StackOverflowException Sınıf

Tanım

Yürütme yığını yığın boyutunu aştığında oluşan özel durum. Bu sınıf devralınamaz.

public ref class StackOverflowException sealed : SystemException
public sealed class StackOverflowException : SystemException
[System.Serializable]
public sealed class StackOverflowException : SystemException
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class StackOverflowException : SystemException
type StackOverflowException = class
  inherit SystemException
[<System.Serializable>]
type StackOverflowException = class
  inherit SystemException
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type StackOverflowException = class
  inherit SystemException
Public NotInheritable Class StackOverflowException
Inherits SystemException
Devralma
StackOverflowException
Öznitelikler

Örnekler

Aşağıdaki örnek, yöntemine yapılan özyinelemeli çağrı sayısının MAX_RECURSIVE_CALLS sabiti tarafından tanımlanan en yüksek değeri aşmamasını sağlamak için Execute bir sayaç kullanır.

using System;

public class Example
{
  private const int MAX_RECURSIVE_CALLS = 1000;
  static int ctr = 0;
  
  public static void Main()
  {
   Example ex = new Example();
   ex.Execute();
   Console.WriteLine("\nThe call counter: {0}", ctr);
  }

  private void Execute()
  {
   ctr++;
   if (ctr % 50 == 0)
     Console.WriteLine("Call number {0} to the Execute method", ctr);
     
   if (ctr <= MAX_RECURSIVE_CALLS)
     Execute();
     
   ctr--;
  }
}
// The example displays the following output:
//    Call number 50 to the Execute method
//    Call number 100 to the Execute method
//    Call number 150 to the Execute method
//    Call number 200 to the Execute method
//    Call number 250 to the Execute method
//    Call number 300 to the Execute method
//    Call number 350 to the Execute method
//    Call number 400 to the Execute method
//    Call number 450 to the Execute method
//    Call number 500 to the Execute method
//    Call number 550 to the Execute method
//    Call number 600 to the Execute method
//    Call number 650 to the Execute method
//    Call number 700 to the Execute method
//    Call number 750 to the Execute method
//    Call number 800 to the Execute method
//    Call number 850 to the Execute method
//    Call number 900 to the Execute method
//    Call number 950 to the Execute method
//    Call number 1000 to the Execute method
//
//    The call counter: 0
let MAX_RECURSIVE_CALLS = 1000
let mutable ctr = 0
  
let rec execute () =
  ctr <- ctr + 1
  if ctr % 50 = 0 then
    printfn $"Call number {ctr} to the Execute method"
    
  if ctr <= MAX_RECURSIVE_CALLS then
    execute ()
    
  ctr <- ctr - 1
  
execute ()
printfn $"\nThe call counter: {ctr}"
// The example displays the following output:
//    Call number 50 to the Execute method
//    Call number 100 to the Execute method
//    Call number 150 to the Execute method
//    Call number 200 to the Execute method
//    Call number 250 to the Execute method
//    Call number 300 to the Execute method
//    Call number 350 to the Execute method
//    Call number 400 to the Execute method
//    Call number 450 to the Execute method
//    Call number 500 to the Execute method
//    Call number 550 to the Execute method
//    Call number 600 to the Execute method
//    Call number 650 to the Execute method
//    Call number 700 to the Execute method
//    Call number 750 to the Execute method
//    Call number 800 to the Execute method
//    Call number 850 to the Execute method
//    Call number 900 to the Execute method
//    Call number 950 to the Execute method
//    Call number 1000 to the Execute method
//
//    The call counter: 0
Module Example
  Private Const MAX_RECURSIVE_CALLS As Integer = 1000
  Dim ctr As Integer = 0

  Public Sub Main()
   Execute()
   Console.WriteLine()
   Console.WriteLine("The call counter: {0}", ctr)
  End Sub

  Private Sub Execute()
   ctr += 1
   If ctr Mod 50 = 0 Then
     Console.WriteLine("Call number {0} to the Execute method", ctr)
   End If
   
   If ctr <= MAX_RECURSIVE_CALLS Then
     Execute()
   End If

   ctr -= 1
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Call number 50 to the Execute method
'    Call number 100 to the Execute method
'    Call number 150 to the Execute method
'    Call number 200 to the Execute method
'    Call number 250 to the Execute method
'    Call number 300 to the Execute method
'    Call number 350 to the Execute method
'    Call number 400 to the Execute method
'    Call number 450 to the Execute method
'    Call number 500 to the Execute method
'    Call number 550 to the Execute method
'    Call number 600 to the Execute method
'    Call number 650 to the Execute method
'    Call number 700 to the Execute method
'    Call number 750 to the Execute method
'    Call number 800 to the Execute method
'    Call number 850 to the Execute method
'    Call number 900 to the Execute method
'    Call number 950 to the Execute method
'    Call number 1000 to the Execute method
'
'    The call counter: 0

Açıklamalar

StackOverflowException genellikle çok derin veya sınırsız özyineleme durumunda yürütme yığını taşması hataları için oluşturulur. Bu nedenle kodunuzun sonsuz döngü veya sonsuz özyineleme olmadığından emin olun.

StackOverflowException değeri 0x800703E9 olan HRESULT COR_E_STACKOVERFLOW kullanır. Ara Localloc dil (IL) yönergesi StackOverflowExceptionoluşturur. Bir StackOverflowException nesnenin ilk özellik değerlerinin listesi için oluşturuculara StackOverflowException bakın.

.NET Framework 2.0'dan başlayarak, bloğu olan try/catch bir StackOverflowException nesneyi yakalayamazsınız ve karşılık gelen işlem varsayılan olarak sonlandırılır. Sonuç olarak, yığın taşmasını algılamak ve önlemek için kodunuzu yazmanız gerekir. Örneğin, uygulamanız özyinelemeye bağlıysa, özyinelemeli döngünün sonlandırılması için bir sayaç veya durum koşulu kullanın. Bu tekniğin çizimi için Örnekler bölümüne bakın.

Not

özniteliğini HandleProcessCorruptedStateExceptionsAttribute oluşturan bir yönteme StackOverflowException uygulamanın hiçbir etkisi yoktur. Özel durumu yine de kullanıcı kodundan işleyemezsiniz.

Uygulamanız ortak dil çalışma zamanını (CLR) barındırıyorsa, CLR'nin yığın taşması özel durumunun oluştuğu uygulama etki alanını kaldırması ve ilgili işlemin devam etmesine izin vermesi gerektiğini belirtebilir. Daha fazla bilgi için bkz. ICLRPolicyManager Arabirimi.

Oluşturucular

StackOverflowException()

Sınıfının yeni bir örneğini StackOverflowException başlatır ve yeni örneğin özelliğini "İstenen işlem yığın taşmasına neden oldu" gibi hatayı açıklayan sistem tarafından sağlanan bir iletiye ayarlar Message . Bu ileti geçerli sistem kültürünü hesaba katıyor.

StackOverflowException(String)

Belirtilen hata iletisiyle sınıfının yeni bir örneğini StackOverflowException başlatır.

StackOverflowException(String, Exception)

Sınıfın StackOverflowException yeni bir örneğini belirtilen bir hata iletisiyle ve bu özel durumun nedeni olan iç özel duruma başvuruyla başlatır.

Özellikler

Data

Özel durum hakkında kullanıcı tanımlı ek bilgiler sağlayan bir anahtar/değer çifti koleksiyonu alır.

(Devralındığı yer: Exception)
HelpLink

Bu özel durumla ilişkili yardım dosyasının bağlantısını alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Exception)
HResult

Belirli bir özel duruma atanan kodlanmış sayısal bir değer olan HRESULT'u alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Exception)
InnerException

Exception Geçerli özel duruma neden olan örneği alır.

(Devralındığı yer: Exception)
Message

Geçerli özel durumu açıklayan bir ileti alır.

(Devralındığı yer: Exception)
Source

Hataya neden olan uygulamanın veya nesnenin adını alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Exception)
StackTrace

Çağrı yığınındaki anlık çerçevelerin dize gösterimini alır.

(Devralındığı yer: Exception)
TargetSite

Geçerli özel durumu oluşturan yöntemini alır.

(Devralındığı yer: Exception)

Yöntemler

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.

(Devralındığı yer: Object)
GetBaseException()

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılındığında, sonraki bir veya daha fazla özel durumun kök nedeni olan değerini döndürür Exception .

(Devralındığı yer: Exception)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi işlevi görür.

(Devralındığı yer: Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)
Kullanımdan kalktı.

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılındığında, özel durumla ilgili bilgilerle öğesini SerializationInfo ayarlar.

(Devralındığı yer: Exception)
GetType()

Geçerli örneğin çalışma zamanı türünü alır.

(Devralındığı yer: Exception)
MemberwiseClone()

Geçerli Objectöğesinin sığ bir kopyasını oluşturur.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Geçerli özel durumun dize gösterimini oluşturur ve döndürür.

(Devralındığı yer: Exception)

Ekinlikler

SerializeObjectState
Kullanımdan kalktı.

Bir özel durum, özel durum hakkında serileştirilmiş veriler içeren bir özel durum nesnesi oluşturmak üzere seri hale getirildiğinde gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Exception)

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.