Object Sınıf

Tanım

.NET sınıf hiyerarşisindeki tüm sınıfları destekler ve türetilmiş sınıflara alt düzey hizmetler sağlar. Bu, tüm .NET sınıflarının en üst düzey temel sınıfıdır; tür hiyerarşisinin köküdür.

public ref class System::Object
public class Object
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.AutoDual)]
[System.Serializable]
public class Object
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.AutoDual)]
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class Object
type obj = class
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.AutoDual)>]
[<System.Serializable>]
type obj = class
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.AutoDual)>]
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type obj = class
Public Class Object
Öznitelikler

Örnekler

Aşağıdaki örnek, sınıfından Object türetilen bir Point türünü tanımlar ve sınıfın birçok sanal yöntemini Object geçersiz kılar. Buna ek olarak, örnekte sınıfın statik ve örnek yöntemlerinin birçoğunun nasıl çağrılması Object gösterilmektedir.

using System;

// The Point class is derived from System.Object.
class Point
{
  public int x, y;

  public Point(int x, int y)
  {
    this.x = x;
    this.y = y;
  }

  public override bool Equals(object obj)
  {
    // If this and obj do not refer to the same type, then they are not equal.
    if (obj.GetType() != this.GetType()) return false;

    // Return true if x and y fields match.
    var other = (Point) obj;
    return (this.x == other.x) && (this.y == other.y);
  }

  // Return the XOR of the x and y fields.
  public override int GetHashCode()
  {
    return x ^ y;
  }

  // Return the point's value as a string.
  public override String ToString()
  {
    return $"({x}, {y})";
  }

  // Return a copy of this point object by making a simple field copy.
  public Point Copy()
  {
    return (Point) this.MemberwiseClone();
  }
}

public sealed class App
{
  static void Main()
  {
    // Construct a Point object.
    var p1 = new Point(1,2);

    // Make another Point object that is a copy of the first.
    var p2 = p1.Copy();

    // Make another variable that references the first Point object.
    var p3 = p1;

    // The line below displays false because p1 and p2 refer to two different objects.
    Console.WriteLine(Object.ReferenceEquals(p1, p2));

    // The line below displays true because p1 and p2 refer to two different objects that have the same value.
    Console.WriteLine(Object.Equals(p1, p2));

    // The line below displays true because p1 and p3 refer to one object.
    Console.WriteLine(Object.ReferenceEquals(p1, p3));

    // The line below displays: p1's value is: (1, 2)
    Console.WriteLine($"p1's value is: {p1.ToString()}");
  }
}

// This code example produces the following output:
//
// False
// True
// True
// p1's value is: (1, 2)
//
open System

// The Point class is derived from System.Object.
type Point(x, y) =
  member _.X = x
  member _.Y = y
  override _.Equals obj =
    // If this and obj do not refer to the same type, then they are not equal.
    match obj with
    | :? Point as other ->
      // Return true if x and y fields match.
      x = other.X && y = other.Y
    | _ -> 
      false

  // Return the XOR of the x and y fields.
  override _.GetHashCode() =
    x ^^^ y

  // Return the point's value as a string.
  override _.ToString() =
    $"({x}, {y})"

  // Return a copy of this point object by making a simple field copy.
  member this.Copy() =
    this.MemberwiseClone() :?> Point

// Construct a Point object.
let p1 = Point(1,2)

// Make another Point object that is a copy of the first.
let p2 = p1.Copy()

// Make another variable that references the first Point object.
let p3 = p1

// The line below displays false because p1 and p2 refer to two different objects.
printfn $"{Object.ReferenceEquals(p1, p2)}"

// The line below displays true because p1 and p2 refer to two different objects that have the same value.
printfn $"{Object.Equals(p1, p2)}"

// The line below displays true because p1 and p3 refer to one object.
printfn $"{Object.ReferenceEquals(p1, p3)}"

// The line below displays: p1's value is: (1, 2)
printfn $"p1's value is: {p1.ToString()}"
// This code example produces the following output:
//
// False
// True
// True
// p1's value is: (1, 2)
//
using namespace System;

// The Point class is derived from System.Object.
ref class Point
{
public:
  int x;
public:
  int y;

public:
  Point(int x, int y)
  {
    this->x = x;
    this->y = y;
  }

public:
  virtual bool Equals(Object^ obj) override
  {
    // If this and obj do not refer to the same type,
    // then they are not equal.
    if (obj->GetType() != this->GetType())
    {
      return false;
    }

    // Return true if x and y fields match.
    Point^ other = (Point^) obj;
    return (this->x == other->x) && (this->y == other->y);
  }

  // Return the XOR of the x and y fields.
public:
  virtual int GetHashCode() override 
  {
    return x ^ y;
  }

  // Return the point's value as a string.
public:
  virtual String^ ToString() override 
  {
    return String::Format("({0}, {1})", x, y);
  }

  // Return a copy of this point object by making a simple
  // field copy.
public:
  Point^ Copy()
  {
    return (Point^) this->MemberwiseClone();
  }
};

int main()
{
  // Construct a Point object.
  Point^ p1 = gcnew Point(1, 2);

  // Make another Point object that is a copy of the first.
  Point^ p2 = p1->Copy();

  // Make another variable that references the first
  // Point object.
  Point^ p3 = p1;

  // The line below displays false because p1 and 
  // p2 refer to two different objects.
  Console::WriteLine(
    Object::ReferenceEquals(p1, p2));

  // The line below displays true because p1 and p2 refer
  // to two different objects that have the same value.
  Console::WriteLine(Object::Equals(p1, p2));

  // The line below displays true because p1 and 
  // p3 refer to one object.
  Console::WriteLine(Object::ReferenceEquals(p1, p3));

  // The line below displays: p1's value is: (1, 2)
  Console::WriteLine("p1's value is: {0}", p1->ToString());
}

// This code produces the following output.
//
// False
// True
// True
// p1's value is: (1, 2)
' The Point class is derived from System.Object.
Class Point
  Public x, y As Integer
  
  Public Sub New(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer) 
    Me.x = x
    Me.y = y
  End Sub
  
  Public Overrides Function Equals(ByVal obj As Object) As Boolean 
    ' If Me and obj do not refer to the same type, then they are not equal.
    Dim objType As Type = obj.GetType()
    Dim meType As Type = Me.GetType()
    If Not objType.Equals(meType) Then
      Return False
    End If 
    ' Return true if x and y fields match.
    Dim other As Point = CType(obj, Point)
    Return Me.x = other.x AndAlso Me.y = other.y
  End Function 

  ' Return the XOR of the x and y fields.
  Public Overrides Function GetHashCode() As Integer 
    Return (x << 1) XOR y
  End Function 

  ' Return the point's value as a string.
  Public Overrides Function ToString() As String 
    Return $"({x}, {y})"
  End Function

  ' Return a copy of this point object by making a simple field copy.
  Public Function Copy() As Point 
    Return CType(Me.MemberwiseClone(), Point)
  End Function
End Class 

NotInheritable Public Class App
  Shared Sub Main() 
    ' Construct a Point object.
    Dim p1 As New Point(1, 2)
    
    ' Make another Point object that is a copy of the first.
    Dim p2 As Point = p1.Copy()
    
    ' Make another variable that references the first Point object.
    Dim p3 As Point = p1
    
    ' The line below displays false because p1 and p2 refer to two different objects.
    Console.WriteLine([Object].ReferenceEquals(p1, p2))

    ' The line below displays true because p1 and p2 refer to two different objects 
    ' that have the same value.
    Console.WriteLine([Object].Equals(p1, p2))

    ' The line below displays true because p1 and p3 refer to one object.
    Console.WriteLine([Object].ReferenceEquals(p1, p3))
    
    ' The line below displays: p1's value is: (1, 2)
    Console.WriteLine($"p1's value is: {p1.ToString()}")
  
  End Sub
End Class
' This example produces the following output:
'
' False
' True
' True
' p1's value is: (1, 2)
'

Açıklamalar

Devralma örtük olduğundan diller genellikle devralmayı Object bildirmek için bir sınıf gerektirmez.

.NET'teki tüm sınıflar öğesinden Objecttüretildiğinden Object , sınıfında tanımlanan her yöntem sistemdeki tüm nesnelerde kullanılabilir. Türetilmiş sınıflar aşağıdakiler de dahil olmak üzere bu yöntemlerden bazılarını geçersiz kılabilir ve geçersiz kılabilir:

 • Equals - Nesneler arasındaki karşılaştırmaları destekler.

 • Finalize - Bir nesne otomatik olarak geri kazanılmadan önce temizleme işlemlerini gerçekleştirir.

 • GetHashCode - Karma tablo kullanımını desteklemek için nesnenin değerine karşılık gelen bir sayı oluşturur.

 • ToString - Sınıfın bir örneğini açıklayan, okunabilir bir metin dizesi üretir.

Başarım Değerlendirmeleri

Herhangi bir nesne türünü işlemesi gereken bir koleksiyon gibi bir sınıf tasarlarsanız, sınıfın Object örneklerini kabul eden sınıf üyeleri oluşturabilirsiniz. Ancak, bir türü kutulama ve kutulama işleminin performans maliyeti vardır. Yeni sınıfınızın belirli değer türlerini sık sık işleyebileceğini biliyorsanız, boks maliyetini en aza indirmek için iki taktiklerden birini kullanabilirsiniz.

 • Bir türü kabul eden genel bir Object yöntem ve sınıfınızın sık işlemesini beklediğiniz her değer türünü kabul eden türe özgü yöntem aşırı yüklemeleri kümesi oluşturun. Çağıran parametre türünü kabul eden türe özgü bir yöntem varsa, hiçbir kutulama gerçekleşmez ve türe özgü yöntem çağrılır. Çağıran parametre türüyle eşleşen bir yöntem bağımsız değişkeni yoksa, parametre kutulanır ve genel yöntem çağrılır.

 • Türünüzü ve üyelerini genel türleri kullanacak şekilde tasarlar. Ortak dil çalışma zamanı, sınıfınızın bir örneğini oluşturduğunuzda ve genel tür bağımsız değişkeni belirttiğinizde kapalı bir genel tür oluşturur. Genel yöntem türe özgüdür ve çağırma parametresi kutulanmadan çağrılabilir.

Bazen türleri kabul eden ve döndüren Object genel amaçlı sınıflar geliştirmek gerekli olsa da, sık kullanılan bir türü işlemek için türe özgü bir sınıf da sağlayarak performansı geliştirebilirsiniz. Örneğin, Boole değerlerini ayarlamaya ve almaya özgü bir sınıf sağlamak, Boole değerlerinin kutulama ve kutulamanın kaldırılması maliyetini ortadan kaldırır.

Oluşturucular

Object()

Object sınıfının yeni bir örneğini başlatır.

Yöntemler

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.

Equals(Object, Object)

Belirtilen nesne örneklerinin eşit olarak kabul edilip edilmeyeceğini belirler.

Finalize()

Bir nesnenin atık toplama tarafından geri kazanılmadan önce kaynakları boşaltmaya ve diğer temizleme işlemlerini gerçekleştirmeye çalışmasına izin verir.

GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi işlevi görür.

GetType()

Type Geçerli örneğini alır.

MemberwiseClone()

Geçerli Objectöğesinin sığ bir kopyasını oluşturur.

ReferenceEquals(Object, Object)

Belirtilen Object örneklerin aynı örnek olup olmadığını belirler.

ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.

Şunlara uygulanır

İş Parçacığı Güvenliği

Bu türün genel statik (SharedVisual Basic) üyeleri iş parçacığı güvenlidir. Örnek üyelerinin iş parçacığı açısından güvenli olması garanti değildir.