IFormatProvider Arabirim

Tanım

Biçimlendirmeyi denetlemek için nesne almaya yönelik bir mekanizma sağlar.

public interface class IFormatProvider
public interface IFormatProvider
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public interface IFormatProvider
type IFormatProvider = interface
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type IFormatProvider = interface
Public Interface IFormatProvider
Türetilmiş
Öznitelikler

Örnekler

Aşağıdaki örnekte, bir IFormatProvider uygulamanın tarih ve saat değerinin gösterimini nasıl değiştirebileceği gösterilmektedir. Bu durumda, dört farklı kültürü temsil eden nesneler kullanılarak CultureInfo tek bir tarih görüntülenir.

using System;
using System.Globalization;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   DateTime dateValue = new DateTime(2009, 6, 1, 16, 37, 0);
   CultureInfo[] cultures = { new CultureInfo("en-US"),
                 new CultureInfo("fr-FR"),
                 new CultureInfo("it-IT"),
                 new CultureInfo("de-DE") };
   foreach (CultureInfo culture in cultures)
     Console.WriteLine("{0}: {1}", culture.Name, dateValue.ToString(culture));
  }
}
// The example displays the following output:
//    en-US: 6/1/2009 4:37:00 PM
//    fr-FR: 01/06/2009 16:37:00
//    it-IT: 01/06/2009 16.37.00
//    de-DE: 01.06.2009 16:37:00
open System
open System.Globalization

let dateValue = DateTime(2009, 6, 1, 16, 37, 0)
let cultures = 
  [ CultureInfo "en-US"
   CultureInfo "fr-FR"
   CultureInfo "it-IT"
   CultureInfo "de-DE" ]

for culture in cultures do
  printfn $"{culture.Name}: {dateValue.ToString culture}"
// The example displays the following output:
//    en-US: 6/1/2009 4:37:00 PM
//    fr-FR: 01/06/2009 16:37:00
//    it-IT: 01/06/2009 16.37.00
//    de-DE: 01.06.2009 16:37:00
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim dateValue As Date = #06/01/2009 4:37PM#
   Dim cultures() As CultureInfo = {New CultureInfo("en-US"), _
                    New CultureInfo("fr-FR"), _
                    New CultureInfo("it-IT"), _
                    New CultureInfo("de-DE") }
   For Each culture As CultureInfo In cultures
     Console.WriteLine("{0}: {1}", culture.Name, dateValue.ToString(culture))
   Next                    
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    en-US: 6/1/2009 4:37:00 PM
'    fr-FR: 01/06/2009 16:37:00
'    it-IT: 01/06/2009 16.37.00
'    de-DE: 01.06.2009 16:37:00

Aşağıdaki örnekte arabirimini ve yöntemini uygulayan bir sınıfın IFormatProvider kullanımı gösterilmektedir GetFormat . sınıfı, AcctNumberFormat hesap numarasını temsil eden bir Int64 değeri biçimlendirilmiş 12 basamaklı hesap numarasına dönüştürür. GetFormat parametresi uygulayan ICustomFormatterbir sınıfa başvuruyorsa formatType yöntemi geçerli AcctNumberFormat örneğe bir başvuru döndürür; aksi takdirde döndürür GetFormat null.

public class AcctNumberFormat : IFormatProvider, ICustomFormatter
{
  private const int ACCT_LENGTH = 12;

  public object GetFormat(Type formatType)
  {
   if (formatType == typeof(ICustomFormatter))
     return this;
   else
     return null;
  }

  public string Format(string fmt, object arg, IFormatProvider formatProvider)
  {
   // Provide default formatting if arg is not an Int64.
   if (arg.GetType() != typeof(Int64))
     try {
      return HandleOtherFormats(fmt, arg);
     }
     catch (FormatException e) {
      throw new FormatException(String.Format("The format of '{0}' is invalid.", fmt), e);
     }

   // Provide default formatting for unsupported format strings.
   string ufmt = fmt.ToUpper(CultureInfo.InvariantCulture);
   if (! (ufmt == "H" || ufmt == "I"))
     try {
      return HandleOtherFormats(fmt, arg);
     }
     catch (FormatException e) {
      throw new FormatException(String.Format("The format of '{0}' is invalid.", fmt), e);
     }

   // Convert argument to a string.
   string result = arg.ToString();

   // If account number is less than 12 characters, pad with leading zeroes.
   if (result.Length < ACCT_LENGTH)
     result = result.PadLeft(ACCT_LENGTH, '0');
   // If account number is more than 12 characters, truncate to 12 characters.
   if (result.Length > ACCT_LENGTH)
     result = result.Substring(0, ACCT_LENGTH);

   if (ufmt == "I")          // Integer-only format.
     return result;
   // Add hyphens for H format specifier.
   else                     // Hyphenated format.
     return result.Substring(0, 5) + "-" + result.Substring(5, 3) + "-" + result.Substring(8);
  }

  private string HandleOtherFormats(string format, object arg)
  {
   if (arg is IFormattable)
     return ((IFormattable)arg).ToString(format, CultureInfo.CurrentCulture);
   else if (arg != null)
     return arg.ToString();
   else
     return String.Empty;
  }
}
open System
open System.Globalization

type AcctNumberFormat() =
  let [<Literal>] ACCT_LENGTH = 12

  interface IFormatProvider with
    member this.GetFormat(formatType: Type) =
      if formatType = typeof<ICustomFormatter> then
        this
      else
        null

  interface ICustomFormatter with
    member this.Format(fmt: string, arg: obj, formatProvider: IFormatProvider) =
      // Provide default formatting if arg is not an Int64.
      // Provide default formatting for unsupported format strings.
      let ufmt = fmt.ToUpper CultureInfo.InvariantCulture
      if arg.GetType() = typeof<Int64> && (ufmt = "H" || ufmt = "I") then
        // Convert argument to a string.
        let result = string arg

        let result =
          // If account number is less than 12 characters, pad with leading zeroes.
          if result.Length < ACCT_LENGTH then
            result.PadLeft(ACCT_LENGTH, '0')
          else result
        
        let result =
          // If account number is more than 12 characters, truncate to 12 characters.
          if result.Length > ACCT_LENGTH then
            result.Substring(0, ACCT_LENGTH)
          else result

        // Integer-only format.
        if ufmt = "I" then 
          result
        // Add hyphens for H format specifier.
        else // Hyphenated format.
          result.Substring(0, 5) + "-" + result.Substring(5, 3) + "-" + result.Substring(8)
      else
        try
          this.HandleOtherFormats(fmt, arg)
        with :? FormatException as e ->
          raise (FormatException($"The format of '{fmt}' is invalid.", e))
      
  member _.HandleOtherFormats(format: string, arg: obj) =
    match arg with
    | :? IFormattable as arg ->
      arg.ToString(format, CultureInfo.CurrentCulture)
    | null -> 
      string arg
    | _ -> 
      String.Empty
Public Class AcctNumberFormat : Implements IFormatProvider, ICustomFormatter

  Private Const ACCT_LENGTH As Integer = 12
  
  Public Function GetFormat(formatType As Type) As Object _
          Implements IFormatProvider.GetFormat
   If formatType Is GetType(ICustomFormatter) Then
     Return Me
   Else
     Return Nothing
   End If
  End Function
  
  Public Function Format(fmt As String, arg As Object, formatProvider As IFormatProvider) As String _
             Implements ICustomFormatter.Format

   ' Provide default formatting if arg is not an Int64.
    If Not TypeOf arg Is Int64 Then
     Try 
      Return HandleOtherFormats(fmt, arg) 
     Catch e As FormatException 
      Throw New FormatException(String.Format("The format of '{0}' is invalid.", fmt), e)
     End Try
    End If  
           
   ' Provider default formatting for unsupported format strings.
   Dim ufmt As String = fmt.ToUpper(CultureInfo.InvariantCulture)
   If Not (ufmt = "H" Or ufmt = "I") Then
     Try
      Return HandleOtherFormats(fmt, arg)
     Catch e As FormatException 
      Throw New FormatException(String.Format("The format of '{0}' is invalid.", fmt), e)
     End Try
   End If  

   ' Convert argument to a string.
   Dim result As String = arg.ToString()
   
   ' If account number is less than 12 characters, pad with leading zeroes.
   If result.Length < ACCT_LENGTH Then result = result.PadLeft(ACCT_LENGTH, "0"c)
   ' If account number is more than 12 characters, truncate to 12 characters.
   If result.Length > ACCT_LENGTH Then result = Left(result, ACCT_LENGTH)  
   
   If ufmt = "I"               ' Integer-only format.
     Return result
   ' Add hyphens for H format specifier.
   Else                    ' Hypenated format.
     Return Left(result, 5) & "-" & Mid(result, 6, 3) & "-" & Right(result, 4)
   End If  
  End Function  

  Private Function HandleOtherFormats(fmt As String, arg As Object) As String
   If TypeOf arg Is IFormattable Then
     Return DirectCast(arg, IFormattable).ToString(fmt, CultureInfo.CurrentCulture)
   ElseIf arg IsNot Nothing Then
     Return arg.ToString()
   Else
     Return String.Empty
   End If
  End Function
End Class

Uygulayan IFormatProvider sınıf daha sonra bir biçimlendirme ve ayrıştırma işlemi çağrısında kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki kod biçimlendirilmiş 12 basamaklı hesap numarası içeren bir dize oluşturmak için yöntemini çağırır String.Format(IFormatProvider, String, Object[]) .

using System;
using System.Globalization;

public enum DaysOfWeek { Monday=1, Tuesday=2 };

public class TestFormatting
{
  public static void Main()
  {
   long acctNumber;
   double balance;
   DaysOfWeek wday;
   string output;

   acctNumber = 104254567890;
   balance = 16.34;
   wday = DaysOfWeek.Monday;

   output = String.Format(new AcctNumberFormat(),
               "On {2}, the balance of account {0:H} was {1:C2}.",
               acctNumber, balance, wday);
   Console.WriteLine(output);

   wday = DaysOfWeek.Tuesday;
   output = String.Format(new AcctNumberFormat(),
               "On {2}, the balance of account {0:I} was {1:C2}.",
               acctNumber, balance, wday);
   Console.WriteLine(output);
  }
}
// The example displays the following output:
//    On Monday, the balance of account 10425-456-7890 was $16.34.
//    On Tuesday, the balance of account 104254567890 was $16.34.
open System
open System.Globalization

type DaysOfWeek = Monday = 1 | Tuesday = 2

[<EntryPoint>]
let main _ =
  let acctNumber = 104254567890L
  let balance = 16.34
  let wday = DaysOfWeek.Monday

  let output = 
    String.Format(AcctNumberFormat(), 
           "On {2}, the balance of account {0:H} was {1:C2}.", 
           acctNumber, balance, wday)
  printfn $"{output}"

  let wday = DaysOfWeek.Tuesday
  let output = 
    String.Format(AcctNumberFormat(),
           "On {2}, the balance of account {0:I} was {1:C2}.",
           acctNumber, balance, wday)
  printfn $"{output}"
  0

// The example displays the following output:
//    On Monday, the balance of account 10425-456-7890 was $16.34.
//    On Tuesday, the balance of account 104254567890 was $16.34.
Imports System.Globalization

Public Enum DaysOfWeek As Long
  Monday = 1
  Tuesday = 2
End Enum

Module TestFormatting
  Public Sub Main()
   Dim acctNumber As Long, balance As Double 
   Dim wday As DaysOfWeek 
   Dim output As String

   acctNumber = 104254567890
   balance = 16.34
   wday = DaysOfWeek.Monday

   output = String.Format(New AcctNumberFormat(), "On {2}, the balance of account {0:H} was {1:C2}.", acctNumber, balance, wday)
   Console.WriteLine(output)

   wday = DaysOfWeek.Tuesday
   output = String.Format(New AcctNumberFormat(), "On {2}, the balance of account {0:I} was {1:C2}.", acctNumber, balance, wday)
   Console.WriteLine(output)
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  On Monday, the balance of account 10425-456-7890 was $16.34.
'  On Tuesday, the balance of account 104254567890 was $16.34.

Açıklamalar

Arabirim, IFormatProvider biçimlendirme ve ayrıştırma işlemleri için biçimlendirme bilgileri sağlayan bir nesne sağlar. Biçimlendirme işlemleri, bir türün değerini bu değerin dize gösterimine dönüştürür. Tipik biçimlendirme yöntemleri, hem bir türün yöntemleri hem de FormatyöntemleridirToString. Ayrıştırma işlemleri, bir değerin dize gösterimini bu değere sahip bir türe dönüştürür. Tipik ayrıştırma yöntemleri ve TryParse'tirParse.

IFormatProvider Arabirimi tek bir yöntemden oluşur: IFormatProvider.GetFormat. GetFormat bir geri çağırma yöntemidir: Ayrıştırma veya biçimlendirme yöntemi onu çağırır ve biçimlendirme veya ayrıştırma yönteminin biçimlendirme bilgilerini sağlayacağı nesne türünü temsil eden bir Type nesne geçirir. yöntemi GetFormat , bu türdeki bir nesneyi döndürmekten sorumludur.

IFormatProvider uygulamaları genellikle biçimlendirme ve ayrıştırma yöntemleri tarafından örtük olarak kullanılır. Örneğin, DateTime.ToString(String) yöntemi örtük olarak sistemin geçerli kültürünü temsil eden bir IFormatProvider uygulama kullanır. IFormatProvideruygulamaları, ve String.Format(IFormatProvider, String, Object[])gibi Int32.Parse(String, IFormatProvider) türünde IFormatProviderbir parametreye sahip yöntemler tarafından açıkça belirtilebilir.

.NET Framework, sayısal ve tarih ve saat değerlerini biçimlendirmek veya ayrıştırmak için kullanılan kültüre özgü bilgiler sağlamak için aşağıdaki önceden tanımlanmış IFormatProvider üç uygulamayı içerir:

.NET Framework özel biçimlendirmeyi de destekler. Bu genellikle hem ICustomFormatterhem de IFormatProvider uygulayan bir biçimlendirme sınıfı oluşturmayı içerir. Daha sonra bu sınıfın bir örneği, bir sayıyı 12 basamaklı hesap numarası olarak biçimlendiren böyle bir özel uygulamanın çizimini sağlar gibi String.Format(IFormatProvider, String, Object[]) özel biçimlendirme işlemi gerçekleştiren bir yönteme parametre olarak geçirilir.

Yöntemler

GetFormat(Type)

Belirtilen tür için biçimlendirme hizmetleri sağlayan bir nesne döndürür.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.