)

Geçerli String nesnede belirtilen dizenin ilk oluşumunun sıfır tabanlı dizinini raporlar. Parametreler geçerli dizedeki başlangıç arama konumunu, aranacak geçerli dizedeki karakter sayısını ve belirtilen dize için kullanılacak arama türünü belirtir.

IndexOf(String, Int32, StringComparison)

Geçerli String nesnede belirtilen dizenin ilk oluşumunun sıfır tabanlı dizinini raporlar. Parametreler geçerli dizedeki başlangıç arama konumunu ve belirtilen dize için kullanılacak arama türünü belirtir.

IndexOf(String, StringComparison)

Geçerli String nesnede belirtilen dizenin ilk oluşumunun sıfır tabanlı dizinini raporlar. Parametresi, belirtilen dize için kullanılacak arama türünü belirtir.

IndexOfAny(Char[])

Belirtilen Unicode karakter dizisindeki herhangi bir karakterin bu örneğindeki ilk oluşumun sıfır tabanlı dizinini raporlar.

IndexOfAny(Char[], Int32)

Belirtilen Unicode karakter dizisindeki herhangi bir karakterin bu örneğindeki ilk oluşumun sıfır tabanlı dizinini raporlar. Arama belirtilen karakter konumunda başlar.

IndexOfAny(Char[], Int32, Int32)

Belirtilen Unicode karakter dizisindeki herhangi bir karakterin bu örneğindeki ilk oluşumun sıfır tabanlı dizinini raporlar. Arama belirtilen karakter konumunda başlar ve belirtilen sayıda karakter konumunu inceler.

Insert(Int32, String)

Belirtilen dizenin bu örnekte belirtilen dizin konumunda eklendiği yeni bir dize döndürür.

Intern(String)

Sistemin belirtilen Stringöğesine başvuruyu alır.

IsInterned(String)

Belirtilen Stringöğesine başvuru alır.

IsNormalized()

Bu dizenin C Unicode normalleştirme formunda olup olmadığını gösterir.

IsNormalized(NormalizationForm)

Bu dizenin belirtilen Unicode normalleştirme formunda olup olmadığını gösterir.

IsNullOrEmpty(String)

Belirtilen dizenin mi yoksa boş bir dize mi ("") olduğunu null gösterir.

IsNullOrWhiteSpace(String)

Belirtilen dizenin null, boş veya yalnızca boşluk karakterlerinden oluşup oluşmadığını gösterir.

Join(Char, Object[])

Her üye arasında belirtilen ayırıcıyı kullanarak bir nesne dizisinin dize gösterimlerini birleştirir.

Join(Char, String[])

Her üye arasında belirtilen ayırıcıyı kullanarak bir dize dizisini birleştirir.

Join(Char, String[], Int32, Int32)

Dize dizisini birleştirir ve her üye arasında belirtilen ayırıcıyı kullanarak konumunda bulunan öğesiyle value başlar ve öğeleri birleştirircount.startIndex

Join(String, IEnumerable<String>)

Her üye arasında belirtilen ayırıcıyı kullanarak türündeki Stringbir yapılı IEnumerable<T> koleksiyonun üyelerini birleştirir.

Join(String, Object[])

Her öğe arasında belirtilen ayırıcıyı kullanarak bir nesne dizisinin öğelerini birleştirir.

Join(String, String[])

Her öğe arasında belirtilen ayırıcıyı kullanarak bir dize dizisinin tüm öğelerini birleştirir.

Join(String, String[], Int32, Int32)

Her öğe arasında belirtilen ayırıcıyı kullanarak bir dize dizisinin belirtilen öğelerini birleştirir.

Join<T>(Char, IEnumerable<T>)

Her üye arasında belirtilen ayırıcıyı kullanarak bir koleksiyonun üyelerini birleştirir.

Join<T>(String, IEnumerable<T>)

Her üye arasında belirtilen ayırıcıyı kullanarak bir koleksiyonun üyelerini birleştirir.

LastIndexOf(Char)

Belirtilen Unicode karakterinin bu örnekteki son oluşumunun sıfır tabanlı dizin konumunu bildirir.

LastIndexOf(Char, Int32)

Belirtilen Unicode karakterinin bu örnekteki son oluşumunun sıfır tabanlı dizin konumunu bildirir. Arama, belirtilen karakter konumunda başlar ve dizenin başına doğru geriye gider.

LastIndexOf(Char, Int32, Int32)

Bu örnekteki bir alt dizede belirtilen Unicode karakterinin son oluşumunun sıfır tabanlı dizin konumunu bildirir. Arama belirtilen karakter konumunda başlar ve belirtilen sayıda karakter konumu için dizenin başına doğru geriye doğru ilerler.

LastIndexOf(String)

Bu örnekte belirtilen bir dizenin son ortaya çıkışına ilişkin sıfır tabanlı bir dizin konumunu rapor eder.

LastIndexOf(String, Int32)

Bu örnekte belirtilen bir dizenin son ortaya çıkışına ilişkin sıfır tabanlı bir dizin konumunu rapor eder. Arama, belirtilen karakter konumunda başlar ve dizenin başına doğru geriye gider.

LastIndexOf(String, Int32, Int32)

Bu örnekte belirtilen bir dizenin son ortaya çıkışına ilişkin sıfır tabanlı bir dizin konumunu rapor eder. Arama belirtilen karakter konumunda başlar ve belirtilen sayıda karakter konumu için dizenin başına doğru geriye doğru ilerler.

LastIndexOf(String, Int32, Int32, StringComparison)

Bu örnekte belirtilen bir dizenin son ortaya çıkışına ilişkin sıfır tabanlı bir dizin konumunu rapor eder. Arama belirtilen karakter konumunda başlar ve belirtilen karakter konumu sayısı için dizenin başına doğru geriye doğru ilerler. Parametresi, belirtilen dizeyi ararken gerçekleştirilecek karşılaştırma türünü belirtir.

LastIndexOf(String, Int32, StringComparison)

Belirtilen dizenin geçerli String nesne içinde son oluşumunun sıfır tabanlı dizinini raporlar. Arama, belirtilen karakter konumunda başlar ve dizenin başına doğru geriye gider. Parametresi, belirtilen dizeyi ararken gerçekleştirilecek karşılaştırma türünü belirtir.

LastIndexOf(String, StringComparison)

Belirtilen dizenin geçerli String nesne içinde son oluşumunun sıfır tabanlı dizinini raporlar. Parametresi, belirtilen dize için kullanılacak arama türünü belirtir.

LastIndexOfAny(Char[])

Bir Unicode dizisinde belirtilen bir veya daha fazla karakterin bu örneğinde son olarak ortaya çıkışına ilişkin sıfır tabanlı konum dizinini rapor eder.

LastIndexOfAny(Char[], Int32)

Bir Unicode dizisinde belirtilen bir veya daha fazla karakterin bu örneğinde son olarak ortaya çıkışına ilişkin sıfır tabanlı konum dizinini rapor eder. Arama, belirtilen karakter konumunda başlar ve dizenin başına doğru geriye gider.

LastIndexOfAny(Char[], Int32, Int32)

Bir Unicode dizisinde belirtilen bir veya daha fazla karakterin bu örneğinde son olarak ortaya çıkışına ilişkin sıfır tabanlı konum dizinini rapor eder. Arama belirtilen karakter konumunda başlar ve belirtilen sayıda karakter konumu için dizenin başına doğru geriye doğru ilerler.

MemberwiseClone()

Geçerli Objectöğesinin sığ bir kopyasını oluşturur.

(Devralındığı yer: Object)
Normalize()

Metin değeri bu dizeyle aynı olan ancak ikili gösterimi C Unicode normalleştirme formunda olan yeni bir dize döndürür.

Normalize(NormalizationForm)

Metin değeri bu dizeyle aynı olan ancak ikili gösterimi belirtilen Unicode normalleştirme formunda olan yeni bir dize döndürür.

PadLeft(Int32)

Belirtilen toplam uzunluk için bu örnekteki karakterleri solda boşluklarla doldurarak sağa hizalayan yeni bir dize döndürür.

PadLeft(Int32, Char)

Bu örnekteki karakterleri belirtilen toplam uzunluk için belirtilen unicode karakterle sol tarafa doldurarak bu örnekteki karakterleri sağa hizalayan yeni bir dize döndürür.

PadRight(Int32)

Belirtilen toplam uzunluk için bu dizedeki karakterleri sağda boşluklarla doldurarak sola hizalayan yeni bir dize döndürür.

PadRight(Int32, Char)

Bu dizedeki karakterleri belirtilen toplam uzunluk için belirtilen unicode karakterle sağa doldurarak sola hizalayan yeni bir dize döndürür.

Remove(Int32)

Belirtilen konumdan başlayıp son konumdan devam ederek geçerli örnekteki tüm karakterlerin silindiği yeni bir dize döndürür.

Remove(Int32, Int32)

Geçerli örnekte belirtilen konumdan başlayarak belirtilen sayıda karakterin silindiği yeni bir dize döndürür.

Replace(Char, Char)

Bu örnekte belirtilen Unicode karakterinin tüm oluşumlarının başka bir belirtilen Unicode karakteriyle değiştirildiği yeni bir dize döndürür.

Replace(String, String)

Belirtilen dizenin geçerli örnekteki tüm oluşumlarının başka bir belirtilen dizeyle değiştirildiği yeni bir dize döndürür.

Replace(String, String, Boolean, CultureInfo)

Belirtilen dizenin geçerli örnekteki tüm oluşumlarının, sağlanan kültür ve büyük/küçük harf duyarlılığı kullanılarak başka bir belirtilen dizeyle değiştirildiği yeni bir dize döndürür.

Replace(String, String, StringComparison)

Belirtilen dizenin geçerli örnekteki tüm oluşumlarının, sağlanan karşılaştırma türü kullanılarak başka bir belirtilen dizeyle değiştirildiği yeni bir dize döndürür.

ReplaceLineEndings()

Geçerli dizedeki tüm yeni satır dizilerini ile NewLinedeğiştirir.

ReplaceLineEndings(String)

Geçerli dizedeki tüm yeni satır dizilerini ile replacementTextdeğiştirir.

Split(Char, Int32, StringSplitOptions)

Bir dizeyi belirtilen sınırlayıcı karaktere ve isteğe bağlı olarak seçeneklere göre en fazla sayıda alt dizeye böler. Sağlanan karakter ayırıcısına göre bir dizeyi en fazla sayıda alt dizeye böler ve isteğe bağlı olarak boş alt dizeleri sonuçtan çıkarır.

Split(Char, StringSplitOptions)

Bir dizeyi belirtilen sınırlayıcı karaktere ve isteğe bağlı olarak seçeneklere göre alt dizelere böler.

Split(Char[])

Belirtilen sınırlandırma karakterlerine göre bir dizeyi alt dizelere böler.

Split(Char[], Int32)

Bir dizeyi belirtilen sınırlayıcı karakterlere göre en fazla sayıda alt dizeye böler.

Split(Char[], Int32, StringSplitOptions)

Bir dizeyi belirtilen sınırlayıcı karakterlere ve isteğe bağlı olarak seçeneklere göre en fazla sayıda alt dizeye böler.

Split(Char[], StringSplitOptions)

Belirtilen sınırlandırma karakterlerine ve seçeneklerine göre bir dizeyi alt dizelere böler.

Split(String, Int32, StringSplitOptions)

Bir dizeyi belirtilen sınırlayıcı dizeye ve isteğe bağlı olarak seçeneklere göre en fazla sayıda alt dizeye böler.

Split(String, StringSplitOptions)

Bir dizeyi, sağlanan dize ayırıcısını temel alan alt dizelere böler.

Split(String[], Int32, StringSplitOptions)

Belirtilen sınırlayıcı dizelere ve isteğe bağlı olarak seçeneklere göre bir dizeyi en fazla sayıda alt dizeye böler.

Split(String[], StringSplitOptions)

Belirtilen sınırlayıcı dizeye ve isteğe bağlı olarak seçeneklere göre bir dizeyi alt dizelere böler.

StartsWith(Char)

Bu dize örneğinin belirtilen karakterle başlayıp başlamadığını belirler.

StartsWith(String)

Bu dize örneğinin başlangıcının belirtilen dizeyle eşleşip eşleşmediğini belirler.

StartsWith(String, Boolean, CultureInfo)

Belirtilen kültür kullanıldığında bu dize örneğinin başlangıcının belirtilen dizeyle eşleşip eşleşmediğini belirler.

StartsWith(String, StringComparison)

Belirtilen karşılaştırma seçeneği kullanıldığında bu dize örneğinin başlangıcının belirtilen dizeyle eşleşip eşleşmediğini belirler.

Substring(Int32)

Bu örnekten bir alt dize alır. Alt dize belirtilen karakter konumunda başlar ve dizenin sonuna kadar devam eder.

Substring(Int32, Int32)

Bu örnekten bir alt dize alır. Alt dize, belirtilen karakter konumunda başlar ve belirtilen uzunluktadır.

ToCharArray()

Bu örnekteki karakterleri bir Unicode karakter dizisine kopyalar.

ToCharArray(Int32, Int32)

Bu örnekte belirtilen bir alt dizedeki karakterleri bir Unicode karakter dizisine kopyalar.

ToLower()

Bu dizenin küçük harfe dönüştürülmüş bir kopyasını döndürür.

ToLower(CultureInfo)

Belirtilen kültürün büyük/küçük harf kurallarını kullanarak bu dizenin küçük harfe dönüştürülmüş bir kopyasını döndürür.

ToLowerInvariant()

Sabit kültürün büyük/küçük harf kurallarını kullanarak bu String nesnenin küçük harfe dönüştürülmüş bir kopyasını döndürür.

ToString()

öğesinin Stringbu örneğini döndürür; gerçek dönüştürme gerçekleştirilmez.

ToString(IFormatProvider)

öğesinin Stringbu örneğini döndürür; gerçek dönüştürme gerçekleştirilmez.

ToUpper()

Bu dizenin büyük harfe dönüştürülmüş bir kopyasını döndürür.

ToUpper(CultureInfo)

Belirtilen kültürün büyük/küçük harf kurallarını kullanarak bu dizenin büyük harfe dönüştürülmüş bir kopyasını döndürür.

ToUpperInvariant()

Sabit kültürün büyük/küçük harf kurallarını kullanarak bu String nesnenin büyük harfe dönüştürülmüş bir kopyasını döndürür.

Trim()

Geçerli dizeden baştaki ve sondaki tüm boşluk karakterlerini kaldırır.

Trim(Char)

Geçerli dizeden bir karakterin tüm baştaki ve sondaki örneklerini kaldırır.

Trim(Char[])

Bir dizide belirtilen karakter kümesinin tüm baştaki ve sondaki oluşumlarını geçerli dizeden kaldırır.

TrimEnd()

Geçerli dizeden sondaki tüm boşluk karakterlerini kaldırır.

TrimEnd(Char)

Geçerli dizeden bir karakterin sondaki tüm oluşumlarını kaldırır.

TrimEnd(Char[])

Bir dizide belirtilen karakter kümesinin sonundaki tüm oluşumları geçerli dizeden kaldırır.

TrimStart()

Geçerli dizeden baştaki tüm boşluk karakterlerini kaldırır.

TrimStart(Char)

Belirtilen karakterin geçerli dizeden baştaki tüm oluşumlarını kaldırır.

TrimStart(Char[])

Bir dizide belirtilen karakter kümesinin tüm baştaki oluşumlarını geçerli dizeden kaldırır.

TryCopyTo(Span<Char>)

Bu dizenin içeriğini hedef yayılma alanına kopyalar.

İşleçler

Equality(String, String)

Belirtilen iki dizenin aynı değere sahip olup olmadığını belirler.

Implicit(String to ReadOnlySpan<Char>)

Belirli bir dizenin karakterlerin salt okunur yayılmasına örtük bir dönüşüm tanımlar.

Inequality(String, String)

Belirtilen iki dizenin farklı değerlere sahip olup olmadığını belirler.

Belirtik Arabirim Kullanımları

IComparable.CompareTo(Object)

Bu örneği belirtilen Object bir ile karşılaştırır ve bu örneğin belirtilen ile aynı sıralama düzeninde Objectönce mi, takip mi yoksa aynı konumda mı göründüğünü gösterir.

IConvertible.GetTypeCode()

sınıfı için değerini TypeCodeString döndürür.

IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToBoolean(IFormatProvider). .

IConvertible.ToByte(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToByte(IFormatProvider). .

IConvertible.ToChar(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToChar(IFormatProvider). .

IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToDateTime(IFormatProvider). .

IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToDecimal(IFormatProvider). .

IConvertible.ToDouble(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToDouble(IFormatProvider). .

IConvertible.ToInt16(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToInt16(IFormatProvider). .

IConvertible.ToInt32(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToInt32(IFormatProvider). .

IConvertible.ToInt64(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToInt64(IFormatProvider). .

IConvertible.ToSByte(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToSByte(IFormatProvider). .

IConvertible.ToSingle(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToSingle(IFormatProvider). .

IConvertible.ToString(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToString(IFormatProvider). .

IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToType(Type, IFormatProvider). .

IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToUInt16(IFormatProvider). .

IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToUInt32(IFormatProvider). .

IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToUInt64(IFormatProvider). .

IEnumerable.GetEnumerator()

Geçerli String nesnede yineleyen bir numaralandırıcı döndürür.

IEnumerable<Char>.GetEnumerator()

Geçerli String nesnede yineleyen bir numaralandırıcı döndürür.

IParsable<String>.Parse(String, IFormatProvider)

Bir dizeyi bir değere ayrıştırıyor.

IParsable<String>.TryParse(String, IFormatProvider, String)

Metni UTF-16 kod birimleri dizisi olarak temsil eder.

ISpanParsable<String>.Parse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider)

Bir karakter aralığını bir değere ayrıştırıyor.

ISpanParsable<String>.TryParse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, String)

Metni UTF-16 kod birimleri dizisi olarak temsil eder.

Uzantı Metotları

ToFrozenDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

Belirtilen anahtar seçici işlevine göre bir'den bir FrozenDictionary<TKey,TValue>IEnumerable<T> oluşturur.

ToFrozenDictionary<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, IEqualityComparer<TKey>)

Belirtilen anahtar seçici ve öğe seçici işlevlerine göre öğesinden bir FrozenDictionary<TKey,TValue>IEnumerable<T> oluşturur.

ToFrozenSet<T>(IEnumerable<T>, IEqualityComparer<T>)

Belirtilen değerlerle bir FrozenSet<T> oluşturur.

ToImmutableArray<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Belirtilen koleksiyondan sabit bir dizi oluşturur.

ToImmutableDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Var olan bir öğe koleksiyonundan sabit bir sözlük oluşturur ve kaynak anahtarlara bir dönüştürme işlevi uygular.

ToImmutableDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

Bir dizinin bazı dönüşümlerini temel alan sabit bir sözlük oluşturur.

ToImmutableDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>)

Bir diziyi numaralandırır ve dönüştürür ve içeriğinin sabit bir sözlüğünü üretir.

ToImmutableDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>, IEqualityComparer<TKey>)

Bir diziyi numaralandırır ve dönüştürür ve belirtilen anahtar karşılaştırıcısını kullanarak içeriğinin sabit bir sözlüğünü üretir.

ToImmutableDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>, IEqualityComparer<TKey>, IEqualityComparer<TValue>)

Bir diziyi numaralandırır ve dönüştürür ve belirtilen anahtar ve değer karşılaştırıcılarını kullanarak içeriğinin sabit bir sözlüğünü üretir.

ToImmutableHashSet<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir diziyi numaralandırır ve içeriğinin sabit karma kümesini oluşturur.

ToImmutableHashSet<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Bir diziyi numaralandırır, içeriğinin sabit bir karma kümesini oluşturur ve küme türü için belirtilen eşitlik karşılaştırıcısını kullanır.

ToImmutableList<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir diziyi numaralandırır ve içeriğinin sabit bir listesini oluşturur.

ToImmutableSortedDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>)

Bir diziyi numaralandırır ve dönüştürür ve içeriğinin sabit sıralanmış bir sözlüğünü üretir.

ToImmutableSortedDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>, IComparer<TKey>)

Bir diziyi numaralandırır ve dönüştürür ve belirtilen anahtar karşılaştırıcıyı kullanarak içeriğinin sabit sıralı bir sözlüğünü üretir.

ToImmutableSortedDictionary<TSource,TKey,TValue>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TValue>, IComparer<TKey>, IEqualityComparer<TValue>)

Bir diziyi numaralandırır ve dönüştürür ve belirtilen anahtar ve değer karşılaştırıcılarını kullanarak içeriğinin sabit sıralı bir sözlüğünü üretir.

ToImmutableSortedSet<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir diziyi numaralandırır ve içeriğinin sabit sıralı bir kümesini oluşturur.

ToImmutableSortedSet<TSource>(IEnumerable<TSource>, IComparer<TSource>)

Bir diziyi numaralandırır, içeriğinin sabit sıralı bir kümesini oluşturur ve belirtilen karşılaştırıcıyı kullanır.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>)

DataTable Genel parametrenin TDataRowolduğu bir giriş IEnumerable<T> nesnesi verildiğinde nesnelerin kopyalarını DataRow içeren bir döndürür.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption)

DataRow Genel parametrenin TDataRowolduğu bir giriş IEnumerable<T> nesnesi verildiğinde nesneleri belirtilen DataTableöğesine kopyalar.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption, FillErrorEventHandler)

DataRow Genel parametrenin TDataRowolduğu bir giriş IEnumerable<T> nesnesi verildiğinde nesneleri belirtilen DataTableöğesine kopyalar.

Aggregate<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TSource,TSource>)

Bir dizi üzerinde bir biriktirici işlevi uygular.

Aggregate<TSource,TAccumulate>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>)

Bir dizi üzerinde bir biriktirici işlevi uygular. Belirtilen çekirdek değeri ilk biriktirici değeri olarak kullanılır.

Aggregate<TSource,TAccumulate,TResult>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>, Func<TAccumulate,TResult>)

Bir dizi üzerinde bir biriktirici işlevi uygular. Belirtilen çekirdek değeri ilk biriktirici değeri olarak kullanılır ve belirtilen işlev sonuç değerini seçmek için kullanılır.

AggregateBy<TSource,TKey,TAccumulate>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource, TKey>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>, IEqualityComparer<TKey>)

Metni UTF-16 kod birimleri dizisi olarak temsil eder.

AggregateBy<TSource,TKey,TAccumulate>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource, TKey>, Func<TKey,TAccumulate>, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>, IEqualityComparer<TKey>)

Metni UTF-16 kod birimleri dizisi olarak temsil eder.

All<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Bir dizinin tüm öğelerinin bir koşulu karşılayıp karşılamadığını belirler.

Any<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir dizinin herhangi bir öğe içerip içermediğini belirler.

Any<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Bir dizinin herhangi bir öğesinin bir koşulu karşılayıp sağlamadığını belirler.

Append<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

Sıranın sonuna bir değer ekler.

AsEnumerable<TSource>(IEnumerable<TSource>)

olarak IEnumerable<T>yazılan girişi döndürür.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Giriş dizisinin Decimal her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırarak elde edilen bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Giriş dizisinin Double her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırarak elde edilen bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Giriş dizisinin Int32 her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırarak elde edilen bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Giriş dizisinin Int64 her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırarak elde edilen bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Giriş dizisinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağrılarak elde edilen null değer Decimal dizisinin ortalamasını hesaplar.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Giriş dizisinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağrılarak elde edilen null değer Double dizisinin ortalamasını hesaplar.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Giriş dizisinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağrılarak elde edilen null değer Int32 dizisinin ortalamasını hesaplar.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Giriş dizisinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağrılarak elde edilen null değer Int64 dizisinin ortalamasını hesaplar.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Giriş dizisinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağrılarak elde edilen null değer Single dizisinin ortalamasını hesaplar.

Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Giriş dizisinin Single her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırarak elde edilen bir değer dizisinin ortalamasını hesaplar.

Cast<TResult>(IEnumerable)

öğesinin IEnumerable öğelerini belirtilen türe atar.

Chunk<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

Bir dizinin öğelerini en sizefazla boyut öbeklerine böler.

Concat<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

İki diziyi birleştirir.

Contains<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

Varsayılan eşitlik karşılaştırıcısını kullanarak bir dizinin belirtilen öğeyi içerip içermediğini belirler.

Contains<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource, IEqualityComparer<TSource>)

Belirtilen öğesini kullanarak IEqualityComparer<T>bir dizinin belirtilen öğeyi içerip içermediğini belirler.

Count<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir dizideki öğelerin sayısını döndürür.

Count<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Belirtilen dizideki bir koşulu karşılayan öğe sayısını temsil eden bir sayı döndürür.

CountBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

Metni UTF-16 kod birimleri dizisi olarak temsil eder.

DefaultIfEmpty<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Belirtilen dizinin öğelerini veya dizi boşsa bir singleton koleksiyonunda tür parametresinin varsayılan değerini döndürür.

DefaultIfEmpty<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

Dizi boşsa, bir tek koleksiyonda belirtilen dizinin veya belirtilen değerin öğelerini döndürür.

Distinct<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Değerleri karşılaştırmak için varsayılan eşitlik karşılaştırıcısını kullanarak bir diziden ayrı öğeler döndürür.

Distinct<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Değerleri karşılaştırmak için belirtilen IEqualityComparer<T> öğesini kullanarak bir diziden ayrı öğeler döndürür.

DistinctBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Belirtilen anahtar seçici işlevine göre bir diziden ayrı öğeler döndürür.

DistinctBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

Belirtilen anahtar seçici işlevine göre ve anahtarları karşılaştırmak için belirtilen karşılaştırıcıyı kullanarak bir diziden ayrı öğeler döndürür.

ElementAt<TSource>(IEnumerable<TSource>, Index)

Bir dizideki belirtilen dizindeki öğesini döndürür.

ElementAt<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

Bir dizideki belirtilen dizindeki öğesini döndürür.

ElementAtOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Index)

Belirtilen dizindeki öğeyi bir dizide veya dizin aralık dışındaysa varsayılan bir değerle döndürür.

ElementAtOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

Belirtilen dizindeki öğeyi bir dizide veya dizin aralık dışındaysa varsayılan bir değerle döndürür.

Except<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

Değerleri karşılaştırmak için varsayılan eşitlik karşılaştırıcısını kullanarak iki dizinin küme farkını üretir.

Except<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Değerleri karşılaştırmak için belirtilen IEqualityComparer<T> öğesini kullanarak iki dizinin küme farkını üretir.

ExceptBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TKey>, Func<TSource,TKey>)

Belirtilen anahtar seçici işlevine göre iki sıranın küme farkını üretir.

ExceptBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TKey>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

Belirtilen anahtar seçici işlevine göre iki sıranın küme farkını üretir.

First<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir dizinin ilk öğesini döndürür.

First<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Belirtilen koşulu karşılayan bir dizideki ilk öğeyi döndürür.

FirstOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir dizinin ilk öğesini veya dizide öğe yoksa varsayılan değeri döndürür.

FirstOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

Bir dizinin ilk öğesini veya dizide öğe yoksa belirtilen varsayılan değeri döndürür.

FirstOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Böyle bir öğe bulunamazsa, bir koşulu veya varsayılan değeri karşılayan dizinin ilk öğesini döndürür.

FirstOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>, TSource)

Bir koşulu karşılayan dizinin ilk öğesini veya böyle bir öğe bulunamazsa belirtilen varsayılan değeri döndürür.

GroupBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Bir dizinin öğelerini belirtilen anahtar seçici işlevine göre gruplandırın.

GroupBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

Bir dizinin öğelerini belirtilen bir anahtar seçici işlevine göre gruplandırır ve belirtilen bir karşılaştırıcıyı kullanarak anahtarları karşılaştırır.

GroupBy<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>)

Bir dizinin öğelerini belirtilen bir anahtar seçici işlevine göre gruplandırın ve belirtilen bir işlevi kullanarak her grubun öğelerini projeler.

GroupBy<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, IEqualityComparer<TKey>)

Bir dizinin öğelerini bir anahtar seçici işlevine göre gruplandırın. Anahtarlar bir karşılaştırıcı kullanılarak karşılaştırılır ve her grubun öğeleri belirtilen bir işlev kullanılarak yansıtılır.

GroupBy<TSource,TKey,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TKey,IEnumerable<TSource>,TResult>)

Bir dizinin öğelerini belirtilen anahtar seçici işlevine göre gruplandırın ve her gruptan ve anahtarından bir sonuç değeri oluşturur.

GroupBy<TSource,TKey,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TKey,IEnumerable<TSource>,TResult>, IEqualityComparer<TKey>)

Bir dizinin öğelerini belirtilen anahtar seçici işlevine göre gruplandırın ve her gruptan ve anahtarından bir sonuç değeri oluşturur. Anahtarlar, belirtilen bir karşılaştırıcı kullanılarak karşılaştırılır.

GroupBy<TSource,TKey,TElement,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, Func<TKey,IEnumerable<TElement>,TResult>)

Bir dizinin öğelerini belirtilen anahtar seçici işlevine göre gruplandırın ve her gruptan ve anahtarından bir sonuç değeri oluşturur. Her grubun öğeleri, belirtilen bir işlev kullanılarak yansıtılır.

GroupBy<TSource,TKey,TElement,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource, TKey>, Func<TSource,TElement>, Func<TKey,IEnumerable<TElement>, TResult>, IEqualityComparer<TKey>)

Bir dizinin öğelerini belirtilen anahtar seçici işlevine göre gruplandırın ve her gruptan ve anahtarından bir sonuç değeri oluşturur. Anahtar değerleri belirtilen bir karşılaştırıcı kullanılarak karşılaştırılır ve her grubun öğeleri belirtilen bir işlev kullanılarak yansıtılır.

GroupJoin<TOuter,TInner,TKey,TResult>(IEnumerable<TOuter>, IEnumerable<TInner>, Func<TOuter,TKey>, Func<TInner,TKey>, Func<TOuter,IEnumerable<TInner>, TResult>)

Anahtarların eşitliğine göre iki dizinin öğelerini ilişkilendirir ve sonuçları gruplandırir. Varsayılan eşitlik karşılaştırıcısı anahtarları karşılaştırmak için kullanılır.

GroupJoin<TOuter,TInner,TKey,TResult>(IEnumerable<TOuter>, IEnumerable<TInner>, Func<TOuter,TKey>, Func<TInner,TKey>, Func<TOuter,IEnumerable<TInner>, TResult>, IEqualityComparer<TKey>)

Anahtar eşitliğine göre iki dizinin öğelerini ilişkilendirir ve sonuçları gruplandırir. Anahtarları karşılaştırmak için belirtilen IEqualityComparer<T> bir kullanılır.

Index<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Metni UTF-16 kod birimleri dizisi olarak temsil eder.

Intersect<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

Değerleri karşılaştırmak için varsayılan eşitlik karşılaştırıcısını kullanarak iki dizinin küme kesişimini üretir.

Intersect<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Değerleri karşılaştırmak için belirtilen IEqualityComparer<T> öğesini kullanarak iki dizinin küme kesişimini üretir.

IntersectBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TKey>, Func<TSource,TKey>)

Belirtilen anahtar seçici işlevine göre iki dizinin küme kesişimini üretir.

IntersectBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TKey>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

Belirtilen anahtar seçici işlevine göre iki dizinin küme kesişimini üretir.

Join<TOuter,TInner,TKey,TResult>(IEnumerable<TOuter>, IEnumerable<TInner>, Func<TOuter,TKey>, Func<TInner,TKey>, Func<TOuter,TInner,TResult>)

eşleşen anahtarlara göre iki dizinin öğelerini ilişkilendirir. Varsayılan eşitlik karşılaştırıcısı anahtarları karşılaştırmak için kullanılır.

Join<TOuter,TInner,TKey,TResult>(IEnumerable<TOuter>, IEnumerable<TInner>, Func<TOuter,TKey>, Func<TInner,TKey>, Func<TOuter,TInner,TResult>, IEqualityComparer<TKey>)

eşleşen anahtarlara göre iki dizinin öğelerini ilişkilendirir. Anahtarları karşılaştırmak için belirtilen IEqualityComparer<T> bir kullanılır.

Last<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir dizinin son öğesini döndürür.

Last<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Belirtilen koşulu karşılayan bir dizinin son öğesini döndürür.

LastOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir dizinin son öğesini veya dizi öğe içermiyorsa varsayılan değeri döndürür.

LastOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

Bir dizinin son öğesini veya dizide öğe yoksa belirtilen varsayılan değeri döndürür.

LastOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Bir koşulu karşılayan bir dizinin son öğesini veya böyle bir öğe bulunamazsa varsayılan değeri döndürür.

LastOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>, TSource)

Bir koşulu karşılayan bir dizinin son öğesini veya böyle bir öğe bulunamazsa belirtilen varsayılan değeri döndürür.

LongCount<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir Int64 dizideki öğelerin toplam sayısını temsil eden bir döndürür.

LongCount<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Bir Int64 dizideki kaç öğenin koşulu karşıladığını temsil eden bir döndürür.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Genel bir dizideki en büyük değeri döndürür.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, IComparer<TSource>)

Genel bir dizideki en büyük değeri döndürür.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Bir dizinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırır ve en büyük Decimal değeri döndürür.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Bir dizinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırır ve en büyük Double değeri döndürür.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Bir dizinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırır ve en büyük Int32 değeri döndürür.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Bir dizinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırır ve en büyük Int64 değeri döndürür.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Bir dizinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırır ve null atanabilir Decimal en yüksek değeri döndürür.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Bir dizinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırır ve null atanabilir Double en yüksek değeri döndürür.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Bir dizinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırır ve null atanabilir Int32 en yüksek değeri döndürür.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Bir dizinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırır ve null atanabilir Int64 en yüksek değeri döndürür.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Bir dizinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırır ve null atanabilir Single en yüksek değeri döndürür.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Bir dizinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırır ve en büyük Single değeri döndürür.

Max<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TResult>)

Genel bir dizinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırır ve sonuçta elde edilen en yüksek değeri döndürür.

MaxBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Belirtilen anahtar seçici işlevine göre genel bir dizideki en büyük değeri döndürür.

MaxBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IComparer<TKey>)

Belirtilen anahtar seçici işlevine ve anahtar karşılaştırıcısına göre genel bir dizideki en büyük değeri döndürür.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Genel bir dizideki en küçük değeri döndürür.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, IComparer<TSource>)

Genel bir dizideki en küçük değeri döndürür.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Bir dizinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırır ve en düşük Decimal değeri döndürür.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Bir dizinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırır ve en düşük Double değeri döndürür.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Bir dizinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırır ve en düşük Int32 değeri döndürür.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Bir dizinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırır ve en düşük Int64 değeri döndürür.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Bir dizinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırır ve null atanabilir Decimal en düşük değeri döndürür.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Bir dizinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırır ve null atanabilir Double en düşük değeri döndürür.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Bir dizinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırır ve null atanabilir Int32 en düşük değeri döndürür.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Bir dizinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırır ve null atanabilir Int64 en düşük değeri döndürür.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Bir dizinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırır ve null atanabilir Single en düşük değeri döndürür.

Min<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Bir dizinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırır ve en düşük Single değeri döndürür.

Min<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TResult>)

Genel bir dizinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırır ve sonuçta elde edilen en düşük değeri döndürür.

MinBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Belirtilen anahtar seçici işlevine göre genel bir dizideki en düşük değeri döndürür.

MinBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IComparer<TKey>)

Belirtilen anahtar seçici işlevine ve anahtar karşılaştırıcısına göre genel bir dizideki en düşük değeri döndürür.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Öğesinin IEnumerable öğelerini belirtilen türe göre filtreler.

Order<T>(IEnumerable<T>)

Bir dizinin öğelerini artan düzende sıralar.

Order<T>(IEnumerable<T>, IComparer<T>)

Bir dizinin öğelerini artan düzende sıralar.

OrderBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Bir dizinin öğelerini bir anahtara göre artan düzende sıralar.

OrderBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IComparer<TKey>)

Belirtilen karşılaştırıcıyı kullanarak bir dizinin öğelerini artan düzende sıralar.

OrderByDescending<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Bir dizinin öğelerini bir anahtara göre azalan düzende sıralar.

OrderByDescending<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IComparer<TKey>)

Belirtilen bir karşılaştırıcıyı kullanarak bir dizinin öğelerini azalan düzende sıralar.

OrderDescending<T>(IEnumerable<T>)

Bir dizinin öğelerini azalan düzende sıralar.

OrderDescending<T>(IEnumerable<T>, IComparer<T>)

Bir dizinin öğelerini azalan düzende sıralar.

Prepend<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

Sıranın başına bir değer ekler.

Reverse<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir dizideki öğelerin sırasını ters çevirir.

Select<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TResult>)

Bir dizinin her öğesini yeni bir forma projeler.

Select<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,TResult>)

Öğenin dizinini birleştirerek bir dizinin her öğesini yeni bir forma projeler.

SelectMany<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,IEnumerable<TResult>>)

Bir dizinin her öğesini öğesine IEnumerable<T> projeler ve sonuçta elde edilen dizileri tek bir sırayla düzleştirir.

SelectMany<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,IEnumerable<TResult>>)

Bir dizinin her öğesini öğesine IEnumerable<T>projeler ve sonuçta elde edilen dizileri tek bir sırayla düzleştirir. Her kaynak öğenin dizini, bu öğenin öngörülen biçiminde kullanılır.

SelectMany<TSource,TCollection,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,IEnumerable<TCollection>>, Func<TSource,TCollection,TResult>)

Bir dizinin her öğesini bir IEnumerable<T>öğesine projeler, sonuçta elde edilen dizileri tek bir sırayla düzleştirir ve buradaki her öğede bir sonuç seçici işlevi çağırır.

SelectMany<TSource,TCollection,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,IEnumerable<TCollection>>, Func<TSource,TCollection,TResult>)

Bir dizinin her öğesini bir IEnumerable<T>öğesine projeler, sonuçta elde edilen dizileri tek bir sırayla düzleştirir ve buradaki her öğede bir sonuç seçici işlevi çağırır. Her kaynak öğenin dizini, bu öğenin ara öngörülen formunda kullanılır.

SequenceEqual<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

Türleri için varsayılan eşitlik karşılaştırıcısını kullanarak öğeleri karşılaştırarak iki dizinin eşit olup olmadığını belirler.

SequenceEqual<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Belirtilen IEqualityComparer<T>bir kullanarak öğelerini karşılaştırarak iki dizinin eşit olup olmadığını belirler.

Single<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir dizinin tek öğesini döndürür ve dizide tam olarak bir öğe yoksa bir özel durum oluşturur.

Single<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Belirtilen koşulu karşılayan bir dizinin tek öğesini döndürür ve birden fazla öğe varsa bir özel durum oluşturur.

SingleOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir dizinin tek öğesini veya dizi boşsa varsayılan değeri döndürür; bu yöntem, dizide birden fazla öğe varsa bir özel durum oluşturur.

SingleOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, TSource)

Bir dizinin tek öğesini veya dizi boşsa belirtilen varsayılan değeri döndürür; bu yöntem, dizide birden fazla öğe varsa bir özel durum oluşturur.

SingleOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Belirtilen koşulu karşılayan bir dizinin tek öğesini veya böyle bir öğe yoksa varsayılan değeri döndürür; Bu yöntem, koşulu birden fazla öğe karşılarsa bir özel durum oluşturur.

SingleOrDefault<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>, TSource)

Belirtilen koşulu karşılayan bir dizinin tek öğesini veya böyle bir öğe yoksa belirtilen varsayılan değeri döndürür; Bu yöntem, koşulu birden fazla öğe karşılarsa bir özel durum oluşturur.

Skip<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

Bir dizideki belirtilen sayıda öğeyi atlar ve sonra kalan öğeleri döndürür.

SkipLast<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

Kaynak koleksiyonun son count öğeleri atlanmış olarak öğelerini source içeren yeni bir numaralandırılabilir koleksiyon döndürür.

SkipWhile<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Belirtilen koşul true olduğu sürece bir dizideki öğeleri atlar ve sonra kalan öğeleri döndürür.

SkipWhile<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,Boolean>)

Belirtilen koşul true olduğu sürece bir dizideki öğeleri atlar ve sonra kalan öğeleri döndürür. Öğenin dizini koşul işlevinin mantığında kullanılır.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Giriş dizisinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırarak elde edilen değer dizisinin Decimal toplamını hesaplar.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Giriş dizisinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırarak elde edilen değer dizisinin Double toplamını hesaplar.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Giriş dizisinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırarak elde edilen değer dizisinin Int32 toplamını hesaplar.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Giriş dizisinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırarak elde edilen değer dizisinin Int64 toplamını hesaplar.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Giriş dizisinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağrılarak elde edilen null değer Decimal dizisinin toplamını hesaplar.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Giriş dizisinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağrılarak elde edilen null değer Double dizisinin toplamını hesaplar.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Giriş dizisinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağrılarak elde edilen null değer Int32 dizisinin toplamını hesaplar.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Giriş dizisinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağrılarak elde edilen null değer Int64 dizisinin toplamını hesaplar.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Giriş dizisinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağrılarak elde edilen null değer Single dizisinin toplamını hesaplar.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Giriş dizisinin her öğesinde bir dönüştürme işlevi çağırarak elde edilen değer dizisinin Single toplamını hesaplar.

Take<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

Bir dizinin başlangıcından belirtilen sayıda bitişik öğe döndürür.

Take<TSource>(IEnumerable<TSource>, Range)

Bir diziden belirli bir bitişik öğe aralığını döndürür.

TakeLast<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

öğesinden sourceson count öğeleri içeren yeni bir numaralandırılabilir koleksiyon döndürür.

TakeWhile<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Belirtilen koşul true olduğu sürece bir diziden öğe döndürür.

TakeWhile<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,Boolean>)

Belirtilen koşul true olduğu sürece bir diziden öğe döndürür. Öğenin dizini koşul işlevinin mantığında kullanılır.

ToArray<TSource>(IEnumerable<TSource>)

bir dizininden bir IEnumerable<T>dizi oluşturur.

ToDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Dictionary<TKey,TValue> Belirtilen anahtar seçici işlevine göre bir'den IEnumerable<T> bir oluşturur.

ToDictionary<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

Dictionary<TKey,TValue> Belirtilen bir anahtar seçici işlevine ve anahtar karşılaştırıcısına göre'den IEnumerable<T> bir oluşturur.

ToDictionary<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>)

Belirtilen anahtar seçici ve öğe seçici işlevlerine göre öğesinden bir Dictionary<TKey,TValue>IEnumerable<T> oluşturur.

ToDictionary<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, IEqualityComparer<TKey>)

Dictionary<TKey,TValue> Belirtilen anahtar seçici işlevine, karşılaştırıcıya ve öğe seçici işlevine göre öğesinden IEnumerable<T> bir oluşturur.

ToHashSet<TSource>(IEnumerable<TSource>)

bir 'den bir HashSet<T>IEnumerable<T>oluşturur.

ToHashSet<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

anahtarları karşılaştırmak için kullanarak comparer içinden bir HashSet<T>IEnumerable<T> oluşturur.

ToList<TSource>(IEnumerable<TSource>)

bir 'den bir List<T>IEnumerable<T>oluşturur.

ToLookup<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Lookup<TKey,TElement> Belirtilen anahtar seçici işlevine göre bir'den IEnumerable<T> bir oluşturur.

ToLookup<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

Lookup<TKey,TElement> Belirtilen bir anahtar seçici işlevine ve anahtar karşılaştırıcısına göre'den IEnumerable<T> bir oluşturur.

ToLookup<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>)

Belirtilen anahtar seçici ve öğe seçici işlevlerine göre öğesinden bir Lookup<TKey,TElement>IEnumerable<T> oluşturur.

ToLookup<TSource,TKey,TElement>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, Func<TSource,TElement>, IEqualityComparer<TKey>)

Lookup<TKey,TElement> Belirtilen bir anahtar seçici işlevine, bir karşılaştırıcıya ve öğe seçici işlevine göre öğesinden IEnumerable<T> bir oluşturur.

TryGetNonEnumeratedCount<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32)

Bir numaralandırmayı zorlamadan bir dizideki öğelerin sayısını belirlemeye çalışır.

Union<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>)

Varsayılan eşitlik karşılaştırıcısını kullanarak iki dizinin küme birleşimini üretir.

Union<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Belirtilen IEqualityComparer<T>bir kullanarak iki dizinin küme birleşimini üretir.

UnionBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>)

Belirtilen anahtar seçici işlevine göre iki dizinin küme birleşimini üretir.

UnionBy<TSource,TKey>(IEnumerable<TSource>, IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TKey>, IEqualityComparer<TKey>)

Belirtilen anahtar seçici işlevine göre iki dizinin küme birleşimini üretir.

Where<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Boolean>)

Bir koşula göre bir değer dizisini filtreler.

Where<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32,Boolean>)

Bir koşula göre bir değer dizisini filtreler. Her öğenin dizini koşul işlevinin mantığında kullanılır.

Zip<TFirst,TSecond>(IEnumerable<TFirst>, IEnumerable<TSecond>)

Belirtilen iki dizideki öğelerle bir tanımlama grubu dizisi oluşturur.

Zip<TFirst,TSecond,TThird>(IEnumerable<TFirst>, IEnumerable<TSecond>, IEnumerable<TThird>)

Belirtilen üç dizideki öğelerle bir tanımlama grubu dizisi oluşturur.

Zip<TFirst,TSecond,TResult>(IEnumerable<TFirst>, IEnumerable<TSecond>, Func<TFirst,TSecond,TResult>)

Belirtilen bir işlevi, sonuçların bir dizisini oluşturan iki dizinin karşılık gelen öğelerine uygular.

AsParallel(IEnumerable)

Sorgunun paralelleştirilmesini etkinleştirir.

AsParallel<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Sorgunun paralelleştirilmesini etkinleştirir.

AsQueryable(IEnumerable)

bir IEnumerable öğesini öğesine IQueryabledönüştürür.

AsQueryable<TElement>(IEnumerable<TElement>)

Genel bir öğesini genel IEnumerable<T> bir IQueryable<T>öğesine dönüştürür.

AsMemory(String)

Hedef dizenin bölümü üzerinde yeni ReadOnlyMemory<Char> bir oluşturur.

AsMemory(String, Index)

Belirtilen dizinden başlayarak hedef dizenin bir bölümü üzerinde yeni ReadOnlyMemory<Char> bir oluşturur.

AsMemory(String, Int32)

Belirtilen karakter konumundan başlayarak hedef dizenin bir bölümü üzerinde yeni ReadOnlyMemory<Char> bir oluşturur.

AsMemory(String, Int32, Int32)

Hedef dizenin belirli bir konumdan başlayan bir bölümü üzerinde uzunluğu olan yeni ReadOnlyMemory<Char> bir oluşturur.

AsMemory(String, Range)

Hedef dizenin belirtilen aralığı üzerinde yeni ReadOnlyMemory<Char> bir oluşturur.

AsSpan(String)

Bir dize üzerinde yeni bir salt okunur yayılma oluşturur.

AsSpan(String, Index)

Belirtilen konumdan dizenin sonuna kadar hedef dizenin bir bölümü üzerinde yeni ReadOnlySpan<T> bir oluşturur.

AsSpan(String, Int32)

Belirtilen konumdan dizenin sonuna kadar hedef dizenin bir bölümüne yeni bir salt okunur yayılma oluşturur.

AsSpan(String, Int32, Int32)

Belirtilen sayıda karakter için belirtilen konumdan hedef dizenin bir bölümüne yeni bir salt okunur yayılma oluşturur.

AsSpan(String, Range)

Başlangıç ve bitiş dizinlerini kullanarak hedef dizenin bir bölümü üzerinde yeni ReadOnlySpan<T> bir oluşturur.

IsNormalized(String)

Belirtilen dizenin C Unicode normalleştirme formunda olup olmadığını gösterir.

IsNormalized(String, NormalizationForm)

Bir dizenin belirtilen Unicode normalleştirme formunda olup olmadığını gösterir.

Normalize(String)

Bir dizeyi C Unicode normalleştirme formuna normalleştirir.

Normalize(String, NormalizationForm)

Bir dizeyi belirtilen Unicode normalleştirme formuna normalleştirir.

Ancestors<T>(IEnumerable<T>)

Kaynak koleksiyondaki her düğümün üst öğelerini içeren bir öğe koleksiyonu döndürür.

Ancestors<T>(IEnumerable<T>, XName)

Kaynak koleksiyondaki her düğümün üst öğelerini içeren filtrelenmiş bir öğe koleksiyonu döndürür. Yalnızca eşleştirmesi XName olan öğeler koleksiyona dahil edilir.

DescendantNodes<T>(IEnumerable<T>)

Kaynak koleksiyondaki her belge ve öğenin alt düğümlerinden oluşan bir koleksiyon döndürür.

Descendants<T>(IEnumerable<T>)

Kaynak koleksiyondaki her öğenin ve belgenin alt öğelerini içeren bir öğe koleksiyonu döndürür.

Descendants<T>(IEnumerable<T>, XName)

Kaynak koleksiyondaki her öğenin ve belgenin alt öğelerini içeren filtrelenmiş bir öğe koleksiyonu döndürür. Yalnızca eşleştirmesi XName olan öğeler koleksiyona dahil edilir.

Elements<T>(IEnumerable<T>)

Kaynak koleksiyondaki her öğenin ve belgenin alt öğelerinin bir koleksiyonunu döndürür.

Elements<T>(IEnumerable<T>, XName)

Kaynak koleksiyondaki her öğenin ve belgenin alt öğelerinin filtrelenmiş bir koleksiyonunu döndürür. Yalnızca eşleştirmesi XName olan öğeler koleksiyona dahil edilir.

InDocumentOrder<T>(IEnumerable<T>)

Kaynak koleksiyondaki tüm düğümleri içeren ve belge düzenine göre sıralanmış bir düğüm koleksiyonu döndürür.

Nodes<T>(IEnumerable<T>)

Kaynak koleksiyondaki her belge ve öğenin alt düğümlerinden oluşan bir koleksiyon döndürür.

Remove<T>(IEnumerable<T>)

Kaynak koleksiyondaki her düğümü üst düğümünden kaldırır.

Şunlara uygulanır

İş Parçacığı Güvenliği

Bu güvenli iş parçacığı türüdür.

Ayrıca bkz.