Tùy chọn kiểm soát nhãn trong Power Apps

Hộp hiển thị dữ liệu như văn bản, số, ngày hoặc đơn vị tiền tệ.

Mô tả

Nhãn hiển thị dữ liệu mà bạn chỉ định dưới dạng chuỗi văn bản bằng chữ, hiện chính xác như bạn nhập hoặc dưới dạng công thức đánh giá thành chuỗi văn bản. Nhãn thường xuất hiện bên ngoài bất kỳ tùy chọn kiểm soát nào khác (chẳng hạn như biểu ngữ xác định màn hình), dưới dạng nhãn xác định tùy chọn kiểm soát khác (như tùy chọn kiểm soát xếp hạng hoặc âm thanh) hay trong bộ sưu tập để hiển thị loại thông tin cụ thể về một mục.

Thuộc tính chính

AutoHeight – Đặt thành đúng để cho phép nhãn tự động tăng chiều cao nhằm hiển thị tất cả văn bản. Đặt thành sai để cắt ngắn văn bản theo chiều cao đã chỉ định.

Color – Màu văn bản trong tùy chọn kiểm soát.

Font – Tên của họ phông chữ mà văn bản hiển thị.

Văn bản – Văn bản xuất hiện trên tùy chọn kiểm soát hoặc người dùng nhập vào tùy chọn kiểm soát.

DelayOutput – Đặt thành đúng để hoãn hành động trong khi nhập văn bản.

Thuộc tính bổ sung

Align – Vị trí của văn bản so với tâm ngang của tùy chọn kiểm soát.

AutoHeight – Liệu nhãn có tự động tăng thuộc tính Height nếu thuộc tính Văn bản chứa nhiều ký tự hơn mức mà tùy chọn kiểm soát này có thể hiển thị cùng lúc.

BorderColor – Màu viền của tùy chọn kiểm soát.

BorderStyle – Liệu viền của tùy chọn kiểm soát là Nét liền, Nét đứt, Chấm chấm hay Không có.

BorderThickness – Độ dày viền của tùy chọn kiểm soát.

DisplayMode – Liệu tùy chọn kiểm soát này sẽ cho phép người dùng nhập (Chỉnh sửa), chỉ hiển thị dữ liệu (Xem) hay tắt (Tắt).

DisabledBorderColor – Màu viền của tùy chọn kiểm soát nếu thuộc tính DisplayMode của tùy chọn kiểm soát được đặt thành Tắt.

DisabledColor – Màu văn bản trong tùy chọn kiểm soát nếu thuộc tính DisplayMode được đặt thành Tắt.

DisabledFill – Màu nền của tùy chọn kiểm soát nếu thuộc tính DisplayMode được đặt thành Tắt.

Fill – Màu nền của tùy chọn kiểm soát.

FocusedBorderColor – Màu viền của tùy chọn kiểm soát khi trỏ chuột vào tùy chọn kiểm soát đó.

FocusedBorderThickness – Độ dày viền của tùy chọn kiểm soát khi trỏ chuột vào tùy chọn kiểm soát đó.

FontWeight – Độ dày của chữ trong tùy chọn kiểm soát: In đậm, Nửa đậm, Bình thường hoặc Nhạt hơn.

Height – Khoảng cách giữa cạnh trên cùng và cạnh dưới cùng của tùy chọn kiểm soát.

HoverBorderColor – Màu viền của tùy chọn kiểm soát khi người dùng giữ con trỏ chuột trên tùy chọn kiểm soát đó.

HoverColor – Màu văn bản trong tùy chọn kiểm soát khi người dùng giữ con trỏ chuột trên tùy chọn kiểm soát đó.

HoverFill – Màu nền của tùy chọn kiểm soát khi người dùng giữ con trỏ chuột trên tùy chọn kiểm soát đó.

Italic – Liệu văn bản trong tùy chọn kiểm soát có in nghiêng hay không.

LineHeight – Khoảng cách giữa các dòng văn bản hoặc các mục trong danh sách chẳng hạn.

Live – Cách trình đọc màn hình thông báo các thay đổi về giá trị thuộc tính Văn bản của nhãn.

 • Khi được đặt thành Tắt, trình đọc màn hình không thông báo thay đổi.
 • Khi được đặt thành Lịch sự, trình đọc màn hình kết thúc việc nói trước khi thông báo bất kỳ thay đổi nào xảy ra trong khi trình đọc màn hình đang nói.
 • Khi được đặt thành Lịch sự, trình đọc màn hình gián đoạn việc thông báo bất kỳ thay đổi nào xảy ra trong khi trình đọc màn hình đang nói.

OnSelect – Các thao tác cần thực hiện khi người dùng chạm hoặc bấm vào một tùy chọn điều khiển.

Overflow – Liệu thanh cuộn có xuất hiện trong nhãn nếu thuộc tính Wrap được đặt thành đúng và giá trị thuộc tính Văn bản của tùy chọn kiểm soát chứa nhiều ký tự hơn mức mà tùy chọn kiểm soát này có thể hiển thị cùng lúc.

PaddingBottom – Khoảng cách giữa văn bản trong tùy chọn kiểm soát và cạnh dưới cùng của tùy chọn kiểm soát đó.

PaddingLeft – Khoảng cách giữa văn bản trong tùy chọn kiểm soát và cạnh trái của tùy chọn kiểm soát đó.

PaddingRight – Khoảng cách giữa văn bản trong tùy chọn kiểm soát và cạnh phải của tùy chọn kiểm soát đó.

PaddingTop – Khoảng cách giữa văn bản trong tùy chọn kiểm soát và cạnh dưới cùng của tùy chọn kiểm soát đó.

PressedBorderColor – Màu viền của tùy chọn kiểm soát khi người dùng nhấn hoặc bấm vào tùy chọn kiểm soát đó.

PressedColor – Màu văn bản trong tùy chọn kiểm soát khi người dùng nhấn hoặc bấm vào tùy chọn kiểm soát đó.

PressedFill – Màu nền của tùy chọn kiểm soát khi người dùng nhấn hoặc bấm vào tùy chọn kiểm soát đó.

Role - Vai trò ngữ nghĩa của văn bản nhãn, chẳng hạn như Tiêu đề 1. Không thay đổi kiểu nhãn nhưng làm cho đầu ra chính xác về mặt ngữ nghĩa để trình đọc màn hình có thể diễn giải.

Size – Cỡ phông chữ của văn bản xuất hiện trên tùy chọn kiểm soát.

Strikethrough – Liệu một đường thẳng có hiện qua văn bản xuất hiện trên tùy chọn kiểm soát hay không.

TabIndex – Thứ tự điều hướng bàn phím so với các tùy chọn kiểm soát khác.

Tooltip – Văn bản giải thích xuất hiện khi người dùng di chuột qua tùy chọn kiểm soát.

Underline – Liệu một đường thẳng có hiện dưới văn bản xuất hiện trên tùy chọn kiểm soát hay không.

VerticalAlign – Vị trí của văn bản trên tùy chọn kiểm soát so với tâm dọc của tùy chọn kiểm soát đó.

Visible – Liệu tùy chọn kiểm soát sẽ hiển thị hay bị ẩn.

Width – Khoảng cách giữa cạnh trái và cạnh phải của tùy chọn kiểm soát.

Wrap – Liệu văn bản có tự ngắt thành nhiều dòng hay không.

X – Khoảng cách giữa cạnh trái của tùy chọn kiểm soát và cạnh trái của vùng chứa chính (màn hình nếu không có vùng chứa chính).

Y – Khoảng cách giữa cạnh trên cùng của tùy chọn kiểm soát và cạnh trên cùng của vùng chứa chính (màn hình nếu không có vùng chứa chính).

Hàm liên quan

Text( Number, "FormatCodes" )

Ví dụ

Hiển thị chuỗi bằng chữ

Hiển thị kết quả của công thức

 • Thêm nhãn và đặt thuộc tính Văn bản thành công thức như sau:
  Today()

  Lưu ý

  Khi chỉ định công thức, bạn không sử dụng dấu ngoặc kép trừ khi đối số của công thức là một chuỗi bằng chữ. Trong trường hợp đó, hãy đặt đối số (không phải công thức) vào dấu ngoặc kép.

  Bạn muốn biết thêm thông tin về hàm Today hoặc các hàm khác?

Hiển thị dữ liệu trong bộ sưu tập

Trong quy trình này, bạn sẽ tạo một bộ sưu tập, tên là CityPopulations, chứa dữ liệu về dân số của các thành phố khác nhau ở Châu Âu. Tiếp theo, bạn sẽ hiển thị dữ liệu đó trong bộ sưu tập chứa 3 nhãn và bạn sẽ chỉ định loại dữ liệu mà mỗi nhãn sẽ hiển thị.

 1. Thêm một nút rồi đặt thuộc tính OnSelect của nút này thành công thức sau:
  ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})

 2. Nhấn F5, chọn nút rồi nhấn Esc.

 3. Thêm bộ sưu tập văn bản và đặt thuộc tính Items thành CityPopulations.

  Khi bộ sưu tập được chọn, ngăn bên phải sẽ hiển thị các tùy chọn cho bộ sưu tập đó.

 4. Trong ngăn Gallery1, hãy đặt danh sách trên cùng thành Dân số, đặt danh sách ở giữa thành Thành phố, rồi đặt danh sách dưới cùng thành Quốc gia.

Hướng dẫn hỗ trợ tiếp cận

Bất kể tên là gì, tùy chọn kiểm soát Nhãn cũng không nhất thiết phải dùng làm nhãn cho tùy chọn kiểm soát khác. Nhãn có thể được dùng để hiển thị bất kỳ đoạn văn bản nào.

Nhãn có thể được dùng làm nút hoặc liên kết bằng cách chỉ định chế độ OnSelect. Khi sử dụng theo cách này, có những điểm cân nhắc về hỗ trợ tiếp cận tương tự như với nút.

Độ tương phản màu

Phải có độ tương phản màu thích hợp giữa:

Hỗ trợ trình đọc màn hình

 • Văn bản phải có sẵn.

 • Live sẽ được đặt thành Lịch sự hoặc Khẳng định nếu trình đọc màn hình sẽ thông báo các thay đổi về giá trị của thuộc tính Văn bản.

  Lưu ý

  Trình đọc màn hình sẽ coi Nhãn là nút khi TabIndex bằng 0 hoặc lớn hơn.

Hỗ trợ thị lực kém

 • Nhãn sẽ giống như một liên kết, nếu được dùng làm liên kết.

Hỗ trợ bàn phím

 • TabIndex phải bằng 0 hoặc lớn hơn, nếu văn bản được dùng làm nút hoặc liên kết. Điều này cho phép người dùng bàn phím điều hướng đến đó.
 • Các chỉ báo tiêu điểm phải hiển thị rõ ràng, nếu văn bản được dùng làm nút hoặc liên kết. Sử dụng FocusedBorderColorFocusedBorderThickness để đạt được điều này.

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).