ISessionStateItemCollection.Remove(String) Yöntem

Tanım

Bir öğeyi koleksiyondan siler.

public:
 void Remove(System::String ^ name);
public void Remove (string name);
abstract member Remove : string -> unit
Public Sub Remove (name As String)

Parametreler

name
String

Koleksiyondan silinecek öğenin adı.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği yönteminin Remove bir uygulamasını gösterir. Arabirimin eksiksiz bir uygulamasının ISessionStateItemCollection örneği için, arabirime genel bakış bölümünde sağlanan örne ISessionStateItemCollection bakın.

public void Remove(string name)
{
  pItems.Remove(name);
  pDirty = true;
}
Public Sub Remove(name As String) Implements ISessionStateItemCollection.Remove
  pItems.Remove(name)
  pDirty = True
End Sub

Açıklamalar

yöntemini uygularkenRemove, uygulamadaki ISessionStateItemCollection değerlerin Dirty değiştirildiğini belirtmek için true özelliğini olarak ayarlamanız gerekir.

ISessionStateItemCollection Uygulama belirtilen nameöğesine sahip bir öğe içermiyorsa, koleksiyon değişmeden kalmalı ve özel durum oluşturulmayacak.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.