Lời nói đầu

Power Apps là một cách tuyệt vời để nhanh chóng phát triển các ứng dụng kinh doanh. Power Apps Studio cho phép một nhà phát triển công dân, người có thể quen thuộc với việc hiểu và giải quyết vấn đề kinh doanh hơn là các yếu tố kỹ thuật liên quan đến việc viết mã, tham gia tích cực vào việc tạo ra các giải pháp kinh doanh. Người dùng không am hiểu kỹ thuật có thể sử dụng công cụ ít liên quan đến mã để nhanh chóng hoàn thiện thiết kế và chỉ định cách hoạt động của một ứng dụng. Power Apps hỗ trợ các trình kết nối có thể tích hợp ứng dụng với nhiều nguồn dữ liệu và dịch vụ.

Nhà phát triển công dân có thể làm việc với một nhà phát triển chuyên nghiệp để triển khai các trình kết nối với các dịch vụ này. Tiếp đến, các dịch vụ sẽ triển khai những thành phần hệ thống phức tạp hơn, đòi hỏi việc truy nhập dữ liệu và xử lý phức tạp. Sau đó, nhà phát triển công dân có thể tích hợp các trình kết nối này vào ứng dụng. Kết quả là quá trình thiết kế, xây dựng và triển khai các ứng dụng kinh doanh được đẩy nhanh.

Hướng dẫn này được biên soạn nhằm tóm tắt cách thức hợp tác giữa các nhà phát triển công dân và chuyên nghiệp và trình bày một cách phương pháp phát triển kết hợp. Khi tìm hiểu hướng dẫn này, bạn sẽ đóng vai trò của những người tham gia khác nhau trong quá trình này để xây dựng một giải pháp phức hợp, đầy đủ chức năng, kết hợp Power Apps với các dịch vụ Azure.