Aracılığıyla paylaş


Average, Max, Min, StdevP, Sum ve VarP işlevleri

Şunlar için geçerlidir: Tuval uygulamaları Masaüstü akışları Dataverse formül sütunları Model temelli uygulamalar Power Platform CLI

Bir sayı kümesini özetleyen toplama işlevleri.

Description

Average işlevi bağımsız değişkenlerinin ortalamasını veya aritmetik ortalamasını hesaplar.

Max işlevi maksimum değeri bulur.

Min işlevi minimum değeri bulur.

Sum işlevi bağımsız değişkenlerinin toplamını hesaplar.

StdevP işlevi bağımsız değişkenlerinin standart sapmasını hesaplar.

VarP işlevi bağımsız değişkenlerinin varyansını hesaplar.

Bu işlevlerin değerlerini şu şekilde belirtebilirsiniz:

  • Ayrı bağımsız değişkenler. Örneğin Sum( 1, 2, 3 ), 6 sonucunu döndürür.
  • Bir tablo ve o tabloda çalıştırılacak formül. Toplam, her bir kayıt için formül değerlerine göre hesaplanır.

İşlenmekte olan kayıt alanları formül içinde bulunur. ThisRecord işlecini kullanın veya başka bir değere olduğu gibi yalnızca adla başvuruda bulunun. As işleci, formülünüzü daha anlaşılır ve iç içe geçmiş kayıtları erişilebilir hale getirmenizi kolaylaştıracak şekilde, işlenen kaydı adlandırmak için de kullanılabilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki örneklere ve kayıt kapsamıyla çalışma bölümüne bakın.

Bu işlevler yalnızca sayısal değerlerle çalışır. Dizeler veya kayıtlar gibi diğer değer türleri yok sayılır. Bir dizeyi sayıya dönüştürmek için Value işlevini kullanın.

Average, Max, Min ve Sum işlevleri bu işlevler için temsilci seçmeyi destekleyen bir veri kaynağı ile birlikte kullanılabilir. Ancak StdevP ve VarP işlevleri için hiçbir veri kaynağında temsilci seçme gerçekleştirilemez. Temsilci seçme desteklenmiyorsa verilerin yalnızca ilk bölümü alınır ve ardından işlev yerel olarak uygulanır. Sonuç, tüm hikayeyi temsil etmeyebilir. Yazma sırasında size bu sınırlamayı anımsatmak ve mümkün olduğunda temsilci atanabilir alternatiflere geçmenizi önermek üzere bir temsilci seçme uyarısı görüntülenir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. temsilci atamaya genel bakış.

Sözdizimi

Average( SayısalFormül1, [ SayısalFormül2, ... ] )
Max( SayısalFormül1, [ SayısalFormül2, ... ] )
Min( SayısalFormül1, [ SayısalFormül2, ... ] )
Sum( SayısalFormül1, [ SayısalFormül2, ... ] )
StdevP( SayısalFormül1, [ SayısalFormül2, ... ] )
VarP( SayısalFormül1, [ SayısalFormül2, ... ] )

  • NumericalFormula(s) - Gerekli. Üzerinde çalışılacak sayısal değerler.

Average( Tablo, SayısalFormül )
Max( Tablo, SayısalFormül )
Min( Tablo, SayısalFormül )
Sum( Tablo, SayısalFormül )
StdevP( Tablo, SayısalFormül )
VarP( Tablo, SayısalFormül )

  • Tablo: Gerekli. Üzerinde çalışılacak tablo.
  • NumericalFormula - Gerekli. Her bir kayıt için değerlendirilecek formül. Toplama için bu formülün sonucu kullanılır. Tablo sütunlarını formülde kullanabilirsiniz.

Örnekler

Adım adım

CostPerUnit ve UnitsSold sütunlarına sahip olan Satış adlı bir veri kaynağınız olduğunu ve bir etiketin Text özelliğini şu işlev olarak ayarladığınızı düşünelim:
Sum(Satış, CostPerUnit * UnitsSold)

Etiket her bir kayıt için ilgili sütunlardaki değerleri çarpıp tüm kayıtların sonuçlarını toplayarak toplam satış rakamlarını gösterir:
Satılan birim sayısı ve birim başı maliyetten toplam satış rakamlarını hesaplama.

Farklı bir örnek olarak Kaydırıcı1, Kaydırıcı2 ve Kaydırıcı3 adında kaydırıcılara ve Text özelliği şu formül olarak ayarlanmış bir etikete sahip olduğunuzu düşünelim:
Sum (Slider1. Value, Slider2. Value, Slider3. Value): Etiket, Kaydırıcıların ayarlandığı tüm değerlerin toplamını gösterir.
Average(Slider1. Value, Slider2. Value, Slider3. Value): Etiket, Kaydırıcıların ayarlandığı tüm değerlerin ortalamasını gösterir.
Max(Slider1. Value, Slider2. Value, Slider3. Value): Etiket, Kaydırıcıların ayarlandığı tüm değerlerin maksimumunu gösterir.
Min(Slider1. Value, Slider2. Value, Slider3. Value): Etiket, Kaydırıcıların ayarlandığı tüm değerlerin minimumunu gösterir.
StdevP(Slider1. Value, Slider2. Value, Slider3. Value): Etiket, Kaydırıcıların ayarlandığı tüm değerlerin standart sapmasını gösterir.
VarP(Slider1. Value, Slider2. Value, Slider3. Value): Etiket, Kaydırıcıların ayarlandığı tüm değerlerin varyansını gösterir.