Exception.InnerException Özellik

Tanım

Exception Geçerli özel duruma neden olan örneği alır.

public:
 property Exception ^ InnerException { Exception ^ get(); };
public Exception InnerException { get; }
public Exception? InnerException { get; }
member this.InnerException : Exception
Public ReadOnly Property InnerException As Exception

Özellik Değeri

Exception

Geçerli özel duruma neden olan hatayı açıklayan nesne. InnerException özelliği, oluşturucuya Exception(String, Exception) geçirildiği gibi veya null iç özel durum değeri oluşturucuya sağlanmadıysa aynı değeri döndürür. Bu özellik salt okunur durumdadır.

Uygulamalar

Örnekler

Aşağıdaki örnek, iç özel duruma başvuran bir özel durum oluşturma ve yakalamayı gösterir.

using namespace System;

public ref class AppException: public Exception
{
public:
  AppException(String^ message ) : Exception(message)
  {}

  AppException(String^ message, Exception^ inner) : Exception(message, inner)
  {}
};

public ref class Example
{
public:
  void ThrowInner()
  {
   throw gcnew AppException("Exception in ThrowInner method.");
  }

  void CatchInner()
  {
   try {
     this->ThrowInner();
   }
   catch (AppException^ e) {
     throw gcnew AppException("Error in CatchInner caused by calling the ThrowInner method.", e);
   }
  }
};

int main()
{
  Example^ ex = gcnew Example();
  try {
   ex->CatchInner();
  }
  catch (AppException^ e) {
   Console::WriteLine("In catch block of Main method.");
   Console::WriteLine("Caught: {0}", e->Message);
   if (e->InnerException != nullptr)
     Console::WriteLine("Inner exception: {0}", e->InnerException);
  }
}
// The example displays the following output:
//  In catch block of Main method.
//  Caught: Error in CatchInner caused by calling the ThrowInner method.
//  Inner exception: AppException: Exception in ThrowInner method.
//    at Example.ThrowInner()
//    at Example.CatchInner()
using System;

public class AppException : Exception
{
  public AppException(String message) : base (message)
  {}

  public AppException(String message, Exception inner) : base(message,inner) {}
}

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Example ex = new Example();

   try {
     ex.CatchInner();
   }
   catch(AppException e) {
     Console.WriteLine ("In catch block of Main method.");
     Console.WriteLine("Caught: {0}", e.Message);
     if (e.InnerException != null)
      Console.WriteLine("Inner exception: {0}", e.InnerException);
   }
  }

  public void ThrowInner ()
  {
   throw new AppException("Exception in ThrowInner method.");
  }

  public void CatchInner()
  {
   try {
     this.ThrowInner();
   }
   catch (AppException e) {
     throw new AppException("Error in CatchInner caused by calling the ThrowInner method.", e);
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//  In catch block of Main method.
//  Caught: Error in CatchInner caused by calling the ThrowInner method.
//  Inner exception: AppException: Exception in ThrowInner method.
//    at Example.ThrowInner()
//    at Example.CatchInner()
open System

type AppException =
  inherit Exception
  
  new (message: string) = { inherit Exception(message) }

  new (message: string, inner) = { inherit Exception(message, inner) }

let throwInner () =
  raise (AppException "Exception in throwInner function.")
  ()

let catchInner () =
  try
    throwInner ()
  with :? AppException as e ->
    raise (AppException("Error in catchInner caused by calling the throwInner function.", e) )

[<EntryPoint>]
let main _ =
  try
    catchInner ()
  with :? AppException as e ->
    printfn "In with block of main function."
    printfn $"Caught: {e.Message}"
    if e.InnerException <> null then
      printfn $"Inner exception: {e.InnerException}"
  0
// The example displays the following output:
//  In with block of main function.
//  Caught: Error in catchInner caused by calling the throwInner function.
//  Inner exception: Example+AppException: Exception in throwInner function.
//    at Example.throwInner()
//    at Example.catchInner()
Public Class AppException : Inherits Exception
  Public Sub New(message As String)
   MyBase.New(message)
  End Sub
  
  Public Sub New(message As String, inner As Exception)
   MyBase.New(message, inner)
  End Sub
End Class

Public Class Example
  Public Shared Sub Main()
   Dim testInstance As New Example()
   Try
     testInstance.CatchInner()
   Catch e As AppException
     Console.WriteLine ("In catch block of Main method.")
     Console.WriteLine("Caught: {0}", e.Message)
     If e.InnerException IsNot Nothing Then
      Console.WriteLine("Inner exception: {0}", e.InnerException)
     End If
   End Try
  End Sub
  
  Public Sub ThrowInner()
   Throw New AppException("Exception in ThrowInner method.")
  End Sub
  
  Public Sub CatchInner()
   Try
     Me.ThrowInner()
   Catch e As AppException
     Throw New AppException("Error in CatchInner caused by calling the ThrowInner method.", e)
   End Try
  End Sub
End Class
' The example displays the following output:
'  In catch block of Main method.
'  Caught: Error in CatchInner caused by calling the ThrowInner method.
'  Inner exception: AppException: Exception in ThrowInner method.
'    at Example.ThrowInner()
'    at Example.CatchInner()

Açıklamalar

Bir özel durum önceki bir özel durumun X doğrudan sonucu olarak oluşturulduğunda, özelliğinin X InnerException öğesine bir başvuru Yiçermesi Ygerekir.

InnerException Geçerli özel duruma yol açan özel durumlar kümesini almak için özelliğini kullanın.

Önceki bir özel durumu yakalayan yeni bir özel durum oluşturabilirsiniz. İkinci özel durumu işleyen kod, hatayı daha uygun şekilde işlemek için önceki özel durumdaki ek bilgileri kullanabilir.

Bir dosyayı okuyan ve bu dosyadaki verileri biçimlendiren bir işlev olduğunu varsayalım. Bu örnekte kod dosyayı okumaya çalışırken bir IOException oluşturulur. işlevi öğesini yakalar IOException ve oluşturur FileNotFoundException. özelliğine IOException InnerException FileNotFoundExceptionkaydedilebilir ve ilk hatanın nedenini incelemek için öğesini yakalayan FileNotFoundException kodu etkinleştirir.

İç InnerException özel duruma başvuru tutan özelliği, özel durum nesnesi başlatıldığında ayarlanır.

Şunlara uygulanır