(KULLANıM DıŞı) Linux kapsayıcıları için Kubernetes kümesini dağıtma

İpucu

Azure Kubernetes Service kullanan bu hızlı başlangıcın güncelleştirilmiş sürümü için bkz. Hızlı Başlangıç: Azure Kubernetes Service (AKS) kümesi dağıtma.

Uyarı

Azure Container Service (ACS) kullanım dışı bırakılıyor. ACS'ye yeni özellik veya işlevsellik eklenmiyor. Tüm API'ler, portal deneyimi, CLI komutları ve belgeleri kullanım dışı olarak işaretlenir.

2017'de Kubernetes yönetimi, dağıtımı ve işlemlerini basitleştirmek için Azure Kubernetes Service (AKS) kullanıma sunulmuştur. Kubernetes düzenleyicisini kullanıyorsanız lütfen 31 Ocak 2020'ye kadar AKS'ye geçin. Başlamak için bkz. Azure Kubernetes Service geçiş.

Daha fazla bilgi için bkz. Azure.com'da Azure Container Service'in kullanımdan kaldırılması duyurusu.

Bu hızlı başlangıçta, Azure CLI kullanılarak bir Kubernetes kümesi dağıtılır. Ardından web ön ucu ve bir Redis örneğinden oluşan çok kapsayıcılı bir uygulama dağıtılıp küme üzerinde çalıştırılır. Tamamlandığında, uygulamaya İnternet üzerinden erişilebilir.

Bu belgede kullanılan örnek uygulama Python’da yazılmıştır. Kavramlar ve burada ayrıntıları verilen adımlar herhangi bir kapsayıcı görüntüsünü Kubernetes kümesine dağıtmak için kullanılabilir. Kod, Dockerfile ve bu projeyle ilgili önceden oluşturulmuş Kubernetes bildirim dosyaları GitHub’da vardır.

Azure Vote’a göz atma görüntüsü

Bu hızlı başlangıçta temel Kubernetes kavramlarını bildiğiniz varsayılmıştır. Kubernetes hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kubernetes belgeleri.

Azure aboneliğiniz yoksa başlamadan önce ücretsiz bir hesap oluşturun.

Azure Cloud Shell kullanma

Azure, tarayıcınız aracılığıyla kullanabileceğiniz etkileşimli bir kabuk ortamı olan Azure Cloud Shell’i barındırır. Azure hizmetleriyle çalışmak için Cloud Shell ile Bash veya PowerShell kullanabilirsiniz. Bu makaledeki kodu, yerel ortamınıza herhangi bir şey yüklemeye gerek kalmadan çalıştırmak için Cloud Shell’in önceden yüklenmiş komutlarını kullanabilirsiniz.

Azure Cloud Shell’i başlatmak için:

Seçenek Örnek/Bağlantı
Kod bloğunun sağ üst köşesindeki Deneyin’i seçin. Deneyin seçeneği belirlendiğinde, kod otomatik olarak Cloud Shell’e kopyalanmaz. Azure Cloud Shell için Deneyin örneği
Cloud Shell’i tarayıcınızda açmak için https://shell.azure.com bölümüne gidin veya Cloud Shell’i Başlat düğmesini seçin. Cloud Shell’i yeni bir pencerede başlatma
Azure portalın sağ üst köşesindeki menü çubuğunda yer alan Cloud Shell düğmesini seçin. Azure portaldaki Cloud Shell düğmesi

Azure Cloud Shell’de bu makaledeki kodu çalıştırmak için:

 1. Cloud Shell’i başlatın.

 2. Kodu kopyalamak için kod bloğunda Kopyala düğmesini seçin.

 3. Windows ve Linux sisteminde Ctrl+Shift+V tuşlarını kullanarak veya macOS’de Cmd+Shift+V tuşlarını kullanarak kodu Cloud Shell oturumuna yapıştırın.

 4. Kodu çalıştırmak için Enter tuşuna basın.

CLI'yi yerel olarak yükleyip kullanmayı seçerseniz bu hızlı başlangıç için Azure CLI 2.0.4 veya sonraki bir sürümünü kullanmanız gerekir. Sürümü bulmak için az --version komutunu çalıştırın. Yükleme veya yükseltme yapmanız gerekirse bkz. Azure CLI’yı yükleme.

Kaynak grubu oluşturma

az group create komutuyla bir kaynak grubu oluşturun. Azure kaynak grubu, Azure kaynaklarının dağıtıldığı ve yönetildiği mantıksal bir gruptur.

Aşağıdaki örnek westeurope konumunda myResourceGroup adlı bir kaynak grubu oluşturur.

az group create --name myResourceGroup --location westeurope

Çıkış:

{
 "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/myResourceGroup",
 "location": "westeurope",
 "managedBy": null,
 "name": "myResourceGroup",
 "properties": {
  "provisioningState": "Succeeded"
 },
 "tags": null
}

Kubernetes kümesi oluşturma

Azure Container Service’de az acs create komutuyla Kubernetes kümesi oluşturun. Aşağıdaki örnekte, bir Linux ana düğümü ve üç Linux aracı düğümüyle myK8sCluster adlı bir küme oluşturulmuştur.

az acs create --orchestrator-type kubernetes --resource-group myResourceGroup --name myK8sCluster --generate-ssh-keys

Sınırlı deneme sürümünde olduğu gibi bazı durumlarda, bir Azure aboneliğinin Azure kaynaklarına sınırlı erişimi olur. Dağıtım sınırlı kullanılabilir çekirdek sayısı nedeniyle başarısız olursa, --agent-count 1 öğesini az acs create komutuna ekleyerek varsayılan aracı sayısını azaltın.

Birkaç dakika sonra komut tamamlanır ve küme hakkında json tarafından biçimlendirilmiş bilgiler gösterilir.

Kümeye bağlanma

Bir Kubernetes kümesini yönetmek için Kubernetes komut satırı istemcisi kubectl’i kullanın.

Azure Cloud Shell kullanıyorsanız kubectl zaten yüklüdür. Yerel olarak yüklemek istiyorsanız az acs kubernetes install-cli komutunu kullanabilirsiniz.

kubectl’i Kubernetes kümenize bağlanacak şekilde yapılandırmak için az acs kubernetes get-credentials komutunu çalıştırın. Bu adım kimlik bilgilerini indirir ve Kubernetes CLI’yi bunları kullanacak şekilde yapılandırır.

az acs kubernetes get-credentials --resource-group=myResourceGroup --name=myK8sCluster

Kümenize bağlantıyı doğrulamak için kubectl get komutunu kullanarak küme düğümleri listesini alın.

kubectl get nodes

Çıkış:

NAME          STATUS           AGE    VERSION
k8s-agent-14ad53a1-0  Ready           10m    v1.6.6
k8s-agent-14ad53a1-1  Ready           10m    v1.6.6
k8s-agent-14ad53a1-2  Ready           10m    v1.6.6
k8s-master-14ad53a1-0  Ready,SchedulingDisabled  10m    v1.6.6

Uygulamayı çalıştırma

Kubernetes bildirim dosyası, hangi kapsayıcı görüntülerinin çalıştırılması gerektiği de dahil olmak üzere, küme için istenen durumu tanımlar. Bu örnekte, Azure Vote uygulamasını çalıştırmak için gerekli tüm nesneleri oluşturmak için bir bildirim kullanılır.

azure-vote.yml adlı bir dosya oluşturun ve dosyayı aşağıdaki YAML’ye kopyalayın. Azure Cloud Shell'de çalışıyorsanız, bu dosya bir sanal veya fiziksel sistemde olduğu gibi vi veya Nano kullanılarak oluşturulabilir.

apiVersion: apps/v1beta1
kind: Deployment
metadata:
 name: azure-vote-back
spec:
 replicas: 1
 template:
  metadata:
   labels:
    app: azure-vote-back
  spec:
   containers:
   - name: azure-vote-back
    image: redis
    ports:
    - containerPort: 6379
     name: redis
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: azure-vote-back
spec:
 ports:
 - port: 6379
 selector:
  app: azure-vote-back
---
apiVersion: apps/v1beta1
kind: Deployment
metadata:
 name: azure-vote-front
spec:
 replicas: 1
 template:
  metadata:
   labels:
    app: azure-vote-front
  spec:
   containers:
   - name: azure-vote-front
    image: microsoft/azure-vote-front:v1
    ports:
    - containerPort: 80
    env:
    - name: REDIS
     value: "azure-vote-back"
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: azure-vote-front
spec:
 type: LoadBalancer
 ports:
 - port: 80
 selector:
  app: azure-vote-front

Uygulamayı çalıştırmak için kubectl create komutunu kullanın.

kubectl create -f azure-vote.yml

Çıkış:

deployment "azure-vote-back" created
service "azure-vote-back" created
deployment "azure-vote-front" created
service "azure-vote-front" created

Uygulamayı test edin

Uygulama çalıştırıldığında, uygulama ön ucunu İnternet üzerinden kullanıma sunan bir Kubernetes hizmeti oluşturulur. Bu işlemin tamamlanması birkaç dakika sürebilir.

İlerleme durumunu izlemek için kubectl get service komutunu bağımsız değişkeniyle --watch birlikte kullanın.

kubectl get service azure-vote-front --watch

Başlangıçta azure-vote-front için EXTERNAL-IP durumu pending olarak görünür. EXTERNAL-IP adresi pending durumundan IP address değerine değiştiğinde kubectl izleme işlemini durdurmak için CTRL-C komutunu kullanın.

azure-vote-front  10.0.34.242  <pending>   80:30676/TCP  7s
azure-vote-front  10.0.34.242  52.179.23.131  80:30676/TCP  2m

Artık Azure Vote Uygulamasını görmek için dış IP adresine göz atabilirsiniz.

Azure Vote’a göz atma görüntüsü

Kümeyi silme

Kümeye artık ihtiyacınız yoksa az group delete komutunu kullanarak kaynak grubunu, kapsayıcı hizmetini ve ilgili tüm kaynakları kaldırabilirsiniz.

az group delete --name myResourceGroup --yes --no-wait

Kodu alma

Bu hızlı başlangıçta, Kubernetes dağıtımı oluşturmak için önceden oluşturulmuş kapsayıcı görüntüleri kullanılır. İlgili uygulama kodu, Dockerfile ve Kubernetes bildirim dosyası GitHub'da bulunur.

https://github.com/Azure-Samples/azure-voting-app-redis

Sonraki adımlar

Bu hızlı başlangıçta, bir Kubernetes kümesi dağıtıp ve bu kümeye çok kapsayıcılı bir uygulama dağıttınız.

Azure Container Service hakkında daha fazla bilgi ve dağıtım örneği için tam kod açıklaması için Kubernetes küme öğreticisine geçin.