Làm việc với các kiểm soát lặp lại trong thẻ

Liên kết dữ liệu được sử dụng để lặp lại các điều khiển cho một biến bảng bằng cách sử dụng Lặp lại cho mọi thuộc tính nâng cao.

Ví dụ: nếu bạn có một bảng có tên fruits được liên kết với mảng ["apples", "oranges", "pears"], bạn có thể thêm tùy chọn kiểm soát nhãn Văn bản và đặt Lặp lại cho mọi thuộc tính cho fruitsthuộc tính văn bản của nó tới ThisItem.Value. Khi mở ra, thẻ sẽ hiển thị ba nhãn văn bản với mỗi chuỗi trong bảng.

Ảnh chụp màn hình thẻ có bảng chứa các giá trị 'táo', 'cam' và 'lê' trong một cột.

Có thể sử dụng cùng một mẫu liên kết dữ liệu cho bảng với các điều khiển khác và trong tập hợp cột và vùng chứa.