learn.microsoft.com - Các Điều khoản sử dụng

Chấp nhận các điều khoản

Các Điều khoản sử dụng ("TOU") sau đây áp dụng cho việc bạn dùng trang web Microsoft Learn (https://learn.microsoft.com), Tech Profile và các dịch vụ liên kết bất kỳ. Microsoft bảo lưu quyền cập nhật TOU bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của TOU bằng cách bấm vào liên kết siêu văn bản "Điều khoản sử dụng" ở cuối các trang web của chúng tôi.

Mô tả dịch vụ

Thông qua trang web Microsoft Learn, Tech Profile và các dịch vụ liên kết, bạn sẽ được Microsoft cấp quyền truy cập vào nhiều nguồn tài liệu khác nhau, bao gồm hướng dẫn đào tạo tương tác, tài liệu, video, công cụ dành cho nhà phát triển, khu vực tải xuống, diễn đàn giao tiếp và thông tin sản phẩm (sau đây gọi tắt là "Dịch vụ"). Dịch vụ, bao gồm mọi bản cập nhật, nâng cấp, tính năng mới và/hoặc phần bổ sung của mọi thuộc tính Web mới, tuân theo TOU.

Giới hạn sử dụng cá nhân và phi thương mại

Trừ khi được nêu cụ thể, Dịch vụ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn. Bạn không được phép sửa đổi, sao chép, phân phối, chuyển tải, trình chiếu công khai, thực hiện, xuất bản, cấp phép, tạo sản phẩm phái sinh, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ Dịch vụ (trừ trường hợp sử dụng cá nhân vì mục đích phi thương mại) mà không có văn bản chấp thuận của Microsoft.

Bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn. Vui lòng đọc Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft (“Điều khoản về Quyền riêng tư”) vì tài liệu này mô tả các loại dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn và thiết bị của bạn, cũng như cách thức sử dụng dữ liệu và cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu. Điều khoản về Quyền riêng tư cũng thể hiện cách thức Microsoft sử dụng Đệ trình (như được định nghĩa sau đây), bình luận, điểm xếp hạng hoặc đánh giá Dịch vụ, thông tin, tệp, hình ảnh, tài liệu, âm thanh, tài liệu kỹ thuật số, phát sóng trực tiếp, video và mọi nội dung mà bạn đăng tải, lưu trữ, trình chiếu hoặc chia sẻ thông qua Dịch vụ (sau đây gọi tắt là “Nội dung”). Trong trường hợp việc xử lý thuộc phạm vi chấp thuận cũng như phạm vi pháp luật cho phép, bằng việc đồng ý các Điều khoản này, bạn đã chấp thuận để Microsoft thu thập, sử dụng và công bố Nội dung và dữ liệu của bạn như được mô tả trong Điều khoản về Quyền riêng tư. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo riêng và yêu cầu bạn đồng ý như được nhắc đến trong Điều khoản về Quyền riêng tư.

Nội dung và thông tin người dùng công khai: Những người dùng khác có thể xem thông tin người dùng mà bạn cung cấp (bao gồm tên người dùng, tên hiển thị, hình đại diện, tiểu sử, chức danh nghề nghiệp, tổ chức và thành tích của người dùng). Để sử dụng Tech Profile, bạn chỉ cần cung cấp tên người dùng và tên hiển thị. Các nội dung khác đều không bắt buộc. Bạn có thể cập nhật tên người dùng và tên hiển thị tại mọi thời điểm. Microsoft có thể thu thập và hiển thị công khai ngày bạn đăng ký Tech Profile và liên kết với Microsoft.

Người dùng khác có thể xem mọi Nội dung được bạn đăng tải công khai. Bạn có thể xóa bỏ một số loại hình Nội dung sau khi đăng tải. Tuy nhiên, không phải loại hình Nội dung nào cũng có thể bị xóa bỏ sau khi được đăng tải công khai.

Thông báo cụ thể về phần mềm có sẵn trên trang web này

Mọi phần mềm được cung cấp để tải xuống từ Dịch vụ ("Phần mềm") là sản phẩm có bản quyền của Microsoft và/hoặc nhà cung cấp của Microsoft. Việc sử dụng Phần mềm chịu sự chi phối của các điều khoản của thỏa thuận cấp phép người dùng cuối, nếu có, đi kèm hoặc được bao gồm với Phần mềm ("Thỏa thuận cấp phép"). Và người dùng cuối sẽ không thể cài đặt Phần mềm bất kỳ được đi kèm với hoặc bao gồm Thỏa thuận cấp phép, trừ khi họ đồng ý trước tiên với các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép. Các văn tự hoặc mã của bên thứ ba, được liên kết hoặc tham chiếu từ trang web này đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba sở hữu các văn tự hoặc mã đó, chứ không phải bởi Microsoft.

Phần mềm được cung cấp để tải xuống chỉ cho mục đích sử dụng của người dùng cuối theo Thỏa thuận cấp phép. Mọi hành vi sao chép hoặc phân phối lại Phần mềm không theo Thỏa thuận cấp phép đều bị pháp luật nghiêm cấm rõ ràng và có thể phải chịu các hình phạt hình sự và dân sự nặng. Người vi phạm sẽ bị khởi tố tới mức tối đa có thể.

KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU TRÊN, VIỆC SAO CHÉP HOẶC TÁI TẠO PHẦN MỀM SANG BẤT KỲ MÁY CHỦ HOẶC VỊ TRÍ NÀO KHÁC ĐỂ TIẾP TỤC SAO CHÉP HOẶC PHÂN PHỐI LẠI ĐỀU BỊ NGHIÊM CẤM RÕ RÀNG, TRỪ KHI VIỆC SAO CHÉP HOẶC PHÂN PHỐI LẠI ĐÓ ĐƯỢC CHO PHÉP RÕ RÀNG THEO THỎA THUẬN CẤP PHÉP ĐI KÈM VỚI PHẦN MỀM ĐÓ.

PHẦN MỀM ĐƯỢC BẢO HÀNH, NẾU CÓ, CHỈ THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN CẤP PHÉP. NGOẠI TRỪ NHƯ ĐƯỢC BẢO HÀNH TRONG THỎA THUẬN CẤP PHÉP, TẬP ĐOÀN MICROSOFT TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM NÀY, BAO GỒM TẤT CẢ BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC SẢN PHẨM, CHO DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY THEO LUẬT ĐỊNH, TÍNH THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ, TÁC QUYỀN VÀ KHÔNG VI PHẠM. ĐỂ THUẬN TIỆN CHO BẠN, MICROSOFT CÓ THỂ CUNG CẤP THEO MỘT PHẦN CỦA DỊCH VỤ HOẶC TRONG SẢN PHẨM PHẦN MỀM CỦA MICROSOFT, CÁC CÔNG CỤ VÀ TIỆN ÍCH ĐỂ SỬ DỤNG VÀ/HOẶC TẢI XUỐNG. MICROSOFT KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA KẾT QUẢ HOẶC SẢN PHẨM ĐẦU RA CÓ ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ CÔNG CỤ VÀ TIỆN ÍCH NÀO NHƯ VẬY. VUI LÒNG TÔN TRỌNG CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI KHÁC KHI SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ VÀ TIỆN ÍCH ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN DỊCH VỤ HOẶC TRONG SẢN PHẨM PHẦN MỀM CỦA MICROSOFT.

CHÚ THÍCH VỀ QUYỀN GIỚI HẠN. Mọi Phần mềm được tải xuống từ Dịch vụ cho hoặc thay mặt cho Hoa Kỳ, các cơ quan và/hoặc cơ quan phát hành công cụ của Hoa Kỳ ("Chính phủ Hoa Kỳ"), đều được cung cấp với Quyền Hạn chế. Việc Chính phủ Hoa Kỳ sử dụng, sao chép hoặc tiết lộ tuân theo các giới hạn được quy định trong tiểu đoạn (c)(1)(ii) của điều khoản Quyền về Dữ liệu Kỹ thuật và Phần mềm Máy tính tại DFARS 252.227-7013 hoặc các tiểu đoạn (c)(1) và (2) của Phần mềm Máy tính Thương mại - Quyền Hạn chế tại 48 CFR 52.227-19, nếu áp dụng. Nhà sản xuất là Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Thông báo cụ thể về Tài liệu có sẵn trên trang web này

Tài liệu nhất định có thể chịu sự chi phối của các điều khoản cấp phép rõ ràng riêng biệt với các điều khoản có tại đây. Trong trường hợp các điều khoản xung đột, điều khoản cấp phép rõ ràng sẽ được áp dụng. Bạn có quyền sử dụng Tài liệu (sách trắng, thông cáo báo chí, bảng dữ liệu và câu hỏi thường gặp) có được từ Dịch vụ khi thỏa mãn các điều kiện sau: (1) thông báo về bản quyền dưới đây được trình bày trên mọi bản sao cùng với thông báo chấp thuận, (2) hoạt động sử dụng Tài liệu có được từ Dịch vụ là vì mục đích cung cấp thông tin và phi thương mại hoặc vì mục đích sử dụng cá nhân và Tài liệu sẽ không bị sao chép hoặc đăng tải trên bất kỳ máy tính kết nối mạng hay bị truyền phát trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào và (3) Tài liệu không bị sửa chữa. Các học viện giáo dục được công nhận chính thức như K-12, trường đại học, cao đẳng công lập/dân lập và trường cao đẳng cộng đồng tiểu bang có thể tải xuống và sao chép Tài liệu để phân phát trong lớp học. Việc phân phát Tài liệu ra ngoài lớp học cần có văn bản chấp thuận. Việc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác đều bị pháp luật nghiêm cấm rõ ràng và có thể phải chịu các hình phạt hình sự và dân sự nặng. Người vi phạm sẽ bị khởi tố tới mức tối đa có thể.

Tài liệu trên không bao gồm bản thiết kế hoặc bố cục của trang web Microsoft.com hay bất kỳ trang web nào khác do Microsoft sở hữu, điều hành, cấp phép hoặc kiểm soát. Thành phần các trang web của Microsoft được bảo vệ theo luật nhận diện thương mại, luật thương hiệu, luật cạnh tranh không lành mạnh và các luật khác. Không được phép sao chép hoặc mô phỏng toàn bộ hay từng phần các thành phần trang web của Microsoft. Không được phép sao chép hoặc chuyển tải lại bất kỳ logo, đồ họa, âm thanh hoặc hình ảnh nào từ mọi trang web của Microsoft trừ khi được Microsoft cho phép một cách minh thị.

Từ chối trách nhiệm và Giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với Dịch vụ

MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA MICROSOFT KHÔNG ĐƯA RA TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA DỊCH VỤ HOẶC SỰ PHÙ HỢP CỦA THÔNG TIN CÓ TRONG TÀI LIỆU VÀ TRONG CÁC HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐƯỢC XUẤT BẢN NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA DỊCH VỤ VÌ BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO. TẤT CẢ DỊCH VỤ, TÀI LIỆU VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA MICROSOFT TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH VÀ MỌI ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ, THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN, BAO GỒM CẢ MỌI HÌNH THỨC BẢO HÀNH VÀ MỌI ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC SẢN PHẨM, TÍNH THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TÁC QUYỀN VÀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM CHO DÙ ĐƯỢC THỂ HIỆN MINH THỊ, NGỤ Ý HAY THEO LUẬT ĐỊNH. TRONG MỌI TÌNH HUỐNG, MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA MICROSOFT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO XẢY RA DO MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, MẤT DỮ LIỆU HOẶC TỔN THẤT LỢI NHUẬN BẤT KỂ BẰNG HÀNH ĐỘNG NÀO TRONG HỢP ĐỒNG, SỰ BẤT CẨN HOẶC HÀNH ĐỘNG GÂY HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ, BAO GỒM VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THỰC HIỆN THÔNG TIN CÓ TRONG DỊCH VỤ.

TÀI LIỆU VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐƯỢC XUẤT BẢN TRÊN DỊCH VỤ CÓ THỂ BAO GỒM SAI SÓT VỀ KỸ THUẬT HOẶC LỖI IN ẤN. CÁC THAY ĐỔI ĐƯỢC BỔ SUNG ĐỊNH KỲ VÀO THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY. MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA MICROSOFT CÓ THỂ THỰC HIỆN CẢI TIẾN VÀ/HOẶC THAY ĐỔI VỀ (CÁC) SẢN PHẨM VÀ/HOẶC (CÁC) CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC MÔ TẢ Ở ĐÂY VÀO BẤT CỨ LÚC NÀO.

TRONG MỌI TÌNH HUỐNG, MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA MICROSOFT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO XẢY RA DO MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, MẤT DỮ LIỆU HOẶC TỔN THẤT LỢI NHUẬN BẤT KỂ BẰNG HÀNH ĐỘNG NÀO TRONG HỢP ĐỒNG, SỰ BẤT CẨN HOẶC HÀNH ĐỘNG GÂY HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, PHẦN MỀM, TÀI LIỆU, VIỆC CUNG CẤP HOẶC KHÔNG THỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ HOẶC THÔNG TIN CÓ TRONG DỊCH VỤ.

Tài khoản, Mật khẩu và Độ an toàn của Tech Profile

Bạn cần tài khoản Microsoft, tài khoản Azure Active Directory hoặc tài khoản Tech Profile để truy cập một số Dịch vụ.

Tài khoản Microsoft. Tài khoản Microsoft của bạn cho phép bạn đăng nhập vào sản phẩm, trang web và dịch vụ do Microsoft và một số đối tác của Microsoft cung cấp. Bạn có thể tạo tài khoản Microsoft bằng cách đăng ký trực tuyến. Tài khoản Microsoft tuân theo Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft.

Tài khoản Azure Active Directory. Bạn có thể lập tài khoản liên kết với Microsoft thông qua tổ chức. Xin vui lòng liên hệ quản trị viên của tổ chức của mình để biết thêm thông tin về tài khoản.

Tài khoản Tech Profile. Tài khoản Tech Profile cho phép bạn đăng nhập vào trang web Microsoft Learn và sử dụng dịch vụ liên kết, bao gồm quyền truy cập miễn phí vào tài liệu đào tạo, mở khóa các thành tích, xếp hạng, bình luận, đăng tải nội dung và sử dụng các dịch vụ tương tác khác. Bạn có thể tạo tài khoản Tech Profile bằng cách tạo tên người dùng trong Tech Profile sau khi đăng nhập bằng Tài khoản Microsoft hoặc Tài khoản Azure Active Directory.

Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ thông tin giả mạo, không chính xác hoặc sai lệch nào khi đăng ký tài khoản Tech Profile. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và tài khoản của bạn. Ngoài ra, bạn cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả hoạt động đối với tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho Microsoft ngay lập tức về mọi hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Microsoft sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu do người khác sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, cho dù bạn biết hay không biết. Tuy nhiên, bạn có thể phải chịu trách nhiệm đối với những tổn thất gây ra cho Microsoft hoặc một bên khác do người khác sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Bạn không được phép sử dụng tài khoản của bất kỳ người nào khác vào bất kỳ lúc nào mà không có giấy phép của chủ tài khoản.

Nếu bạn tạo tài khoản Tech Profile cho thực thể như doanh nghiệp hoặc nhà tuyển dụng đồng nghĩa với việc bạn cam kết rằng bạn có đủ thẩm quyền pháp lý để ràng buộc thực thể đó với các Điều khoản này. Bạn không được chuyển thông tin xác thực tài khoản Tech Profile của mình cho người dùng khác hoặc thực thể khác. Để bảo vệ tài khoản, hãy giữ bí mật mật khẩu và thông tin chi tiết về tài khoản. Bạn chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động diễn ra trong khuôn khổ tài khoản Tech Profile của bản thân.

Bạn có thể đóng Tài khoản Tech Profile bằng cách truy cập vào phần cài đặt tài khoản Tech Profile.

Không sử dụng Trái phép hoặc Phi pháp

Theo điều kiện sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ cho bất cứ mục đích nào phi pháp hoặc bị cấm theo những điều khoản, điều kiện và thông báo này. Bạn không được phép sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể ảnh hưởng, vô hiệu, làm quá tải hoặc làm hỏng bất kỳ máy chủ nào của Microsoft, hay (các) mạng được kết nối với bất kỳ máy chủ nào của Microsoft, hoặc can thiệp vào việc sử dụng và thưởng thức mọi Dịch vụ của bất kỳ bên nào khác. Bạn không được tìm cách truy cập trái phép vào bất kỳ Dịch vụ nào, các tài khoản khác, hệ thống máy tính hoặc các mạng được kết nối với bất kỳ máy chủ nào của Microsoft hoặc với bất kỳ Dịch vụ nào, thông qua việc lấy cắp dữ liệu, lấy trộm mật khẩu hoặc bất kỳ cách nào khác. Bạn không được nhận hoặc tìm cách nhận được bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp có chủ ý thông qua Dịch vụ.

Sử dụng dịch vụ

Dịch vụ có thể bao gồm dịch vụ email, dịch vụ bảng tin, khu vực trò chuyện, nhóm tin tức, diễn đàn, cộng đồng, trang web cá nhân, lịch, album ảnh, tủ hồ sơ và/hoặc các phương tiện giao tiếp hoặc tin nhắn khác được thiết kế để tạo điều kiện cho người dùng giao tiếp với nhau. Bạn đồng ý chỉ sử dụng Dịch vụ để đăng bài, gửi và nhận tin nhắn cũng như tài liệu phù hợp và liên quan đến Dịch vụ cụ thể, khi cần. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý không thực hiện những hành vi bao gồm nhưng không giới hạn ở những nội dung sau đây:

 • Sử dụng Dịch vụ liên quan đến khảo sát, cuộc thi, đề án kim tự tháp, thư theo chuỗi, email rác, spam hoặc bất kỳ tin nhắn trùng lặp hoặc không mong muốn nào (vì mục đích thương mại hoặc vì mục đích khác).
 • Bôi nhọ, lạm dụng, quấy rối, đeo bám, đe dọa hoặc nói cách khác là vi phạm các quyền hợp pháp (chẳng hạn như quyền riêng tư và công khai của người khác.
 • Xuất bản, đăng, tải lên, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ chủ đề, tên, tài liệu hoặc thông tin nào không thích hợp, có nội dung tục tĩu, phỉ báng, khiêu dâm, khiếm nhã hoặc phi pháp.
 • Đăng tải hoặc cung cấp các tệp chứa hình ảnh, ảnh chụp, phần mềm hoặc tài liệu khác được luật sở hữu trí tuệ bảo vệ bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền hoặc luật thương hiệu (hoặc các quyền riêng tư và quyền công khai) trừ trường hợp bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền hoặc được chấp thuận để thực hiện.
 • Sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào, bao gồm hình ảnh hoặc ảnh chụp, được cung cấp thông qua Dịch vụ theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc quyền độc quyền khác của bất kỳ bên nào.
 • Đăng tải các tệp có chứa vi-rút, Trojan Horse, worm, bom hẹn giờ, bot hủy, tệp lỗi hay bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào có thể hủy hoại hoạt động của máy tính hoặc tài sản của người khác.
 • Quảng cáo, chào bán hoặc mua sản phẩm, dịch vụ bất kỳ vì mục đích kinh doanh, trừ trường hợp Dịch vụ cho phép các thông điệp đó.
 • Tải xuống các tệp do người dùng Dịch vụ đăng tải mà bạn biết hoặc đáng lẽ phải biết rằng pháp luật không cho phép sao chép, hiển thị, thực hiện và/hoặc phân phối các tệp đó dưới hình thức tương ứng.
 • Giả mạo hoặc xóa bỏ thông tin quản lý bản quyền, chẳng hạn như thẩm quyền tác giả, thông tin pháp lý, thông báo thích hợp, ký hiệu hay nhãn độc quyền về nguồn gốc phần mềm hoặc tài liệu khác có trong tệp được đăng tải.
 • Hạn chế hoặc ngăn cấm bất kỳ người dùng nào sử dụng và thưởng thức Dịch vụ.
 • Vi phạm bất cứ quy tắc ứng xử nào hoặc các hướng dẫn khác có thể được áp dụng cho bất kỳ Dịch vụ cụ thể nào.
 • Sử dụng hoặc thu thập thông tin về người dùng khác bao gồm địa chỉ email.
 • Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
 • Tạo thông tin nhận dạng giả nhằm mục đích lừa gạt người khác.
 • Sử dụng, tải xuống, sao chép hoặc cung cấp (dù miễn phí hay không) bất kỳ thư mục người dùng Dịch vụ nào, toàn bộ hoặc một phần thông tin người dùng hoặc thông tin sử dụng cho một cá nhân hoặc thực thể khác.

Microsoft không có nghĩa vụ theo dõi Dịch vụ. Tuy nhiên, Microsoft bảo lưu quyền xem xét các tài liệu được đăng tải lên Dịch vụ và tự mình quyết định việc xóa bỏ mọi tài liệu. Microsoft có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ tại mọi thời điểm mà không cần thông báo và nêu lý do.

Tại mọi thời điểm, Microsoft bảo lưu quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà Microsoft cho là cần thiết để tuân thủ bất kỳ luật, quy định hiện hành, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ nào hoặc chỉnh sửa, từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc từng phần, tùy theo quyết định của Microsoft.

Hãy luôn cẩn trọng khi cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân về bản thân hoặc con cái trong Dịch vụ. Microsoft không kiểm soát, xác minh nội dung, thông báo hoặc thông tin có trong Dịch vụ. Vì thế, Microsoft từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến Dịch vụ và bất kỳ hành động nào phát sinh từ việc tham gia vào Dịch vụ. Người quản lý và người chủ không phải là người phát ngôn được ủy quyền của Microsoft và quan điểm của họ không nhất thiết phản ánh quan điểm của Microsoft.

Tài liệu được đăng tải lên Dịch vụ có thể bị giới hạn sử dụng, sao chép và/hoặc phân phối; khi tải xuống tài liệu, bạn có trách nhiệm tuân thủ các giới hạn này.

Video hoặc sách điện tử có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Trong trường hợp bạn nhấp vào liên kết, bạn có thể được điều hướng tới trang web của Hoa Kỳ có nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Tài liệu cung cấp cho Microsoft hoặc đăng tải lên Dịch vụ

Microsoft không tuyên bố quyền sở hữu tài liệu mà bạn cung cấp cho Microsoft (bao gồm phản hồi và đề xuất) hoặc đăng, tải lên, nhập hoặc gửi cho bất kỳ Dịch vụ nào hoặc các dịch vụ liên quan để được xem xét bởi công chúng hoặc các thành viên của một cộng đồng chung hoặc riêng tư nào, (từng tài liệu gọi là "Đệ trình", gọi chung là "Các đệ trình"). Tuy nhiên, bằng việc đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc gửi ("Đăng") bản Đệ trình của bạn, bạn sẽ cấp cho Microsoft, các công ty liên kết của Microsoft và các bên được cấp phép cần thiết quyền sử dụng Đệ trình của bạn kết hợp với hoạt động của các doanh nghiệp Internet của họ (bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các Dịch vụ của Microsoft), bao gồm, nhưng không giới hạn, các quyền theo giấy phép để: sao chép, phân phát, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái tạo, chỉnh sửa, biên dịch và định dạng lại Đệ trình của bạn, công bố tên bạn kết hợp với Đệ trình của bạn, và quyền cấp phép bổ sung những quyền nào như vậy cho bất kỳ nhà cung cấp Dịch vụ nào.

Bạn sẽ không được đền bù cho việc sử dụng Đệ trình của bạn, như được cung cấp ở đây. Microsoft không chịu trách nhiệm đăng hoặc sử dụng bất kỳ Đệ trình nào mà bạn có thể cung cấp và Microsoft có thể tùy ý xóa bỏ mọi Đệ trình vào bất cứ lúc nào.

Bằng việc Đăng bản Đệ trình, bạn đảm bảo và chứng nhận rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với Đệ trình của bạn như được mô tả trong những Điều khoản Sử dụng này bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, tất cả các quyền cần thiết để bạn cung cấp, đăng, tải lên, nhập hoặc gửi Đệ trình.

Ngoài bảo đảm và tuyên bố được quy định ở trên, bằng cách Đăng bản đệ trình chứa hình ảnh, ảnh chụp, ảnh hoặc nội dung đồ họa toàn phần hoặc một phần ("Hình ảnh"), bạn đảm bảo và tuyên bố rằng (a) bạn là chủ sở hữu bản quyền của các Hình ảnh này hoặc chủ sở hữu bản quyền của các Hình ảnh đã cấp cho bạn quyền sử dụng các Hình ảnh đó hoặc bất kỳ nội dụng và/hoặc hình ảnh nào chứa trong Hình ảnh đó phù hợp với cách thức và mục đích của việc sử dụng và được cho phép bởi các Điều khoản sử dụng và Dịch vụ này, (b) bạn có quyền cần thiết để cấp giấy phép và giấy phép phụ được mô tả trong Điều khoản sử dụng và (c) từng người được mô tả trong Hình ảnh, nếu có, đã đồng ý với việc sử dụng Hình ảnh như được quy định trong Điều khoản sử dụng này, chẳng hạn bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc phân phối, hiển thị công khai và tái tạo Hình ảnh như vậy. Bằng cách đăng Hình ảnh, bạn cấp cho (a) tất cả thành viên của cộng đồng riêng tư (cho từng Hình ảnh như vậy cung cấp cho thành viên của cộng đồng riêng tư đó) và/hoặc (b) cho cộng đồng (cho từng Hình ảnh như vậy được cung cấp ở bất cứ đâu trên Dịch vụ, không phải là cộng đồng riêng tư) quyền sử dụng Hình ảnh của bạn có liên quan đến việc sử dụng, như Điều khoản sử dụng cho phép, bất kỳ Sản phẩm nào (chẳng hạn nhưng không giới hạn ở việc tạo các bản in và mục tặng quà chứa Hình ảnh đó) và bao gồm, nhưng không giới hạn ở giấy phép không có tác quyền, toàn cầu, không độc quyền để: sao chép, phân phát, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái tạo, chỉnh sửa, biên dịch và định dạng lại Hình ảnh của bạn mà không đính kèm tên của bạn vào Hình ảnh, và quyền cấp phép bổ sung những quyền nào như vậy cho bất kỳ nhà cung cấp Dịch vụ nào. Giấy phép được cấp trong các tuyên bố trên cho Hình ảnh sẽ chấm dứt vào thời điểm bạn xóa hoàn toàn Hình ảnh khỏi Dịch vụ, miễn là việc chấm dứt đó không ảnh hưởng đến bất kỳ giấy phép nào được cấp liên quan đến Hình ảnh đó trước thời gian bạn xóa hoàn toàn Hình ảnh đó. Bạn sẽ không được đền bù cho việc sử dụng Hình ảnh của bạn.

Theo Mục 17, Bộ luật Hoa Kỳ, Phần 512(c)(2), thông báo về vi phạm bản quyền đã khiếu nại phải được gửi cho Đại lý được chỉ định của nhà cung cấp dịch vụ. TẤT CẢ NHỮNG YÊU CẦU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN QUY TRÌNH SAU ĐÂY SẼ KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LỜI. Xem Thông báo và Quy trình khiếu nại về vi phạm bản quyền.

CÁC LIÊN KẾT TRONG DỊCH VỤ NÀY CÓ THỂ KHIẾN BẠN RỜI KHỎI TRANG WEB CỦA MICROSOFT. CÁC TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT KHÔNG THUỘC QUYỀN KIỂM SOÁT CỦA MICROSOFT VÀ MICROSOFT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT NÀO HOẶC BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO CÓ TRONG TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT, HOẶC BẤT KỲ SỰ THAY ĐỔI HOẶC CẬP NHẬT NÀO ĐỐI VỚI CÁC TRANG WEB ĐÓ. MICROSOFT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC LẬP SƠ ĐỒ WEB HOẶC BẤT KỲ HÌNH THỨC TRUYỀN DẪN NÀO KHÁC NHẬN ĐƯỢC TỪ MỌI TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT. MICROSOFT CHỈ CUNG CẤP NHỮNG LIÊN KẾT NÀY CHO BẠN TẠO SỰ THUẬN TIỆN CHO BẠN, VÀ VIỆC BAO GỒM BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO CŨNG KHÔNG NGỤ Ý SỰ TÁN THÀNH CỦA MICROSOFT ĐỐI VỚI TRANG WEB ĐÓ.

Chính sách Đệ trình Ý tưởng Tự nguyện, Bảo lưu Quyền và Phản hồi

MICROSOFT VÀ NHÂN VIÊN CỦA HÃNG KHÔNG CHẤP NHẬN HOẶC XEM XÉT CÁC Ý TƯỞNG TỰ NGUYỆN, BAO GỒM Ý TƯỞNG CHO CÁC CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO MỚI, CÁC ĐỢT KHUYẾN MẠI MỚI, SẢN PHẨM HOẶC CÔNG NGHỆ MỚI, QUY TRÌNH, TÀI LIỆU, CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ HOẶC TÊN SẢN PHẨM MỚI. VUI LÒNG KHÔNG GỬI BẤT KỲ TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT MANG TÍNH SÁNG TẠO GỐC, MẪU, BẢN TRÌNH BÀY HOẶC CÁC TÁC PHẨM NÀO KHÁC. MỤC ĐÍCH DUY NHẤT CỦA CHÍNH SÁCH NÀY LÀ TRÁNH TẠO RA HIỂU LẦM HOẶC TRANH CHẤP KHI SẢN PHẨM HOẶC CÁC CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ CỦA MICROSOFT CÓ THỂ GIỐNG VỚI Ý TƯỞNG ĐƯỢC GỬI CHO MICROSOFT. VÌ VẬY, VUI LÒNG KHÔNG GỬI CÁC Ý TƯỞNG TỰ NGUYỆN CỦA BẠN CHO MICROSOFT HOẶC CHO BẤT CỨ AI TẠI MICROSOFT. NẾU, BẤT KỂ CHÚNG TÔI YÊU CẦU BẠN KHÔNG CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI Ý TƯỞNG VÀ TÀI LIỆU, BẠN VẪN GỬI CHÚNG, VUI LÒNG HIỂU RÕ RÀNG MICROSOFT SẼ KHÔNG ĐỀN BÙ CHO BẠN VỀ NHỮNG Ý TƯỞNG VÀ TÀI LIỆU ĐÓ VÀ SẼ KHÔNG ĐẢM BẢO Ý TƯỞNG VÀ TÀI LIỆU CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC COI LÀ BÍ MẬT HOẶC ĐỘC QUYỀN.

Trừ khi được quy định rõ ràng trong TOU, Microsoft không cấp phép hoặc cấp cho bạn bất cứ quyền nào khác thuộc phạm vi bằng sáng chế, bí quyết, bản quyền, bí mật thương mại, thương hiệu hoặc tài sản trí tuệ khác do Microsoft hoặc bất kỳ thực thể liên quan nào sở hữu hay kiểm soát, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, nhận dạng thương mại, logo hoặc các nội dung tương đương. Trong trường hợp bạn cung cấp ý tưởng, đề xuất, gợi ý hoặc phản hồi bao gồm nhưng không giới hạn ở ý tưởng cho Dịch vụ, sản phẩm mới, công nghệ, quảng cáo, tên sản phẩm, phản hồi sản phẩm và cải tiến sản phẩm (“Phản hồi”) cho Microsoft, bạn đã cấp cho Microsoft quyền tạo tác phẩm phái sinh, sử dụng, chia sẻ và thương mại hóa Phản hồi của bạn dưới mọi hình thức và vì mọi mục đích mà không phải trả phí hoặc phí bản quyền hay bị ràng buộc nghĩa vụ khác. Bạn không được phép cung cấp thông tin Phản hồi theo giấy phép yêu cầu Microsoft cấp phép phần mềm, công nghệ hoặc tài liệu cho bất kỳ bên thứ ba nào vì Microsoft đưa thông tin Phản hồi của bạn trong đó.