Dữ liệu ở đâu?

Bạn có thể truy xuất và lưu trữ dữ liệu theo ba cách khác nhau.

Dữ liệu mới.

Dữ liệu mới Nếu ứng dụng của bạn đang tạo dữ liệu chưa tồn tại ở bất kỳ đâu, chẳng hạn như trong các tình huống mà quy trình công việc hiện tại được thực hiện bằng giấy tờ, bạn nên lưu trữ dữ liệu trong Microsoft Dataverse hoặc danh sách tùy chỉnh SharePoint.

Chúng ta sẽ thảo luận về chủ đề này trong Mô hình hóa dữ liệu: Thiết kế cấu trúc dữ liệu của bạn.

Đọc/ghi từ hệ thống hiện có.

Đọc/ghi từ hệ thống hiện có Đây là một loại dữ liệu mà bạn cần truy xuất thông tin mới nhất từ cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống hiện có. Trong những trường hợp này, dữ liệu cần phải được yêu cầu tại thời điểm bạn cần.

Tạo một bản sao của dữ liệu hiện có.

Tạo một bản sao của dữ liệu Trong trường hợp dữ liệu gốc không bao giờ được sửa đổi hoặc ghi đè, bạn có thể sao chép dữ liệu sang kho dữ liệu khác, chẳng hạn như Dataverse. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu trong hệ thống ban đầu sẽ không bị thay đổi, nhưng ứng dụng của bạn có thể hoạt động với dữ liệu đó. Tình huống này thường xảy ra khi làm việc với dữ liệu trong các hệ thống liên quan đến kế toán và doanh thu.

Truy cập dữ liệu hiện có

Ứng dụng được tạo bằng Power Apps có hai cách sử dụng dữ liệu hiện có. Một là bằng cách sử dụng trình kết nối, cho phép bạn kết nối trực tiếp với nguồn dữ liệu. Cách thứ hai là sử dụng một luồng dữ liệu để sao chép một ảnh tức thời của dữ liệu.

  • Sử dụng một trình kết nối: Trình kết nối là một tính năng trong Power Apps, tại đây bạn có thể kết nối với các hệ thống và nguồn khác nhau—chẳng hạn như SharePoint, SQL Server hoặc Office 365—và trực tiếp truy xuất dữ liệu từ đó hoặc lưu dữ liệu vào các hệ thống. Thông tin thêm: Tổng quan về trình kết nối ứng dụng canvas cho Power Apps

  • Sử dụng một luồng dữ liệu: Luồng dữ liệu là một tính năng trong Power Apps, tại đây bạn có thể trích xuất, chuyển đổi và tải dữ liệu từ một hệ thống khác vào Dataverse hoặc Azure Data Lake storage. Không giống với trình kết nối, luồng dữ liệu tìm nạp dữ liệu theo lô đã lập lịch trình. Thay vì chỉ truy xuất dữ liệu nguyên trạng từ nguồn dữ liệu, bạn có thể sử dụng Power Query Online để thao tác, xóa và chuyển đổi dữ liệu trước khi bạn lưu trữ vào bộ nhớ đích. Thêm thông tin: Chuẩn bị dữ liệu tự phục vụ với luồng dữ liệu.

Phương pháp bạn chọn tùy thuộc vào trường hợp sử dụng của bạn và cách xử lý dữ liệu. Bảng sau liệt kê một số mục dùng để so sánh.

Mục cần so sánh Bộ kết nối Luồng dữ liệu
Trạng thái mới của dữ liệu Thời gian thực Ảnh tĩnh hoặc ảnh tức thời
Hướng Hai chiều Một hướng (từ nguồn đến Dataverse)
Sửa đổi dữ liệu hiện có? Có Không
Trường hợp sử dụng Đơn hàng sản xuất, Bảng chấm công, Báo giá bán hàng Khách hàng chính, Hóa đơn trong quá khứ, Danh sách nhân viên

Chúng tôi cung cấp thêm thông tin kỹ thuật trong bài viết tiếp theo, Làm việc với các hệ thống doanh nghiệp.

Ví dụ: Dữ liệu báo cáo chi phí

Dự án báo cáo chi phí của chúng tôi bao gồm một trong ba loại nhu cầu lưu trữ dữ liệu:

  • Dữ liệu mới: Vì các báo cáo chi phí nằm trên giấy tờ, chúng tôi cần một hệ thống lưu trữ mới cho dữ liệu được tạo bởi nhân viên điền vào báo cáo chi phí. Chúng ta sẽ cần thiết kế một mô hình dữ liệu cho việc đó.

  • Ghi vào hệ thống hiện có: Khi nhóm Kế toán xuất dữ liệu từ báo cáo chi phí vào hệ thống tài chính, họ sẽ cần sử dụng trình kết nối dữ liệu.

  • Dữ liệu được sao chép: Báo cáo chi phí của chúng tôi cũng bao gồm một số dữ liệu mà chúng tôi đã tra cứu từ Microsoft Entra ID, chẳng hạn như ID nhân viên, người quản lý và bộ phận. Chúng tôi không muốn thay đổi dữ liệu đó trong hệ thống ban đầu, nhưng chúng tôi cần giữ một bản sao của dữ liệu đó. Chúng tôi muốn ghi lại người quản lý và bộ phận của nhân viên tại thời điểm họ tạo báo cáo, không phải vào một lúc nào đó trong tương lai khi chúng tôi xem lại báo cáo. (Họ có thể đã thay đổi các phòng ban hoặc thậm chí rời khỏi công ty.)

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).